بررسی ضدعفونی ماده قالب‌گیری پلی‌ اتر با محلول پراکسید هیدروژن حاوی نقره

  • فرحناز نجاتی دانش دانشیار، بخش پروتزهای دندانی و مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
  • کامران پوشنگ باقری استادیار، بخش بیوتکنولوژی، انسیتیتو پاستور ایران، تهران
  • مجتبی شاه طوسی دستیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
  • محسن طلایی دندان‌پزشک، اصفهان
  • امید صوابی دانشیار، بخش پروتزهای دندانی و مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
  • Farahnaz Nejatidanesh
  • Kamran Poushang Bagheri
  • Mojtaba Shahtousi
  • Mohsen Talaei
  • Omid Savabi DDS, MS, Associate Professor, Dept of Prosthodontics & Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; Isfahan

چکیده

مقدمه: خطر انتقال میکروارگانیسم‌های پاتوژن به لابراتوارهای دندان‌پزشکی از طریق قالب‌های ارسال شده، ضد عفونی آن‌ها را ضروری می‌سازد. ماده قالب‌گیری پلی‌اتر از پرمصرف‌ترین و دقیق‌ترین مواد قالب‌گیری می‌باشد؛ هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد عفونی کنندگی سانوسیل 2 درصد به روش غوطه‌وری و اسپری بر ماده قالب‌گیری پلی‌اتر بود.

مواد و روش‌‌ها: در یک تحقیق تجربی آزمایشگاهی، 63 نمونه دایره‌ای شکل (به قطر 1 سانتی‌متر و ضخامت 2 میلی‌متر) از ماده قالب‌گیری پلی‌اتر (Impregum F) با سوش‌های میکروبی استافیلوکوکوس آرئوس (29213 ATCC) ، انتروکوکوس فکالیس (51299ATCC ) و کاندیدا آلبیکنس (5027 PTCC) آلوده شد. به جز نمونه‌های شاهد، سایر نمونه‌ها با سانوسیل 2 درصد به روش اسپری و غوطه‌وری در زمان‌های 5 و 10 دقیقه ضد عفونی گردید (در هر روش ضدعفونی، 5 نمونه برای هر میکروارگانیسم و یک نمونه شاهد). برای جداسازی میکروبی، از تریپسین استفاده شد و رقت‌های 1،  و  از سوسپانسیون حاصل از تریپسینیشن کشت و تعداد کلنی‌ها شمارش گردید. کلنی‌های میکروبی پس از 24 و 48 ساعت و برای کاندیدا پس از 72 ساعت، شمارش گردید. جهت آنالیز اطلاعات به دست آمده از آزمون‌های Mann-Whitney و Wilcoxon استفاده شد (05/0 = α).

یافته‌‌ها: تعداد کلنی‌های میکروبی با افزایش زمان ضد عفونی، در هر دو روش کاهش و با افزایش زمان انکوباسیون افزایش یافت. تعداد کلنی‌های استافیلوکوکوس آرئوس در روش غوطه‌وری در هر دو زمان 5 و 10 دقیقه، به طور مشخصی کمتر از روش اسپری بود
(05/0 p value <). در مورد انتروکوکوس فکالیس، تفاوت معنی‌داری بین دو روش در 5 دقیقه وجود نداشت ولی 10 دقیقه غوطه‌وری به طور مشخصی مؤثرتر بود. تعداد کلنی‌های کاندیدا پس از 72 ساعت با 5 دقیقه ضد عفونی به روش غوطه‌وری به طور معنی‌داری کمتر بود ولی در 10 دقیقه ضد عفونی تفاوتی بین دو روش وجود نداشت.

نتیجه‌‌گیری: سانوسیل 2 درصد در روش اسپری به مدت 10 دقیقه و روش غوطه‌وری، اثر باکتریوسیدال قوی (به ترتیب 100 و 99/99 درصد) بر استافیلوکوکوس آرئوس داشت، اما بر انتروکوکوس فکالیس کمتر مؤثر بود (88 درصد اسپری، 96 درصد غوطه‌وری). این ماده در هر دو روش بر کاندیدا کاملاً مؤثر بود (99 درصد اسپری و 99/99 درصد غوطه‌وری).

كليد واژه‌ها: پلی‌اتر، کنترل عفونت، ضد عفونی کنندة دندانپزشکی، استافیلوکوکوس آرئوس، انتروکوکوس فتالیس، کاندیدا آلبیکنس     
چاپ شده
2010-03-14
استناد به مقاله
1.
نجاتی دانشف, پوشنگ باقریک, شاه طوسیم, طلاییم, صوابیا, Nejatidanesh F, Poushang Bagheri K, Shahtousi M, Talaei M, Savabi O. بررسی ضدعفونی ماده قالب‌گیری پلی‌ اتر با محلول پراکسید هیدروژن حاوی نقره. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 26نوامبر2020];5(4):181-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/170

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد