رابطه‌ی نوع اتچمنت بر کیفیت زندگی و میزان رضایت بیماران دارای اوردنچر متکی بر ایمپلنت

  • Sayed Shojaedin Shayegh سید شجاع‌الدین شایق دانشیار، گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  • Reyhaneh Rafieinejad ریحانه رفیعی‌نژاد دستیار تخصصی پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  • Sina Jafari سینا جعفری دستیار تخصصی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
  • Kamran Kargar کامران کارگر دستیار تخصصی پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  • Seyed Mohammadreza Hakimaneh سید محمدرضا حکیمانه استادیار، گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیماران بی‌دندان، اغلب با مشکلات دنچر مندیبل مواجه هستند. اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت مندیبل، منجر به ثبات بیشتر پروتز و بهبود فانکشن و رضایت بیمار می‌شوند. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت و نوع اتچمنت بر رضایت‌مندی و کیفیت زندگی بیماران بود.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی گذشته‌نگر، 59 بیمار فراخوانده شدند که حداقل ۳ سال اوردنچرشان تحت نیرو قرار گرفته بود. پس از معاینات کلینیکی، دو فرم OHIP21 و VAS جهت بررسی کیفیت زندگی بیماران و رضایت‌مندی آن‌ها از اوردنچرهای‌شان توسط بیماران تکمیل گردید. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ۲۴ شد. از آزمون Kolmogorov- Smirnov جهت یافتن پراکندگی داده‌ها و آزمون‌های Kruskal-Wallis، Mann-Whitney و Post hoc LSD جهت سنجش نتایج پرسش‌نامه‌ها استفاده شد. سطح معنی‌داری 05/0 > p value به دست آمد.

یافتهها: جنسیت، تأثیر معنی‌داری در رضایت و کیفیت زندگی مردم ندارد. گیر در اتچمنت بال و بار و رضایت کلی در اتچمنت بار و کلیپ به طور معنی‌داری بالاتر از لوکیتور بود. اتچمنت لوکیتور نسبت به سایر اتچمنت‌ها بیشترین مشکلات و مشکلات پروتزی را نشان دادند.

 نتیجهگیری: بر اساس یافته‌های مطالعه‌ی حاضر می‌توان نتیجه گرفت که جنسیت بر رضایت‌مندی بیماران تأثیر معنی‌داری ندارد و افزایش تعداد ایمپلنت‌هاست که کیفیت زندگی بیماران استفاده‌کننده از اوردنچر متکی بر ایمپلنت را بهبود می‌بخشد. از منظر عملکرد کلینیکی نیز، نوع اتچمنت، تأثیری بر مشکلات پروتزی و ایمپلنتی نشان نداد.

کلید واژه‌ها: اوردنچر، متکی بر ایمپلنت، کیفیت زندگی، رضایت‌مندی بیماران

مراجع

1. Kim H-Y, Lee J-Y, Shin S-W, Bryant SRJTjoap. Attachment systems for mandibular implant overdentures: a systematic review. J Adv Prosthodont 2012; 4(4): 197-203.
2. Fenton AH. The decade of overdentures: 1970-1980. J Prosthet Dent 1998; 79(1): 31-6.
3. Carlsson GE. Clinical morbidity and sequelae of treatment with complete dentures. J Prosthet Dent 1998; 79(1): 17-23.
4. Gotfredsen K, Holm B. Implant-supported mandibular overdentures retained with ball or bar attachments: a randomized prospective 5-year study. Int J Prosthodont 2000; 13(2): 125-30.
5. van Kampen F, Cune M, van der Bilt A, Bosman F. Retention and postinsertion maintenance of bar‐clip, ball and magnet attachments in mandibular implant overdenture treatment: an in vivo comparison after 3 months of function. Clin Oral Implants Res 2003; 14(6): 720-6.
6. Tokuhisa M, Matsushita Y, Koyano K. ln vitro study of a mandibular implant overdenture retained with ball, magnet, or bar attachments: comparison of load transfer and denture stability. Int J Prosthodont 2003; 16(2): 128-34.
7. Botega DM, Mesquita MF, Henriques GE, Vaz LG. Retention force and fatigue strength of overdenture attachment systems. J Oral Rehabil 2004; 31(9): 884-9.
8. Botega DM, Mesquita MF, Henriques GEP, Vaz LG. Retention force and fatigue strength of overdenture attachment systems. J Oral Rehabil 2004; 31(9): 884-9.
9. Cune M, van Kampen F, van der Bilt A, Bosman F. Patient satisfaction and preference with magnet, bar-clip, and ball-socket retained mandibular implant overdentures: a cross-over clinical trial. Int J Prosthodont 2005; 18(2): 99-105.
10. Cakarer S, Can T, Yaltirik M, Keskin C. Complications associated with the ball, bar and Locator attachments for implant-supported overdentures. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011; 16(7): e953-9.
11. Mackie A, Lyons K, Thomson WM, Payne AGT. Mandibular two-implant overdentures: three-year prosthodontic maintenance using the locator attachment system. Int J Prosthodont 2011; 24(4): 328-31.
12. Alzarea BK. Assessment and Evaluation of Quality of Life (OHRQoL) of Patients with Dental Implants Using the Oral Health Impact Profile (OHIP-14) - A Clinical Study. J Clin Diagn Res 2016; 10(4): ZC57-60.
13. Candel-Marti E, Penarrocha-Oltra D, Penarrocha-Diago M, Penarrocha-Diago M. Satisfaction and quality of life with palatal positioned implants in severely atrophic maxillae versus conventional implants supporting fixed full-arch prostheses. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2015; 20(6): e751-e756.
14. Nickenig HJ, Wichmann M, Terheyden H, Kreppel M. Oral health-related quality of life and implant therapy: A prospective multicenter study of preoperative, intermediate, and posttreatment assessment. J Cranio-Maxillofac Surgery 2016; 44(6): 753-7.
15. Larsson P, List T, Lundstrom I, Marcusson A, Ohrbach R. Reliability and validity of a Swedish version of the Oral Health Impact Profile (OHIP-S). Acta Odontol Scand 2004; 62(3): 147-52.
16. Locker D, Matear D, Stephens M, Lawrence H, Payne B. Comparison of the GOHAI and OHIP-14 as measures of the oral health-related quality of life of the elderly. Community Dent Oral Epidemiol 2001; 29(5): 373-81.
17. Montero-Martin J, Bravo-Perez M, Albaladejo-Martinez A, Hernandez-Martin LA, Rosel-Gallardo EM. Validation the Oral Health Impact Profile (OHIP-14sp) for adults in Spain. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2009; 14(1): E44-50.
18. Büyükerkmen EB, Öncü E. Evaluation Quality of Life of Patients Wearing Implant- Supported Overdentures and Conventional Complete Dentures. Austin J Dent 2017; 4(4): 1-4.
19. Rismanchian M, Mostajeran E. Evaluation of maximum bite force and satisfaction in patients with conventional full denture and over denture supported by mandibular dental implant. J Isfahan Dent Sch 2007; 2(4): 23-8. [In Persian].
20. Sadig W. A comparative in vitro study on the retention and stability of implant-supported overdentures. Quintessence Int 2009; 40(4): 313-9.
21. Ahmadzadeh A, Fereidoonpoor N. Comparison of Retentive Strength in Variable Attachment Systems in Implant-Supported Overdenture. J Mashhad Dent Sch 2012; 36(4): 259-70. [In Persian].
22. Mumcu E, Bilhan H, Geckili O. The effect of attachment type and implant number on satisfaction and quality of life of mandibular implant-retained overdenture wearers. Gerodontology 2012; 29(2): e618-23.
23. Burns DR, Unger JW, Coffey JP, Waldrop TC, Elswick RK Jr. Randomized, prospective, clinical evaluation of prosthodontic modalities for mandibular implant overdenture treatment. J Prosthet Dent 2011; 106(1): 12-22.
24. Timmerman R, Stoker GT, Wismeijer D, Oosterveld P, Vermeeren JIJ, van Waas MAJ. An eight-year follow-up to a randomized clinical trial of participant satisfaction with three types of mandibular implant-retained overdentures. J Dent Res 2004; 83(8): 630-3.
25. Viswambaran M, Arora V, Gupta SH, Dhiman RK, Thiruvalluvan N. A clinico radiographic study of immediate loading implants in rehabilitation of mandibular ridges. Med J Armed Forces India 2015; 71(Suppl 2): S346-S354.
26. Goncalves F, Campestrini VLL, Rigo-Rodrigues MA, Zanardi PR. Effect of the attachment system on the biomechanical and clinical performance of overdentures: A systematic review. J Prosthet Dent 2020; 123(4): 589-94.
27. Awad MA, Lund JP, Dufresne E, Feine JS. Comparing the efficacy of mandibular implant-retained overdentures and conventional dentures among middle-aged edentulous patients: satisfaction and functional assessment. Int J Prosthodont 2003; 16(2): 117-22.
28. Reissmann DR, Dard M, Lamprecht R, Struppek J, Heydecke G. Oral health-related quality of life in subjects with implant-supported prostheses: A systematic review. J Dent 2017; 65: 22-40.
29. Jabbour Z, Emami E, de Grandmont P, Rompre PH, Feine JS. Is oral health-related quality of life stable following rehabilitation with mandibular two-implant overdentures? Clin Oral Implants Res 2012; 23(10): 1205-9.
چاپ شده
2021-01-11
استناد به مقاله
1.
سید شجاع‌الدین شایقSSS, ریحانه رفیعی‌نژادRR, سینا جعفریSJ, کامران کارگرKK, سید محمدرضا حکیمانهSMH. رابطه‌ی نوع اتچمنت بر کیفیت زندگی و میزان رضایت بیماران دارای اوردنچر متکی بر ایمپلنت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11ژانویه2021 [ارجاع شده 23ژانویه2021];:409-17. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1752

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد