اپکسیفیکاسیون یک دندان با سرامیک سرد: گزارش یک مورد

  • Jalil Modaresi جلیل مدرسی دانشيار، گروه آموزشی اندودنتيكس، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي يزد، يزد، ايران
  • Alireza Mirzaeeian علیرضا میرزائیان دانشجوی دندان‌پزشكي، عضو كميته‌ی تحقيقات دانشجويی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي یزد، یزد، ايران
  • Zahra Almodaresi زهرا المدرسی دانشجوی دندان‌پزشكي، عضو كميته‌ی تحقيقات دانشجويی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی یزد، یزد، ايران
  • Rahele Mousavi راحله موسوی دانشجوی دندان‌پزشكی، عضو كميته‌ی تحقيقات دانشجويی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی یزد، یزد، ايران

چکیده

مقدمه: اپکسیفیکاسیون با هیدروکسید کلسیم روش معمول ایجاد سد اپیکالی در دندان‌هایی با آپکس باز می‌باشد. امروزه اپکسیفیکاسیون یک جلسه‌ای با مواد مناسب که دارای حلالیت و سمیت کم، سازگاری زیستی مناسب و توانایی در القا تولید بافت کلسیفیه روی سمان و محرک ترمیم استخوان و لیگمان پریودنتال می‌باشند، مقبولیت بیشتری یافته است. سرامیک سرد که برای پر کردن انتهای کانال در جراحی ریشه معرفی شده بود خواص مطلوب جهت اپکسیفیکاسیون را در مطالعات قبلی نشان داده است.

گزارش مورد: این گزارش مورد، اپکسیفیکاسیون موفق در دندان سانترال بالا سمت راست دختری 10ساله را با سرامیک سرد، توصیف می‌کند. در پی‌گیری یک و دو ساله بهبود ضایعه، عدم علائم بالینی در معاینه، تشکیل لیگمان پریودنتال جدید و بازسازی استخوان تحلیل رفته مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج مطالعه، سرامیک سرد می‌تواند به عنوان یک ماده‌ی مؤثر برای اپکسیفیکاسیون در نظر گرفته شود.

کلید واژه‌ها: سرامیک‌ها، آپکس باز، اپکسیفیکاسیون، زیست‌سازگاری

مراجع

1. Pinkham JR, Casamassimo PS, Fields HW, McTigue DJ, Nowak A. Pediatric dentistry. Infancy through Adolesc. St. Louis, Mosby: Elsevier; 2005.
2. Torabinejad M, Shabahang S, Fouad A. Endodontics-e-book: Principles and practice. 6th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2014.
3. Hargreaves KM, Berman LH. Cohen’s pathways of the pulp expert consult. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2015.
4. Modaresi J, Hemati HR. The cold ceramic material. Dent Res J (Isfahan) 2018; 15(2): 85-8.
5. Modaresi J, Aghili H. Sealing ability of a new experimental" cold ceramic" material compared to glass ionomer. J Clin Dent 2006; 17(3): 64-6.
6. Modaresi J. Perforation repair comparing experimental new material" cold ceramic" and amalgam. Asian Dent 2004; 11: 6-7.
7. Modaresi J, Bahrololoomi Z, Astaraki P. In vitro comparison of the apical microleakage of laterally condensed gutta percha after using calcium hydroxide or cold ceramic as apical plug in open apex teeth. Shiraz Univ Dent J 2006; 7(1-2): 63-9.
8. Mokhtari F, Modaresi J, Javadi G, Davoudi A, Badrian H. Comparing the marginal adaptation of cold ceramic and mineral trioxide aggregate by means of scanning electron microscope: An in vitro study. J Int Oral Health 2015; 7(9): 7-10.
9. Mozayeni MA, Salem Milani A, Alim Marvasti L, Mashadi Abbas F, Modaresi SJ. Cytotoxicity of Cold Ceramic compared with MTA and IRM. Iran Endod J 2009; 4(3): 106-11.
10. Torabinejad M, Hong CU, Pitt Ford TR, Kettering JD. Cytotoxicity of four root end filling materials. J Endod 1995; 21(10): 489-92.
11. Hasheminia SM, Nejad SL, Dianat O, Modaresi J, Mahjour F. Comparing the sealing properties of mineral trioxide aggregate and an experimental ceramic based root end filling material in different environments. Indian J Dent Res 2013; 24(4): 474-7.
12. Modaresi J, Yavari SA, Dianat SO, Shahrabi S. A comparison of tissue reaction to MTA and an experimental root‐end restorative material in rats. Aust Endod J 2005; 31(2): 69-72.
13. Akhavan A, Parashos P, Razavi SM, Davoudi A, Shadmehr E. Hard tissue reaction to mineral trioxide aggregate and experimental root-end filling material in guinea pig mandibles. J Dent Sci 2017; 12(2): 107-11.
14. Zare Jahromi M, Razavi SM, Esfahanian V, Feyzi Gh. Histological evaluation of inflammation after sealing furcating perforation in dog’s teeth by four materials. Dent Res J 2006; 3(2): 84-91.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
جلیل مدرسیJM, علیرضا میرزائیانAM, زهرا المدرسیZA, راحله موسویRM. اپکسیفیکاسیون یک دندان با سرامیک سرد: گزارش یک مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:345-51. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1745

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد