بررسی اثر کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات بر اتریشن مینا در محیط اسیدی

  • مریم غفورنیا * استادیار دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد
  • مریم حاج‌نوروزعلی تهرانی : استادیار دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
  • پوران صمیمی دانشیار دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
  • امید صوابی دانشیار پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
  • مصطفی رضایی‌فر متخصص دندان‌پزشکی کودکان، اصفهان
  • Maryam Ghafoornia DDS, MS, Department of Pediatric Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd
  • Maryam Hajnorooz Ali Tehrani
  • Pouran Samimi
  • Omid Savabi
  • Mostafa Rezaeifar

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان می‌دهند که کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات (CPP-ACP) علاوه بر این که به عنوان یک ماده رمینرالیزه کننده در پیش‌گیری از پوسیدگی‌های دندانی نقش دارد، می‌تواند دندان را در برابر اروژن نیز محافظت کند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر CPP-ACP در کاهش سایش مینا تحت شرایط اروزیو مقلد اتریشن و رژیم غذایی اسیدی بود.

مواد و روش‌‌ها: برای انجام این مطالعه آزمایشگاهی تجربی، نمونه‌های مینایی به میزان 5000 سیکل و تحت نیروی 3 کیلوگرم و 3 = pH (اسید سیتریک به عنوان محیط واسطه)، در دستگاه سایش تحت سایش اتریشن در 2 گروه 9 تایی آزمایش و شاهد قرار گرفت. نمونه‌ها در گروه آزمایش به مدت 15 دقیقه تحت تأثیر خمیر CPP-ACP قرار گرفتند؛ در گروه شاهد نمونه‌ها تحت تأثیر هیچ ماده‌ای قرار نگرفتند. دستگاه سایش، هر 1000 سیکل خاموش ‌شد و نمونه‌ها در هر گروه تحت تأثیر پروتکل مطالعه قرار گرفتند؛ این روند تا تکمیل 5000 سیکل، (در کل 5 بار) تکرار گردید. دستگاه سایش، همزمان ضریب اصطکاک دینامیک نمونه‌ها را نیز ثبت می‌کرد. میزان سایش با استریومیکروسکوپ اندازه‌گیری شد. داده‌ها با روش‌های آماری t-test و آنالیز واریانس داده‌های مکرر توسط نرم‌افزار SPSS آنالیز گردید.

یافته‌‌ها: میانگین میزان سایش مینا در گروه آزمایش (84/9 ± 09/39 میکرون در هر 1000 سیکل) به میزان قابل توجهی کمتر از گروه شاهد (54/4 ± 24/53 میکرون در هر 1000 سیکل) بود (004/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: کاربرد CPP-ACP به عنوان یک ماده بیواکتیو، سبب کاهش اتریشن مینا در محیط اسیدی می‌گردد. بررسی اثرات مفید این گونه مواد بیواکتیو در کنترل بالینی سایش مفید به نظر می‌رسد.

                                                                  كليد واژه‌ها: CPP-ACP، مینا، اتریشن، اروژن                                                                                   
چاپ شده
2010-03-14
استناد به مقاله
1.
غفورنیام, حاج‌نوروزعلی تهرانیم, صمیمیپ, صوابیا, رضایی‌فرم, Ghafoornia M, Hajnorooz Ali Tehrani M, Samimi P, Savabi O, Rezaeifar M. بررسی اثر کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات بر اتریشن مینا در محیط اسیدی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 2جولای2022];5(4):216-24. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/174

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد