مقایسه‌ی استحکام به شکست رزین آکریل تزریقی، گرماپخت و سلف‌کیور به روش تست خمش سه نقطه‌ای

  • Hojat Talebi حجت طالبی عزآبادی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Meysam Mahabadi میثم مهابادی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Amir Hossein Kowsari امیرحسین کوثری دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شکست بیس دنچر و ترمیم آن، یکی ازدغدغه‌های اصلی بیماران دارای بی‌دندانی کامل است که اغلب نتیجه‌ی بی‌دقتی بیمار در نگهداری دنچر یا کم بودن استحکام و مقاومت به شکست رزین آکریل می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی استحکام به شکست رزین آکریل گرماپخت، سرماپخت و تزریقی به روش تست خمش سه نقطه‌ای بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 30 بلوک به ابعاد 50×25×5/2 میلی‌متر رزین آکریلی با سه روش تهیه‌ی سرماپخت، گرماپخت و تزریقی آماده شدند. نمونه‌ها در یک دستگاه انکوباتور به مدت 24 ساعت به منظور مشابه‌سازی با شرایط دهانی نگهداری شدند. سپس توسط دستگاه آزمایش یونیورسال با روش تست خمش سه نقطه‌ای به آن نیرو وارد شد. نیروی حاصل برای شکست نمونه‌ها اندازه‌گیری شد و نتایج به کمک آزمون‌های آماری کروسکال- والیس و ویلکاکسون در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تجزیه تحلیل شدند (0/05 > p value).

یافته‌ها: در بین سه نمونه‌ی مختلف مقاومت به شکست رزین آکریل سرماپخت، کم‌ترین حد بود و مقاومت به شکست رزین آکریل تزریقی، بیشترین میزان بود. تفاوت در نوع آکریل در مقاومت به شکست بین 3 گروه معنی‌دار بود (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه مقاومت به شکست رزین آکریل تزریقی بیشترین حد است، برای تهیه‌ی دنچرهای مقاوم در برابر شکست، مناسب‌تر می‌باشد.

کلید واژه‌ها: رزین آکریل، استحکام خمشی، دنچر

بیوگرافی نویسنده

Amir Hossein Kowsari امیرحسین کوثری, دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

-

مراجع

1. Zarb G, Hobkirk J, Eckert S, Jacob R. Prosthodontic treatment for Edentulous Patients. 13th ed. St. Louis: Elsevier; 2013.
2. Sakaguchi RL, Ferracane JL, Powers JM. Craig's restorative dental materials. 14th ed. St. Louis: Elsevier; 2019.
3. Gharechahi J, Asadzadeh N, Shahabian F, Gharechahi M. Flexural strength of acrylic resin denture bases processed by two different methods. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2014; 8(3): 148-52.
4. Mohamed Sh, Alassal A, Eldosry S, Mostafa MMM, Amin HK, Basalah A. Fracture response of acrylic resin denture base material to different heat curing cycles modalities. Current Science International 2016; 20(5): 134-38.
5. Gurbuz O, Dikbas I, Unalan F. Fatigue resistance of acrylic resin denture base material reinforced with E-glass fibres. Gerodontology 2012; 29(2): e710-4.
6. Pfeiffer P, An N, Schmage P. Repair strength of hypoallergenic denture base materials. J Prosthet Dent 2008; 100(4): 292-301.
7. Gurbuz O, Unalan F, Dikbas I. Comparison of the transverse strength of six acrylic denture resins. OHDMBSC 2010; 9(1): 21-4.
8. Diaz-Arnold AM, Vargas MA, Shaull KL, Laffoon JE, Qian F. Flexural and fatigue strengths of denture base resin. J Prosthet Dent 2008; 100(1): 47-51.
9. Shah SA, Khan S, Gulzar S, Khazir M. A research study to compare the flexural strength and impact strength of different heat cure and chemical cure acrylic resins under various conditions. Int J Health Sci Res 2015; 5(6): 325-9.
10. Machado C, Sanchez E, Azer SS, Uribe JM. Comparative study of the transverse strength of three denture base materials. J Dent 2007; 35(12): 930-3.
11. Yau WF, Cheng YY, Clark RK, Chow TW. Pressure and temperature changes in heat-cured acrylic resin during processing. Dent Mater 2002; 18(8): 622-9.
12. Uzun G, Hersek N. Comparison of the fracture resistance of six denture base acrylic resins. J Biomater Appl 2002; 17(1): 19-29.
13. Ali IL, Yunus N, Abu-Hassan MI. Hardness, flexural strength, and flexural moduluscomparisons of three differently cured denture base systems. J Prosthodont 2008; 17(7): 545-9.
14. Celebi N. Yuzugullu B, Canany S. Yucel U. Effect of polymerization methods on the fesidual monomer level of acrylic resin denture base polymers. Polymers advanced Technologies 2008; 19(3):201-206.
15. Harvey WL, Harvey EV. Dimensional Changes at the posterior border of baseplates made from a visible light-activated composite resin. J Prosthet Dent 1989; 62(2):184-9.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
حجت طالبی عزآبادیHT, میثم مهابادیMM, امیرحسین کوثریAHK. مقایسه‌ی استحکام به شکست رزین آکریل تزریقی، گرماپخت و سلف‌کیور به روش تست خمش سه نقطه‌ای. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:308-13. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1722

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد