مقایسه‌ی انحراف ابعادی روش‌های قالب‌گیری دیجیتال و کانونشنال در ایمپلنت‌های دندانی

  • Mehdi Mohammadi مهدی محمدی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
  • Fariba Balouch فریبا بلوچ گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به تغییرات ابعادی در قالب‌گیری ایمپلنت‌ها و عوارض شناخته شده آن‌ها و نیز مطرح شدن اسکنرهای داخل دهانی که احتمالاً تغییرات ابعادی کم‌تری دارند، این مطالعه با هدف مقایسه‌ی انحراف ابعادی روش‌های قالب‌گیری دیجیتال و کانونشنال در ایمپلنت‌های دندانی انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی تجربی بر روی 20 نمونه انجام شد. ابتدا با استفاده از یک اسکنر لابراتواری (Amann Girbach, Austria) Ceramill، یک اسکن از مدل استیل تهیه شد. در گروه قالب‌گیری کانونشنال، قالب‌گیری با استفاده از تکنیک Open tray صورت گرفته و پس از ریختن کست، با استفاده از یک اسکنر لابراتواری مدل دیجیتال تهیه شد. در گروه قالب‌گیری دیجیتال با استفاده از اسکنر داخل دهانی (Dentsplay Sirona, USA)، 10 بار مدل استیل اسکن شد. هر یک از فایل‌های دیجیتال به دست آمده از گروه قالب‌گیری کانونشنال و دیجیتال در محیط نرم‌افزار (3D Systems, Rock Hill, SC, USA) Geomagic® Studio سوپرایمپوز شده و میزان تغییرات ابعادی آن ها نسبت به مدل مرجع محاسبه شد. جهت بررسی میزان تغییرات ابعادی گروه های مورد مطالعه از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (One-way-Anova) استفاده شد (0/05 > p value). تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 25 انجام شد.

یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان انحراف ابعادی در گروه قالب‌گیری کانونشنال و دیجیتال به ترتیب، 0/057 ± 0/178 و 0/43 ± 0/110 بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار بود (0/05 > p value).

نتیجه‌گیری: دقت قالب‌گیری برای پروتزهای ایمپلنت در زوایای مختلف، با استفاده از اسکنرهای داخل دهانی بالاتر از روش‌های معمول قالب‌گیری با استفاده از مواد قالب‌گیری می‌باشد.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت دندانی، تکنیک قالب‌گیری دندان‌پزشکی، دقت ابعادی قالب

مراجع

1. Alikhasi M, Siadat H, Nasirpour A, Hasanzadeh M. Three-dimensional accuracy of digital impression versus conventional method: Effect of implant angulation and connection type. Int J Dent 2018; 62(3): 247-54.
2. Basaki K, Alkumru H, de Souza G, Finer Y. Accuracy of digital vs conventional implant impression approach: a three-dimensional comparative in vitro analysis. Int J of Oral Maxillofa Implants 2017; 32(4): 360-66.
3. Balouch F, Jalalian E, Nikkheslat M, Ghavamian R, Toopchi S, Jallalian F, et al. Comparison of dimensional accuracy between open-tray and closed-tray implant impression technique in 15 angled implants. J Dent 2013; 14(3): 96-102.
4. Sorrentino R, Gherlone EF, Calesini G, Zarone F. Effect of implant angulation, connection length, and impression material on the dimensional accuracy of implant impressions: an in vitro comparative study. Clinical Implant Dentistry and Related Research 2010; 12(Suppl 1): e63-76.
5. Lee HJ, Lim YJ, Kim CW, Choi JH, Kim MJ. Accuracy of a proposed implant impression technique using abutments and metal framework. J Adv Prosthodont 2010; 2(1): 25-31.
6. Sim JY, Jang Y, Kim WC, Kim HY, Lee DH, Kim JH. Comparing the accuracy (trueness and precision) of models of fixed dental prostheses fabricated by digital and conventional workflows. J Prosthodont Res 2018; 63(1): 25-30.
7. Andriessen FS, Rijkens DR, van der Meer WJ, Wismeijer DW. Applicability and accuracy of an intraoral scanner for scanning multiple implants in edentulous mandibles: a pilot study. J Prosthet Dent 2014; 111(3): 186-94.
8. Birnbaum NS, Aaronson HB. Dental impressions using 3D digital scanners: virtual becomes reality. Compend Contin Educ Dent 2008; 29(8): 494.
9. Joda T, Brägger U. Patient‐centered outcomes comparing digital and conventional implant impression procedures: a randomized crossover trial. Clin Oral Implants Res 2016; 27(12): e185-e189.
10. Giménez B, Özcan M, Martínez‐Rus F, Pradíes G. Accuracy of a digital impression system based on active wavefront sampling technology for implants considering operator experience, implant angulation, and depth. Clini Implant Dent R 2015; 17(S1): e54-64.
11. Imburgia M, Logozzo S, Hauschild U, Veronesi G, Mangano C, Mangano FG. Accuracy of four intraoral scanners in oral implantology: a comparative in vitro study. BMC Oral Health 2017; 17(1): 92.
12. Basaki K, Alkumru H, de Souza G, Finer Y. Accuracy of digital vs conventional implant impression approach: a three-dimensional comparative in vitro analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2017; 32(4): 619-24.
13. Alshawaf B, Weber HP, Finkelman M, El Rafie K, Kudara Y, Papaspyridakos P. Accuracy of printed casts generated from digital implant impressions versus stone casts from conventional implant impressions: A comparative in vitro study. Clin Oral Implants Res 2018; 29(8): 835-42.
14. Papaspyridakos P, Gallucci GO, Chen CJ, Hanssen S, Naert I, Vandenberghe B. Digital versus conventional implant impressions for edentulous patients: accuracy outcomes. Clin Oral Implants Res 2016; 27(4): 465-72.
15. Ribeiro P, Herrero-Climent M, Díaz-Castro C, Ríos-Santos J, Padrós R, Mur J, Falcão C. Accuracy of implant casts generated with conventional and digital impressions—an in vitro study. Int J Environ Res Public Health 2018; 15(8): 1599.
16. Hayama H, Fueki K, Wadachi J, Wakabayashi N. Trueness and precision of digital impressions obtained using an intraoral scanner with different head size in the partially edentulous mandible. J Prosthodont Res 2018; 62(3): 347-52.
17. de França DG, Morais MH, das Neves FD, Barbosa GA. Influence of CAD/CAM on the fit accuracy of implant-supported zirconia and cobalt-chromium fixed dental prostheses. The Journal of Prosthetic Dentistry 2015; 113(1): 22-8.
18. Katsoulis J, Müller P, Mericske‐Stern R, Blatz MB. CAD/CAM fabrication accuracy of long‐vs. short‐span implant‐supported FDP s. Clinical Oral Implants Research 2015; 26(3): 245-9.
19. Heckmann SM, Karl M, Wichmann MG, Winter W, Graef F, Taylor TD. Cement fixation and screw retention: parameters of passive fit: An in vitro study of three‐unit implant‐supported fixed partial dentures. Clinical Oral Implants Research 2004; 15(4): 466-73.
20. Ng J, Ruse D, Wyatt C. A comparison of the marginal fit of crowns fabricated with digital and conventional methods. The Journal of Prosthetic Dentistry 2014; 112(3): 555-60.
21. e Silva JS, Erdelt K, Edelhoff D, Araújo É, Stimmelmayr M, Vieira LC, et al. Marginal and internal fit of four-unit zirconia fixed dental prostheses based on digital and conventional impression techniques. Clinical Oral Investigations 2014; 18(2): 515-23.
22. Patzelt SB, Emmanouilidi A, Stampf S, Strub JR, Att W. Accuracy of full-arch scans using intraoral scanners. Clinical oral investigations 2014; 18(6): 1687-94.
23. Ender A, Mehl A. In-vitro evaluation of the accuracy of conventional and digital methods of obtaining full-arch dental impressions. Quintessence International 2015; 46(1): 9-17.
24. Su TS, Sun J. Comparison of repeatability between intraoral digital scanner and extraoral digital scanner: An in-vitro study. Journal of Prosthodontic Research 2015; 59(4): 236-42.
25. Lee SJ, Gallucci GO. Digital vs. conventional implant impressions: efficiency outcomes. Clinical Oral Implants Research 2013; 24(1): 111-5.
26. Lin WS, Harris BT, Morton D. The use of a scannable impression coping and digital impression technique to fabricate a customized anatomic abutment and zirconia restoration in the esthetic zone. The Journal of Prosthetic Dentistry 2013; 109(3): 187-91.
27. Joda T, Brägger U. Complete digital workflow for the production of implant‐supported single‐unit monolithic crowns. Clinical Oral Implants Research 2014; 25(11): 1304-6.
28. Papaspyridakos P, Gallucci GO, Chen CJ, Hanssen S, Naert I, Vandenberghe B. Digital versus conventional implant impressions for edentulous patients: accuracy outcomes. Clinical Oral Implants Research 2016; 27(4): 465-72.
29. van der Meer WJ, Andriessen FS, Wismeijer D, Ren Y. Application of intra-oral dental scanners in the digital workflow of implantology. PloS One 2012; 7(8): e43312.
30. Fluegge T, Att W, Metzger M, Nelson K. A novel method to evaluate precision of optical implant impressions with commercial scan bodies—An experimental approach. Journal of Prosthodontics 2017; 26(1): 34-41.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
مهدی محمدیMM, فریبا بلوچFB. مقایسه‌ی انحراف ابعادی روش‌های قالب‌گیری دیجیتال و کانونشنال در ایمپلنت‌های دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:292-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1701

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد