##article.return## مقایسه بالینی گیر ماده فیشورسیلنت با کاربرد سیستم‌های ادهزیو خود اچ شونده و اچ-شستشو دانلود ##common.downloadPdf##