##article.return## شیوع هالرسل و ارتباط آن با بیماری‌های التهابی سینوس در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی (Cone beam computed tomography) در یک جمعیت ایرانی دانلود ##common.downloadPdf##