روش‌های جایگزین پیوند بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های دندانی- مروری بر مقالات

  • Zohreh Afshari زهره افشاری رزیدنت پریودنتیکس، مرکز تحقیقات پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Jaber Yaghini جابر یقینی گروه پریودنتیکس، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پیوند بافت نرم برای اهداف متعددی همراه با ایمپلنت به کار می‌رود. تکنیک‌های پیوند بافت نرم اتوژن، نتایج قابل قبولی را نشان داده‌اند. با این حال این تکنیک‌ها باعث افزایش طول مدت جراحی و عوارض بعد از آن می‌شوند. بافت‌های آلوژنیک و زنوژنیک مزایایی نسبت به پیوندهای اتوژن دارند. مطالعات متعددی نتایج درمانی موفقی را با ماتریکس پوستی بدون سلول ADM (Acellular dermal mat) به عنوان جایگزین بافت نرم اتوژن برای درمان نقایص موکوجینجیوال در ایمپلنت‌های دندانی را گزارش کرده‌اند. هدف از این مطالعه، مروری بر تکنیک‌های مختلف پیوند بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های دندانی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مروری بر مبنای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Cochrane و Web of Science تا ژانویه 2020 با استفاده از کلید واژه‌های «آگمنتاسیون بافت نرم، ایمپلنت دندانی، لثه‌ی کراتینیزه و ماتریکس پوستی بدون سلول» انجام شده است.

یافته‌ها: استاندارد طلایی افزایش ضخامت بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های دندانی، استفاده از پیوند بافت همبند اتوژن می‌باشد. استفاده از مواد آلوژنیک به عنوان جایگزین برای این بافت‌ها با مزایایی همراه است.

نتیجه‌گیری: ماتریکس پوستی بدون سلول، جایگزین مناسبی برای پیوند بافت همبند اتوژن جهت افزایش ضخامت و عرض بافت کراتینیزه‌ی اطراف ایمپلنت‌های دندانی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت دندانی، پیوند بافت، لثه، آلودرم

مراجع

1. Adell R, Lekholm U, Rockler B, Brånemark PI. A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Int J Oral Surg. 1981; 10(6): 387-416.
2. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. Int J Oral Maxillofac Implants 1986; 1(1): 11-25.
3. Pjetursson B, Asgeirsson A, Zwahlen M, Sailer I. Improvements in implant dentistry over the last decade: comparison of survival and complication rates in older and newer publications. Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 29(Suppl): 308-24.
4. Pjetursson BE, Thoma D, Jung R, Zwahlen M, Zembic A. A systematic review of the survival and complication rates of implant‐supported fixed dental prostheses (FDP s) after a mean observation period of at least 5 years. Clin Oral Implants Res 2012; 23(Suppl): 22-38.
5. Buser D, Sennerby L, De Bruyn H. Modern implant dentistry based on osseointegration: 50 years of progress, current trends and open questions. Periodontol 2000. 2017; 73(1): 7-21.
6. de Bruyn H, Raes S, Matthys C, Cosyn J. The current use of patient‐centered/reported outcomes in implant dentistry: a systematic review. Clin Oral Implants Res 2015; 26(Suppl 11): 45-56.
7. Mazzotti C, Stefanini M, Felice P, Bentivogli V, Mounssif I, Zucchelli G. Soft-tissue dehiscence coverage at peri-implant sites. Periodontol 2000 2018; 77(1): 256-72.
8. Roccuzzo M, Gaudioso L, Bunino M, Dalmasso P. Surgical treatment of buccal soft tissue recessions around single implants: 1‐year results from a prospective pilot study. Clin Oral Implants Res 2014; 25(6): 641-6.
9. Cosyn J, Hooghe N, de Bruyn H. A systematic review on the frequency of advanced recession following single immediate implant treatment. J Clin Periodontol 2012; 39(6): 582-9.
10. Lin GH, Chan HL, Wang HL. The significance of keratinized mucosa on implant health: a systematic review. J Periodontol 2013; 84(12): 1755-67.
11. Chen ST, Buser D. Esthetic outcomes following immediate and early implant placement in the anterior maxilla—a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 29(Suppl): 186-215.
12. Evans CDJ, Chen ST. Esthetic outcomes of immediate implant placements. Clin Oral Implants Res 2008; 19(1): 73-80.
13. Zucchelli G, Tavelli L, Stefanini M, Barootchi S, Mazzotti C, Gori G, et al. Classification of facial peri-implant soft tissue dehiscence/deficiencies at single implant sites in the esthetic zone. J Periodontol. 2019; 90(10): 1116-24.
14. Novaes AB Jr, Palioto DB. Experimental and clinical studies on plastic periodontal procedures. Periodontol 2000 2019; 79(1): 56-80.
15. Barbosa FI, Corrêa DS, Zenóbio EG, Costa FO, Shibli JA. Dimensional changes between free gingival grafts fixed with ethyl cyanoacrylate and silk sutures. J Int Academy of Periodont 2009; 11(2): 170-6.
16. Fickl S. Peri-implant mucosal recession: Clinical significance and therapeutic opportunities. Quintessence International 2015; 46(8): 671-6.
17. Gobbato L, Avila-Ortiz G, Sohrabi K, Wang CW, Karimbux N. The effect of keratinized mucosa width on peri-implant health: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2013; 28(6): 1536-45.
18. Qiao M, Zhang K, Dong J, Xu BH. [Clinical study of the effect of free gingival graft and apically repositioned flap surgery on peri-implant keratinized gingival augmentation]. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2016; 51(10): 605-9. [In Chinese].
19. Mendoza Marin DO, Leite ARP, Nícoli LG, Marcantonio C, Compagnoni MA, Marcantonio E Jr. Free gingival graft to increase keratinized mucosa after placing of mandibular fixed implant-supported prosthesis. Case Rep Dent 2017; 2017: 5796768.
20. Simons AM, Darany DG, Giordano JR. The use of free gingival grafts in the treatment of peri-implant soft tissue complications: clinical report. Implant Dent 1993; 2(1): 27-30.
21. Thoma DS, Buranawat B, Hammerle CHF, Held U, Jung RE. Efficacy of soft tissue augmentation around dental implants and in partially edentulous areas: a systematic review. J Clin Periodontol 2014; 41(Suppl 15): S77-91.
22. Burkhardt R, Joss A, Lang NP. Soft tissue dehiscence coverage around endosseous implants: a prospective cohort study. Clin Oral Implants Res 2008; 19(5): 451-7.
23. Zucchelli G, Mazzotti C, Mounssif I, Mele M, Stefanini M, Montebugnoli L. A novel surgical-prosthetic approach for soft tissue dehiscence coverage around single implant. Clin Oral Implants Res 2013; 24(9): 957-62.
24. Zucchelli G, Felice P, Mazzotti C, Marzadori M, Mounssif I, Monaco C, et al. 5-year outcomes after coverage of soft tissue dehiscence around single implants: a prospective cohort study. Eur J Oral Implantol 2018; 11(2): 215-24.
25. Chambrone L, de la Rosa-Garza M, Ramos UD RD, LAB R. Evidence-Based Periodontal and Peri-Implant Plastic Surgery: A Clinical Roadmap from Function to Aesthetics.
Chambrone, Leandro: Springer; 2015. p. 147-73.
26. Lee CT, Hamalian T, Schulze-Späte U. Minimally invasive treatment of soft tissue deficiency around an implant-supported restoration in the esthetic zone: modified VISTA technique case report. J Oral Implantol 2015; 41(1): 71-6.
27. Caplanis N, Romanos G, Rosen P, Bickert G, Sharma A, Lozada J. Teeth versus implants: mucogingival considerations and management of soft tissue complications. J California Dent Associat 2014; 42(12): 841-58.
28. Allen EP. AlloDerm: an effective alternative to palatal donor tissue for treatment of gingival recession. Dent today 2006; 25(1): 48, 50-2; quiz 2.
29. Basegmez C, Karabuda ZC, Demirel K, Yalcin S. The comparison of acellular dermal matrix allografts with free gingival grafts in the augmentation of peri-implant attached mucosa: a randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol 2013; 6(2): 145-52.
30. Farina V, Zaffe D. Changes in Thickness of Mucosa Adjacent to Implants Using Tissue Matrix Allograft: A Clinical and Histologic Evaluation. Int J Oral Maxillofac Implants 2015; 30(4): 909-17.
31. Hutton CG, Johnson GK, Barwacz CA, Allareddy V, Avila-Ortiz G. Comparison of two different surgical approaches to increase peri-implant mucosal thickness: A randomized controlled clinical trial. J Periodontol 2018; 89(7): 807-14.
32. Puisys A, Vindasiute E, Linkevciene L, Linkevicius T. The use of acellular dermal matrix membrane for vertical soft tissue augmentation during submerged implant placement: a case series. Clin Oral Implants Res 2015; 26(4): 465-70.
33. Shulman J. Clinical evaluation of an acellular dermal allograft for increasing the zone of attached gingiva. Pract Periodontics Aesthet Dent 1996; 8(2): 201-8.
34. Wainwright DJ. Use of an acellular allograft dermal matrix (AlloDerm) in the management of full-thickness burns. Burns 1995; 21(4): 243-8.
35. Carminati M, Sempf D, Bonfirraro PP, Devalle L, Verga M, Righi B, et al. Immediate Implant-based Breast Reconstruction with Acellular Dermal Matrix Compared with Tissue-expander Breast Reconstruction: Rate of Infection. Plast Reconstruct Surg Glob Open 2018; 6(12): e1949.
36. Fox PM, Lee GK. Tissue expander with acellular dermal matrix for breast reconstruction infected by an unusual pathogen: Candida parapsilosis. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012; 65(10): e286-9.
37. Frey JD, Alperovich M, Weichman KE, Wilson SC, Hazen A, Saadeh PB, et al. Breast Reconstruction Using Contour Fenestrated AlloDerm: Does Improvement in Design Translate to Improved Outcomes? Plast Reconstr Surg Glob Open 2015; 3(9): e505.
38. Fowler EB, Breault LG. Ridge augmentation with a folded acellular dermal matrix allograft: A case report. J Contemp Dent Pract 2001;2(3): 31-40.
39. Harris RJ. Soft tissue ridge augmentation with an acellular dermal matrix. Int J Periodont Restor Dent 2003; 23(1): 87-92.
40. Batista EL, Jr, Batista FC. Managing soft tissue fenestrations in bone grafting surgery with an acellular dermal matrix: a case report. Int J Oral Maxillofac Implants 2001; 16(6): 875-9.
41. Novaes AB Jr, Souza SL. Acellular dermal matrix graft as a membrane for guided bone regeneration: a case report. Implant Dent 2001; 10(3): 192-6.
42. Wallace SC. Guided bone regeneration for socket preservation in molar extraction sites: Histomorphometric and 3D computerized tomography analysis. J Oral Implantol 2013; 39(4): 503-9.
43. Bhola M, Newell DH, Hancock EB. Acellular Dermal Allograft for Vestibuloplasty - An Alternative to Autogenous Soft Tissue Grafts in Preprosthetic Surgical Procedures: A Clinical Report. J Prosthodont 2003; 12(2): 133-7.
44. Hashemi HM, Parhiz A, Ghafari S. Vestibuloplasty: Allograft versus mucosal graft. Int J Oral Maxillofac Surg 2012; 41(4): 527-30.
45. Shi LJ, Wang Y, Yang C, Jiang WW. Application of acellular dermal matrix in reconstruction of oral mucosal defects in 36 cases. J Oral Maxillofac Surgery 2012; 70(11): e586-e91.
46. Ahmedbeyli C, Ipci SD, Cakar G, Yilmaz S. Laterally positioned flap along with acellular dermal matrix graft in the management of maxillary localized recessions. Clin Oral Invest 2019; 23(2): 595-601.
47. Balderrama ÍDF, Ferreira R, Rezende DRB, Nogueira ALRN, Greghi SLA, Zangrando MSR. Root coverage stability with acellular dermal matrix in multiple gingival recessions in esthetic zone: A clinical case report with 12-year follow-up. J Indian Soc Periodontol 2019; 23(6): 584-8.
48. Kanth K, Chakrapani S, Swamy D, Kumar S. Evaluation of acellular dermal matrix allograft [Alloderm] with coronally positioned flap in the treatment of Miller's Class I or Class II gingival recession. J Dr NTR University of Health Sci 2018; 7(3): 174-80.
49. Cigerim L. Treatment of Exposed Bone with Acellular Dermal Matrix in a Smoker Patient After Dental Implant Surgery: A Case Report. J Oral Implantol 2019.
50. Najafi B, Patel V, Deutsch RG, Drew HJ, Cappetta EG. Surgical treatment of advanced peri-implantitis with a dual augmentation technique: a report of two cases with 15-month follow-up. Clin Advances Periodont 2017; 7(1): 1-7.
51. Yan JJ, Tsai AYM, Wong MY, Hou LT. Comparison of acellular dermal graft and palatal autograft in the reconstruction of keratinized gingiva around dental implants: A case report. Int J Periodont Restor Dent 2006; 26(3): 287-92.
52. Ayobianmarkazi N. Soft tissue dehiscence coverage around dental implants following an acellular dermal matrix allograft: a case report. Gen dent 2014; 62(4): e1-4.
53. Anderson LE, Inglehart MR, El-Kholy K, Eber R, Wang HL. Implant associated soft tissue defects in the anterior maxilla: a randomized control trial comparing subepithelial connective tissue graft and acellular dermal matrix allograft. Implant Dent 2014; 23(4): 416-25.
54. Mareque-Bueno S. A Novel Surgical Procedure for Coronally Repositioning of the Buccal Implant Mucosa Using Acellular Dermal Matrix: A Case Report. J Periodontol 2011; 82(1): 151-6.
55. Park JB. Increasing the width of keratinized mucosa around endosseous implant using acellular dermal matrix allograft. Implant Dent 2006; 15(3): 275-81.
56. Sanz M, Lorenzo R, Aranda JJ, Martin C, Orsini M. Clinical evaluation of a new collagen matrix (Mucograft® prototype) to enhance the width of keratinized tissue in patients with fixed prosthetic restorations: A randomized prospective clinical trial. J Clin Periodontol 2009; 36(10): 868-76.
57. Schallhorn RA, McClain PK, Charles A, Clem D, Newman MG. Evaluation of a porcine collagen matrix used to augment keratinized tissue and increase soft tissue thickness around existing dental implants. Int J Periodont Restor Dent 2015; 35(1): 99-103.
58. Fischer KR, Testori T, Wachtel H, Mühlemann S, Happe A, del Fabbro M. Soft tissue augmentation applying a collagenated porcine dermal matrix during second stage surgery: A prospective multicenter case series. J Periodontol 2019; 21(5): 923-30.
59. stacchi C, Stefanini M, Rendon A, Zucchelli G. porcine-derived acellular dermal matrix for buccal soft tissue augmentation at single implant sites: a 1-year follow-up case series. Int J Periodontics Restorative Dent 2020; 40(1): 121-8.
60. Papi P, Pompa G. The use of a novel porcine derived acellular dermal matrix (mucoderm) in peri-implant soft tissue augmentation: preliminary results of a prospective pilot cohort study. Biomed Res Int 2018; 2018: 6406051.
61. Thoma DS, Zeltner M, Hilbe M, Hammerle CHF, Husler J, Jung RE. Randomized controlled clinical study evaluating effectiveness and safety of a volume-stable collagen matrix compared to autogenous connective tissue grafts for soft tissue augmentation at implant sites. J Clin Periodontol 2016; 43(10): 874-85.
62. Lee KH, Kim BO, Jang HS. Clinical evaluation of a collagen matrix to enhance the width of keratinized gingiva around dental implants. J Periodontal Implant Sci 2010; 40(2): 96-101.
63. Cieślik‐Wegemund M, Wierucka‐Młynarczyk B, Tanasiewicz M, Gilowski Ł. Tunnel technique with collagen matrix compared with connective tissue graft for treatment of periodontal recession: a randomized clinical trial. J Periodontol 2016; 87(12): 1436-43.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
زهره افشاریZA, جابر یقینیJY. روش‌های جایگزین پیوند بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های دندانی- مروری بر مقالات. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:335-44. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1742

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد