بررسی تأثیر شنیدن موسیقی آرام‌بخش بر میزان ترشح کورتیزول بزاق در دانشجویان دندان‌پزشکی

  • Mehdi Mohammadi مهدی محمدی دندان‌پزشک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • Nina Rahshenas نینا رهشناس گروه پروتزهای ثابت دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • Mehdi Pournaghdi مهدی پور نقدی دستیار تخصصی، گروه ارتودنتیکس، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • Amir Hossein Toghrolian امیرحسین طغرلیان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • Fereshteh Jahanian فرشته جهانیان دندان‌پزشک، تهران، ایران

چکیده

مقدمه :یکی از مشکلات دانشجویان دندان‌پزشکی، وجود استرس حین برگزاری امتحان عملی می‌باشد. با توجه به اینکه استرس، باعث افزایش کورتیزول در بزاق شده و همچنین موسیقی آرام‌بخش در کاهش استرس نقش به‌سزایی دارد، هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر شنیدن موسیقی آرام‌بخش بر میزان ترشح کورتیزول بزاق بود.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 20 نفر از دانشجویان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، به روش مبتنی بر هدف انتخاب و به دو گروه A و B تقسیم شدند. از این افراد امتحان عملی تراش دندان گرفته شد. ابتدا برای گروه A و بار دیگر برای اعضاء گروه B، موسیقی آرام‌بخش پخش شد. از همه‌ی افراد قبل و بعد از امتحان 5 و دقیقه پس از شستن دهان‌شان با آب، 1 سی‌سی از بزاق غیر تحریکی آن‌ها توسط ظرف مخصوص جمع‌آوری شد و جهت اندازه‌گیری میزان کورتیزول بزاق آن‌ها به آزمایشگاه فرستاده شد و میزان آن تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تی در نرم افزار SPSS نسخه‌ی 22 انجام شد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون تی زوج، در گروهی که هفته‌ی اول هنگام امتحان موسیقی شنیده‌اند، تفاوت معنی‌داری در میزان کورتیزول آن‌ها قبل و بعد از امتحان اول به میزان 1/19 ± 1/07 وجود داشت (0/019 = p value). به طوری که در قبل از امتحان میزان کورتیزول بیشتر از بعد بوده است. در گروه هفته‌ی دوم، تفاوت معنی‌داری در میزان کورتیزول آن‌ها قبل و بعد از امتحان اول به میزان 0/29 ± 0/57 وجود داشت (0/0001 = p value). به طوری که در قبل از امتحان، میزان کورتیزول بیشتر از بعد از آن بوده است.

نتیجه‌گیری: شنیدن موسقی آرام‌بخش، باعث کاهش هورمون کورتیزول در بزاق (کاهش استرس) شد.

کلید واژه‌ها: موسیقی، کورتیزول، ایمونولوژی 

مراجع

1. Varma SR, Thomas S, Al Radaideh A, Ergieg S, Fayez E, Malik L. The impact of background music in reducing stress during preclinical dental laboratories. J Int Soc Prev Community Dent 2019; 9(1): 77-82.
2. Artemiou E, Gilbert G, Sithole F, Koster L. The effects of music during a physical examination skills practice: a pilot study. Veterinary Sciences 2017; 4(4): 48.
3. Thoma MV, La Marca R, Brönnimann R, Finkel L, Ehlert U, Nater UM. The effect of music on the human stress response. PloS one 2013; 8(8): e70156.
4. Lima DP, Diniz DG, Moimaz SAS, Sumida DH, Okamoto AC. Saliva: reflection of the body. Int J Infect Dis 2010; 14(3): e184-e188.
5. Guyton AC, Hall JE. Text book of medical physiology. 11th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company; 2005.
6. Bilgert C, Bluhm G, Theorell T. Saliva Cortisol-a new approach in noise research to study stress effects. Int J Hyg Environ Health 2005; 208(3): 227-30.
7. Anyanwu EG. Background music in the dissection laboratory: impact on stress associated with the dissection experience. AJP Advances in Physiology Education 2015; 39(2): 96-101.
8. Evens GW, Lercher P, Meis M, Ising H, Kofler WW. Community noise exposure and stress in children. J Acoust Soc Am 2001; 109: 1023-27.
9. Maruyama Y, Kawano A, Okamoto S, Ando T, Ishitobi Y, et al. Differences in Salivary Alpha-Amylase and Cortisol Responsiveness following Exposure to Electrical Stimulation versus the Trier Social Stress Tests. PLoS ONE 2012; 7(7): e39375.
10. Daniels Beck B, Wigram T, Ole Bonde L, Gold C. Guided Imagery and Music (GIM) with adults on sick leave suffering from work-related stress-a mixed methods experimental study [Thesis]. Denmark: Department of Communication and Psychology. Aalborg University; 2012.
11. Makama JG, Amch EA, Equma SA. Music in the operating theatre: opinions of staff and patient of a nigerian teaching hospital. Afr Health Sci 2010; 10(4): 386-9.
12. Tseng YF, Chen CH, Lee CS, Effect listening to music on postpartum stress and anxiety levels. Journal of Clinical Nursing 2010; 19(7-8): 1049-55.
13. Demirbatir E, Bayram N, Bilgel N. Is The healing force of music far away from the undergrade music education students? International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2012; 2(1): 526-36.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
مهدی محمدیMM, نینا رهشناسNR, مهدی پور نقدیMP, امیرحسین طغرلیانAHT, فرشته جهانیانFJ. بررسی تأثیر شنیدن موسیقی آرام‌بخش بر میزان ترشح کورتیزول بزاق در دانشجویان دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:278-83. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1713

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد