بررسی فراوانی رنگ دندان لترال ماگزیلا با سه سیستم راهنمای رنگ مختلف

  • Farnoosh Golmohammadi فرنوش گل محمدی استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mahsa Jafari مهسا جعفری دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی ‌دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Farzad Faghihi فرزاد فقیه دندان‌پزشک، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: از آن‌جایی که تعیین رنگ، نقش بسزایی در موفقیت درمان‌های زیبایی دارد، تصمیم گرفته شد که فراوانی رنگ دندان لترال ماگزیلا در سیستم‌های مختلف تعیین و نتایج با فرض بر این‌که هیچ‌گونه تفاوتی در دقت تعیین رنگ متخصص پروتز، دانشجوی دندان‌پزشکی و تکنسین پروتز با تجارب متفاوت وجود ندارد، باهم مقایسه گردند.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در سال 1395، بر روی دندان لترال ماگزیلای 120 بیمار 20 تا 30 ساله‌ی مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی کرمانشاه صورت گرفت. رنگ دندان هر بیمار توسط سه مشاهده‌گر با نمونه رنگ‌های Vita classic و 3D-master و در نهایت اسپکتروفتومتر تعیین شد. سپس پارامترهای L، a، b و مقدار ∆E در هر بیمار محاسبه گردید. داده‌ها با آزمون‌های آماری Friedman (0/05 = α) و Wilcoxon (0/017 = α) توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: در نمونه‌ی رنگ Vita classic، A2 (25/83 درصد) و در نمونه‌ی رنگ 3D-master، 2R2.5 (21/67 درصد) شایع‌ترین رنگ مشاهده شده بود. ∆E متخصص پروتز در Vita classic کمتر از دو مشاهده‌گر دیگر بود (0/001 > p value). در 3D-master، ∆E تکنسین کمتر از دانشجوی دندان‌پزشکی بود (0/016 = p value) و در سایر موارد تفاوت معنی‌دار نبود.

نتیجهگیری: در این مطالعه، شایع‌ترین رنگ دندان در جامعه‌ی مورد بررسی با نمونه‌ی رنگ Vita classic، A2 و با سیستم 3D-master، 2R2.5 می‌باشد. همچنین دقت تعیین رنگ متخصص پروتز در سیستم Vita classic نسبت به کلینیسین پروتز و دانشجو بیشتر بود. در 3D-master، دقت تکنسین بیش از دانشجو بود.

کلید واژه‌ها: تشخیص رنگ، درجه‌ی رنگ، رنگ

بیوگرافی نویسنده

Farzad Faghihi فرزاد فقیه, دندان‌پزشک، کرمانشاه، ایران

فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

مراجع

1.Amirian K, Rezaei M, Azarpour A, Judi R. Evaluation of maxillary central incisors color frequency by two shade guides in patients referring to prosthodontics department of Babol Dental Faculty. J Shahid Sadoughi Univ 2015; 23(3): 2013-20. [In Persian].
2.Jaberi-Ansari Z, Saati K. Evaluation of tooth color distribution in 20 to 30-year-old patients of Shahid Beheshti university related centers in 1389. J Islam Dent Assoc Iran 2012; 24(1): 60-8. [In Persian].
3.Paravina RD. Performance assessment of dental shade guides. J Dent 2009; 37(Suppl 1): e15-e20.
4.Kim-Pusateri S, Brewer JD, Dunford RG, Wee AG. In vitro model to evaluate reliability and accuracy of a dental shade-matching instrument. J Prosthet Dent 2007; 98(5): 353-8.
5.Okubo SR, Kanawati A, Richards MW, Childressd S. Evaluation of visual and instrument shade matching. J Prosthet Dent 1998; 80(6): 642-8.
6.Lagouvardos PE, Fougia AG, Diamantopoulou SA, Polyzois GL. Repeatability and interdevice reliability of two portable color selection devices in matching and measuring tooth color. J Prosthet Dent 2009; 101(1): 40-5.
7.AlSaleh S, Labban M, AlHariri M, Tashkandi E. Evaluation of self shade matching ability of dental students using visual and instrumental means. J Dent 2012; 40(Suppl 1): e82-e7.
8 .Nordgarden H, Jensen JL, Storhaug K. Reported prevalence of congenitally missing teeth in two Norwegian counties. Community Dent Health 2002; 19(4): 258-61.
9. Pinho T, Tavares P, Maciel P, Pollmann C. Developmental absence of maxillary lateral incisors in the Portuguese population. Eur J Orthod 2005; 27(5): 443-9.
10.Qamar R, Imtiaz A, Kamran M. Maxillary lateral incisor agenesis: A review of literature. Pakistan Ortho J 2012; 4(2): 69-72.
11. Ghahraman La, Gouharian R, Esmaeili He, Shah As. Evaluation of shade selection repeatability with vita-classic & 3dmaster by two groups of male and female students of Mashhad Dental School. J Mashhad Dent Sch 2008; 32(3): 213-20. [In Persian].
12.Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 5th ed. Missouri, US: Mosby; 2016.
13.Ruyter IE, Nilner K, Möller B. Color stability of dental composite resin materials for crown and bridge veneers. Dent Matre 1987; 3(5): 246-51.
14.Dozić A, Kleverlaan CJ, El‐Zohairy A, Feilzer AJ, Khashayar G. Performance of five commercially available tooth color‐measuring devices. J Prosthodont 2007; 16(2): 93-100.
15. Albers HF. Tooth-colored restoratives: Principles and techniques. 9th ed. Shelton, Connecticut: PMPH USA, Ltd; 2002.
16. Guo H, Wang F, Feng H, Gou X, Li K, Wu T, et al. [The investigation of color selection of 4340 cases of ceramic restorations]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2000; 18(3): 174-7. [In Chinese]
17. Elamin HO, Abubakr NH, Ibrahim YE. Identifying the tooth shade in group of patients using Vita Easyshade. Eur J Dent 2015; 9(2): 213-7.
18. Roberson T, Heymann H, Swift E. Sturtevant's art & science of operative dentistry. 5th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2006. 140: 174-82.
19. Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS, Dos Santos J Jr. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. 3rd ed. New Malden, UK: Quintessence Pub Co; 2006.
20.Bayindir F, Kuo S, Johnston WM, Wee AG. Coverage error of three conceptually different shade guide systems to vital unrestored dentition. J Prosthet Dent 2007; 98(3): 175-85.
21. Rodrigues S, Shetty SR, Prithviraj D. An evaluation of shade differences between natural anterior teeth in different age groups and gender using commercially available shade guides. J Indian Prosthodont Soc 2012; 12(4): 222-30.
22. Ansari Lari H, Sazvar M R, Badri M, Esmaili F, Aghaha S. Comparison the shade of upper central incisor with three shade guides. J Res Dent Sci 2010, 7(3): 46-52. [In Persian].
23.Gómez-Polo C, Gómez-Polo M, de Parga JAMV, Vinuela AC. Study of the most frequent natural tooth colors in the Spanish population using spectrophotometry. J Adv Prosthodont 2015; 7(6): 413-22.
24. Hammad IA. Intrarater repeatability of shade selections with two shade guides. J Prosth Dent 2003; 89(1): 50-3.
25. Della Bona A, Barrett AA, Rosa V, Pinzetta C. Visual and instrumental agreement in dental shade selection: three distinct observer populations and shade matching protocols. Dent Mater 2009; 25(2): 276-81.
چاپ شده
2021-01-11
استناد به مقاله
1.
فرنوش گل محمدیFG, مهسا جعفریMJ, فرزاد فقیهFF. بررسی فراوانی رنگ دندان لترال ماگزیلا با سه سیستم راهنمای رنگ مختلف. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11ژانویه2021 [ارجاع شده 23ژانویه2021];:448-56. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1749

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد