##article.return## بررسی سطح کورتیزول بزاق در بیماران با زخم های آفتی عود کننده دهان در دوره‌های زخمی و بهبودي کامل دانلود ##common.downloadPdf##