بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی شهر اصفهان درباره‌ی تدابیر دندان‌پزشکی قبل، حین و بعد از شیمی‌درمانی

  • Fardin Esfandnia فردین اسفندنیا دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Arash Gholestaneh آرش گلستانه گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Amir Mansour Shirani امیرمنصور شیرانی .گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mohammad Hossein Shafazand محمدحسین شفازند دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان دهان، یکی از سرطان‌های شایع و جزء 10 علت مرگ و میر در جهان است. شيمي‌درماني، اغلب باعث سركوب مغز استخوان شده و با كاهش لكوسيت‌ها سبب تضعيف سيستم ايمني بدن مي‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی شهر اصفهان درباره‌ی تدابیر دندان‌پزشکی قبل، حین و بعد از شیمی‌درمانی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی است و تا آن‌جایی که به نوع تحقیقات مربوط است یک پژوهش کاربردی می‌باشد. در این مطالعه، 140 نفر از دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعه به صورت میدانی و از طریق پرسش‌نامه جهت سنجش میزان آگاهی دندان‌پزشکان و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی انجام شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آزمون آماری χ2 تجزیه و تحلیل آماری شدند (0/05 > α).

یافته‌ها: در ميان دانشجويان، كم‌ترين نمره‌ی سطح آگاهي، نمره‌ی 7 و بيشترين نمره، 16 بود و در ميان دندان‌پزشكان، كم‌ترين نمره، 6 و بيشترين نمره، 16 بود. میزان آگاهی دندان‌پزشکان و دانشجویان مورد مطالعه متوسط بود. میانگین نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان و دانشجویان از 20 نمره به ترتیب (2/5 ± 11/53) و (1/9 ± 11/74) بود. بین متغیرهای جنس، سن، سابقه‌ی طبابت، مدت تأسیس مطب با میزان آگاهی از نظر آماری رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: میزان آگاهی دندان‌پزشکان و دانشجویان به اندازه‌ی کافی نبود. فقدان انگیزه و عدم آگاهی دندان‌پزشکان و دانشجویان دندان‌پزشکی از نقشی که در شناسایی زود هنگام ضایعات سرطانی و یا پیش‌سرطانی می‌توانند داشته باشند و همچنین عدم آگاهی از تدابیر دندان‌پزشکی در بیماران شیمی‌درمانی از جمله دلایلی هستند که کافی نبودن سطح آگاهی دندان‌پزشکان و دانشجویان حاضر را توجیه می‌کند.

کلید واژه‌ها: شیمی‌درمانی، سرطان دهان، دانشجویان دندان‌پزشکی، دندان‌پزشکان، آگاهی

مراجع

1. Gupta GP, Massague´ J. Cancer metastasis: building a framework. Cell 2006; 127(4): 679-95.
2. Glick M. Burket's Oral Medicine. 12th ed. Shelton, WA: People's Medical Publishing House USA; 2015. p. 75-6.
3. Little JW, Miller CS, Rhodus NL. Little and Falace's dental management of the medically compromised patient. 9th ed. St. Louis: Elsevier; 2018. p. 387-416.
4. Wood NK, Goaz PW. Differential diagnosis of oral and maxillofacial lesions. 5th ed. St. Louis: Mosby; 1997. p. 587-95.
5. Schubert MM, Izutsu KT. Iatrogenic causes of salivary gland dysfunction. J Dent Res 1987; 66(Suppl 2): 680-8.
6. Epstein JB, Gorsky M, Fischer D, Gupta A, Epstein M, Elad S. A survey of the current approaches to diagnosis and management of oral premalignant lesions. J Am Dent Assoc 2007; 138(12): 1555-62.
7. Zarei MR, Asadpour F. Assessing dentist’s knowledge and awarenecs in the diagnosis of oral cancer. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2002; 19(4): 357-64. [In Persian].
8. Kujan O, Duxbury AJ, Glenny AM, Thakker NS, Sloan P. Opinions and attitudes of the UK’s GDPs and specialists in oral surgery, oral medicine and surgical dentistry on oral cancer screening. Oral Dis 2006; 12(2): 194-9.
9. Alpöz E, Güneri P, Epstein JB, Çankaya H, Osmic D, Boyacıoğlu H. Dental students' knowledge of characteristics and management of oral complications of cancer therapy. Support Care Cancer 2013; 21(10): 2793-8.
10. Saghafi Sh, Zare Mahmoodabadi R, Salehinejad J, Falaki F, Farrokhizad Sh. Evaluation of general dentists knowledge about oral cancer in Mashhad-Iran in 2008 . J Mashhad Dent Sch 2009; 33(2): 107-14. [In Persian].
11. Mohammadzadeh A. Knowledge of Ardabil dentists regarding dental treatments in patient’s undergone chemotherapy. [DDS Thesis]. School of Dentistry, Ardabil University of Medical Sciences; 2015. [In Persian].
12. Azad A, Talattof Z, Niakan N. Evaluation of knowledge and diagnostic skills of general physicians and dentists in the city of Shiraz about squamous cell carcinoma. J Mashhad Dent Sch 2015; 39(4): 291-302. [In Persian].
13. Yellowitz JA, Horowitz AM, Drury TF, Goodman HS. Survey of U.S. dentists' knowledge and opinions about oral pharyngeal cancer. J Am Dent Assoc 2000; 131(5): 653-61.
14. Jamshidi S, Zargaran M, Moghimbeigi A, Delkhah M, Baghaei F. A comparison between the knowledge of dentalstudents and general dentists about oral squamous cell carcinoma (Hamadan-Iran). J Mashhad Dent Sch 2012; 1(36): 23-36. [In Persian].
15. Nicotera G, Gnisci F, Bianco A, Angelillo IF. Dental hygienists and oral cancer prevention: Knowledge, attitudes and behaviors in Italy. Oral Oncol 2004; 40(6): 638-44.
16. Motallebnejad M, Hedayati M. General dentist's knowledge about oral cancers in Babol, in 2005. J Dent Mashhad Univ Med Sci 2006; 30(3-4): 309-18. [In Persian].
17. Canto MT, Horowitz AM, Drury TF, Goodman HS. Maryland family physicians' knowledge, opinions and practices about oral cancer. Oral Oncol 2002; 38(5): 416-24.
18. Clovis JB, Horowitz AM, Poel DH. Oral and pharyngeal cancer: Practices and opinions of dentists in British Columbia and Nova Scotia. J Can Dent Assoc 2002; 68(7): 415-20.
19. Gajendra S, Cruz GD, Kumar JV. Oral cancer prevention and early detection: Knowledge, practices, and opinions of oral health care providers in New York State. J Cancer Educ 2006; 21(3): 157-62.
20. Razavi SM, Zolfaghari B, Tahani B, Emami Doost M, Forohande M. Senior students' and Dentists’ knowledge, attitude andpractice regarding oral cancer examination in Isfahan, Iran in 2011. J Dent Med 2014; 27(1): 61-70. [In Persian].
21. Hertrampf K, Wenz HJ, Koller M, Springer I, Jargot A, Wiltfang J. Assessing dentists' knowledge about oral cancer: Translation and linguistic validation of a standardized questionnaire from American English into German. Oral Oncol 2009; 45(10): 877-82.
چاپ شده
2021-01-10
استناد به مقاله
1.
فردین اسفندنیاFE, آرش گلستانهAG, امیرمنصور شیرانیAMS, محمدحسین شفازندMHS. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی شهر اصفهان درباره‌ی تدابیر دندان‌پزشکی قبل، حین و بعد از شیمی‌درمانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 10ژانویه2021 [ارجاع شده 22آوریل2021];:353-64. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1721

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد