بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوس‌های تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجره‌ی جانبی

  • Yadollah Soleimani Shayesteh یداله سلیمانی شایسته استاد، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • Mehrdad Panjnoosh مهرداد پنج نوش دانشیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • Ahmadreza Shamshiri احمدرضا شمشیری استادیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • Amin Khalilnejad امین خلیل‌نژاد استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Mojtaba Bayani مجتبی بیانی دندان‌پزشک، اراک، ایران
  • Mohammad Mehdi Panjalizadeh محمد مهدی پنجعلی زاده دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از درمان‌های کارآمد و تضمین شده‌ی مورد استفاده برای بیماران بی‌دندانی که دچار آتروفی شدید ریج بی‌دندان هستند، استفاده از روش بالا بردن سینوس و کاشت ایمپلنت دندانی می‌باشد. این مطالعه، بررسی تغییرات ابعاد ماده‌ی پیوند استخوانی به کار رفته برای تقویت سینوس ماگزیلاری در بیماران کاندید کاشت ایمپلنت در قوس خلفی خارجی فک بالا، در بازه‌ی زمانی پس از عمل جراحی کاشت پیوند و 6 ماه پس از آن را هدف قرار داد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی تعداد 12 بیمار بی‌دندان به روش Lateral window open sinus lift و با استفاده از مواد پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت مورد پیوند استخوانی قرار گرفتند. تصویربرداری CBCT (Cone beam computed tomography) از ناحیه‌ی پیوند، پس از عمل جراحی و 6 ماه پس از آن برای بررسی تغییرات ابعاد ماده‌ی پیوندی انجام شد. داده‌های آماری توسط آزمون Paired t-test آنالیز و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین کاهش ابعاد ماده‌ی پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت پس از گذشت 6 ماه از پیوند، در راستای ارتفاع، طول و ضخامت به ترتیب 2/99، 2/37 و 1/72 میلی‌متر برآورد شد (0/002 > p value).

نتیجه‌گیری: با مقایسه‌ی نتایج به دست آمده در این مطالعه با تحقیقات و مقالات مشابه، می‌توان چنین ادعا کرد که تغییرات ماده‌ی پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت، 6 ماه پس از پیوند هم از نظر ابعاد و هم از نظر از دست‌رفتگی حجم در طیف متوسط تا قابل قبول قرار می‌گیرد و میزان استخوان مطلوب برای کاشت ایمپلنت را فراهم می‌آورد.

کلید واژه‌ها: سینوس ماگزیلا، آگمنتیشن کف سینوس، پیوند استخوان آلوئول.

مراجع

1. Wallace SS, Froum SJ. Effect of maxillary sinus augmentation on the survival of endosseous dental implants. A systematic review. Ann Periodontol 2003; 8(1): 328-43.
2. Scarano A, Degidi M, Iezzi G, Pecora G, Piattelli M, Orsini G, et al. Maxillary sinus augmentation with different biomaterials: a comparative histologic and histomorphometric study in man. Implant Dent 2006; 15(2): 197-207.
3. Park JB. Radiographic follow-up evaluation of sinus augmentation with deproteinized bovine bone and implant installation after loading. Indian J Dent Res 2010; 21(4): 603-5.
4. Norton MR, Odell EW, Thompson ID, Cook RJ. Efficacy of bovine bone mineral for alveolar augmentation: a human histologic study. Clin Oral Implants Res 2003; 14(6): 775-83.
5. Tatum H, Jr. Maxillary and sinus implant reconstructions. Dent Clin North Am 1986; 30(2): 207-29.
6. Misch CE, Dietsh F. Bone-grafting materials in implant dentistry. Implant Dent 1993; 2(3): 158-67.
7. Guarnieri R, Grassi R, Ripari M, Pecora G. Maxillary sinus augmentation using granular calcium sulfate (surgiplaster sinus): radiographic and histologic study at 2 years. Int J Periodontics Restorative Dent 2006; 26(1): 79-85.
8 .Boyne PJ, James RA. Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. J Oral Surg 1980; 38(8): 613-6.
9. Block MS, Kent JN. Sinus augmentation for dental implants: The use of autogenous bone. J Oral Maxillofac Surg 1997; 55(11): 1281-6.
10. Aguirre Zorzano LA, Rodriguez Tojo MJ, Aguirre Urizar JM. Maxillary sinus lift with intraoral autologous bone and B--tricalcium phosphate: histological and histomorphometric clinical study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(7): E532-E536.
11. Zerbo IR, Zijderveld SA, de BA, Bronckers AL, de LG, ten Bruggenkate CM, et al. Histomorphometry of human sinus floor augmentation using a porous beta-tricalcium phosphate: A prospective study. Clin Oral Implants Res 2004; 15(6): 724-32.
12. Yan X, Zhang X, Gao J, Matsushita Y, Koyano K, Jiang X, et al. Maxillary sinus augmentation without grafting material with simultaneous implant installation: A three-dimensional finite element analysis. Clin Implant Dent Relat Res 2015; 17(3): 515-24.
13. Valentini P, Abensur D. Maxillary sinus floor elevation for implant placement with demineralized freeze-dried bone and bovine bone (Bio-Oss): a clinical study of 20 patients. Int J Periodontics Restorative Dent 1997; 17(3): 232-41.
14. Lekholm U, Wannfors K, Isaksson S, Adielsson B. Oral implants in combination with bone grafts. A 3-year retrospective multicenter study using the Branemark implant system. Int J Oral Maxillofac Surg 1999; 28(3): 181-7.
15. Moy PK, Lundgren S, Holmes RE. Maxillary sinus augmentation: histomorphometric analysis of graft materials for maxillary sinus floor augmentation. J Oral Maxillofac Surg 1993; 51(8): 857-62.
16. Martos DP, Naval GL, Sastre PJ, Gonzalez GR, Bances del CF, Mancha dlP, et al. Sinus elevation by in situ utilization of bone scrapers: technique and results. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(7): E537-E541.
17. Sartori S, Silvestri M, Forni F, Icaro CA, Tesei P, Cattaneo V. Ten-year follow-up in a maxillary sinus augmentation using anorganic bovine bone (Bio-Oss). A case report with histomorphometric evaluation. Clin Oral Implants Res 2003; 14(3): 369-72.
18. Blaggana V, Gill AS, Blaggana A. A clinical and radiological evaluation of the relative efficacy of demineralized freeze-dried bone allograft versus anorganic bovine bone xenograft in the treatment of human infrabony periodontal defects: A 6 months follow-up study. J Indian Soc Periodontol 2014; 18(5): 601-7.
19. Calasans-Maia MD, Mourao CF, Alves AT, Sartoretto SC, de Uzeda MJ, Granjeiro JM. Maxillary sinus augmentation with a new Xenograft: A randomized controlled clinical trial. Clin Implant Dent Relat Res 2015; 17(Suppl 2): e586-e593.
چاپ شده
2021-06-27
استناد به مقاله
1.
یداله سلیمانی شایستهYSS, مهرداد پنج نوشMP, احمدرضا شمشیریAS, امین خلیل‌نژادAK, مجتبی بیانیMB, محمد مهدی پنجعلی زادهMMP. بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوس‌های تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجره‌ی جانبی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27ژوئن2021 [ارجاع شده 23سپتامبر2021];:191-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1739

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد