بررسي اثر نوع اتصال ایمپلنت – اباتمنت بر دقت قالب‌گيري به روش تری‌باز در ايمپلنت‌هاي با زواياي مختلف و با کاربرد دو نوع ماده قالب‌گيري

  • کاوه سيدان استادیار گروه پروتزهای دندانی، بخش فلوشیپ پروستو- ایمپلنت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
  • حسن سازگارا : دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
  • سمیرا سامی کرمانی دستیار تخصصی پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
  • مهدی جوان * استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان
  • ساغر هرندی دندان‌پزشک، تهران
  • Kaveh Seyedan
  • Hasan Sazegara
  • Samira Sami Kermani
  • Mehdi Javan DDS, MS, Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Zahedan University of Medical Sciences, Sistan & Baloochestan
  • Saghar Harandi

چکیده

مقدمه: ثبت دقیق موقعیت ایمپلنت‌ها به وسیله روش‌های مختلف قالب‌گیری تأثیر به سزایی در موفقیت طولانی مدت درمان‌های پروتز متکی بر ایمپلنت دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر نوع اتصال ایمپلنت-اباتمنت بر دقت قالب‌گیری در زوایای مختلف قرارگیری ایمپلنت با استفاده از دو نوع ماده قالب‌گیری بود.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه تجربی، یک مدل استیل زنگ نزن به همراه 10 ایمپلنت تهیه شد. 5 ایمپلنت از نوع External Hex در یک سمت مدل و 5 عدد دیگر از نوع Internal Hex در سمت مقابل با زوایای صفر، 15، 30 و 40 درجه نسبت به خط عمود بر صفحه قرار گرفتند. قالب‌گیری به کمک تری اختصاصی و به روش تری‌باز توسط پلی‌اتر )30 عدد) و پلی‌وینیل سایلوکسان مونوفاز (30عدد) انجام و قالب توسط گچ استون نوع چهار ریخته شد. موقعیت ایمپلنت‌ها روی مدل اصلی و کست‌های تهیه شده توسط دستگاه Coordinating measuring mashine با دقت 1 میکرون مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون واریانس دو طرفه و آزمون t با سطح معنی‌داری 05/0 > p value استفاده شد.

یافته‌‌ها: بر اساس آنالیزهای اماری٬ تفاوتی بین دقت مواد قالب‌گیری مورد بررسی مشاهده نشد. در گروه‌های دارای زوایای 15 و 30 درجه نیز تفاوتی در نوع کانکشن به دست نیامد. اما در پایه‌های دارای زاویه 40 درجه، میزان دقت قالب‌گیری در گروه Internal connection کمتر از External connection بود.

نتیجه‌‌گیری: نوع کانکشن و زاویه ایمپلنت در دقت قالب‌گیری و انتقال موقعیت ایمپلنت به کست دارای اثر متقابل است؛ به طوری که در ایمپلنت‌های 40 درجه، کانکشن نوع داخلی (Internal) که دارای طول اتصال بیشتری است٬ باعث کاهش دقت در قالب‌گیری می‌شود.

كليد واژه‌ها: دقت قالب‌گیری٬ زاویه ایمپلنت٬ کانکشن                   
چاپ شده
2010-03-14
استناد به مقاله
1.
سيدانک, سازگاراح, سامی کرمانیس, جوانم, هرندیس, Seyedan K, Sazegara H, Sami Kermani S, Javan M, Harandi S. بررسي اثر نوع اتصال ایمپلنت – اباتمنت بر دقت قالب‌گيري به روش تری‌باز در ايمپلنت‌هاي با زواياي مختلف و با کاربرد دو نوع ماده قالب‌گيري. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 23ژانویه2021];5(4):190-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/171

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد