بررسی نگرش، آگاهی و عملکرد پزشکان متخصص کودکان شهر اصفهان درباره‌ی تأثیر مصرف دارو بر سلامت دهان کودکان

  • Maryam Hajiahmadi مریم حاجی احمدی استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Hadi Moshkelgosha هادی مشکل‌گشا 2. استاديار، گروه جراحي دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mehdi Jafari مهدی جعفری دندان‌پزشک، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Reza Salari-Moghaddam رضا سالاری مقدم دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Shirin Marzoughi شیرین مرزوقی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اولین گروه مراقبین سلامت که مراقبت پزشکی نوزادان را بر عهده دارند، پزشکان متخصص کودکان می‌باشند. از طرفی داروهای تجویزی آن‌ها به ویژه فرم مایع، می‌تواند منجر به افزایش پوسیدگی گردد. در صورتی‌که پزشکان متخصص کودکان، بهداشت دهان را به والدین توصیه کنند و به طور مناسب کودکان را به دندان‌پزشک ارجاع دهند، پوسیدگی به طرز بارزی کنترل خواهد شد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص کودکان شهر اصفهان درباره‌ی تأثیر مصرف دارو بر سلامت دهان کودک می‌باشد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد که بر اساس یک پرسش‌نامه‌ی ساختار یافته‌ی خودایفا با سؤالات بسته بر روی 94 پزشک متخصص کودکان شهر اصفهان صورت گرفت.

داده‌های به دست آمده با آزمون‌های one-way ANOVA، t-test، Spearman، Pearson و آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی‌داری 0/05 > α در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: از کل نمونه، تعداد 48/9 درصد، زن و 51/1 درصد، مرد بودند. میانگین سن در کل نمونه برابر با 10/75 ± 48 سال بود. میانگین نمره‌ی آگاهی 1/4 ± 7/9 بر مبنای 0-10، نگرش 3/3 ± 8 بر مبنای 28-0 و عملکرد 2/1 ± 11/6 بر مبنای 15-0 بود. محاسبه‌ی ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین میانگین نمره‌ی آگاهی و نگرش، ارتباط نسبی و مستقیم وجود دارد (0/001 > p value، 0/520 = r).

نتیجه‌گیری: یافته‌های به دست آمده از مطالعه‌ی حاضر نشان داد که پزشکان متخصص کودکان اصفهان، آگاهی کافی، نگرش مثبت نسبتاً بالا و عملکرد خوب درباره‌ی تأثیر مصرف دارو بر سلامت دهان کودک دارند.

کلید واژه‌ها: آگاهی، نگرش، پزشک متخصص کودکان، سلامت دهان، داروی دهانی

مراجع

1. Weeks JC, Dutt A, Robinson PG. Promoting sugar-free medicines: evaluation of a multi-faceted intervention. Community Dent Health 2003; 20(4): 246-50.
2. Grover S, Anuradha P. Prevalence and treatment needs of dental caries among 12 and 15 years old school going children in Lucknow city. Journal of Indian Association of Public Health Dentistry 2011; 9(18): 105-11.
3. Volpato ERL, Palti DG, de Oliveira Lima JE, de Andrade Moreira Machado MA, Aranha AMF, Bandeca MC, et al. When and Why parents seek dental care for children under 36 months. J Int Oral Health 2013; 5(4): 21-5.
4. Yahya BN, Solmaz S. The knowledge, approach and function of pediatricians in prevention of caries in Tehran. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2004; 22(3): 148-53.
5. Schafer TE, Adair SM. Prevention of dental disease: the role of the pediatrician. Pediatr Clin North Am 2000; 47(5): 1021-42.
6. Hinze ES, Casamassimo PS, Seale NS, McIlroy M, Kerins CA, McWhorter AG. Relative value of oral health in well-child care: A survey of pediatricians in Texas and Ohio. J Dent Child 2014; 81(2): 84-90.
7. Standing JF, Tuleu C. Paediatric formulations-getting to the heart of the problem. Int J Pharm 2005; 300(1-2): 56-66.
8. Durward C, Thou T. Dental caries and sugar-containing liquid medicines for children in New Zealand. N Z Dent J 1997; 93(414): 124-9.
9. Roberts IF, Roberts GJ. Relation between medicines sweetened with sucrose and dental disease. Br Med J 1979; 2(6181): 14-6.
10. Girish Babu K, Rai K, Hedge A. Pediatric liquid medicaments–do they erode the teeth surface? An in vitro study: part I. J Clin Pediatr Dent 2008; 32(3): 189-94.
11. Marquezan M, Pozzobon RT, Oliveira MDM. Medicines used by pediatric dentistry patients and its cariogenic potential. Rev Pos-Grad 2007; 13: 334-9.
12. Schalka MM, Rodrigues CR. [The importance of the pediatrician in oral health care promotion]. Rev Saude Publica 1996; 30(2): 179-86. [In Portuguese].
13. Kumar P, Dixit A, Gupta V, Singh H, Sargaiyan V. Cross sectional evaluation of awareness of prevention of dental caries among general paediatricians in Ghaziabad district, India. Ann Med Health Sci Res 2014; 4(Suppl 3): S302-6.
14. Walimbe H, Bijle MNA, Nankar M, Kontham U, Bendgude V, Kamath A. Knowledge, attitude and practice of paediatricians toward long-term liquid medicaments associated oral health. J Int Oral Health 2015; 7(1): 36-9.
15. Farias IAP, Sampaio FC, de Morais Freitas CHS. Long-term pediatric sugared medicines: knowledge and attitude of medical practitioners at a university hospital. Rev Gaúcha Odontol 2011; 59(4): 599-602.
16. Shetty RM, Dixit UB. Paediatricians' views on dental and oral health and treatment needs in children. Oral Health Prev Dent 2011; 9(4): 315-22.
17. Bozorgmehr E, Mohammadi TM, Hajizamani A, Vahidi A, Khajoee F. Knowledge, attitude, and practices of pediatricians about children’s oral health. J Oral Health Oral Epidemiol 2012; 1(2): 93-8.
18. Balaban R, Aguiar CM, da Silva Araujo AC, Dias Filho EBR. Knowledge of paediatricians regarding child oral health. Int J Paediatr Dent 2012; 22(4): 286-91.
19. Nirmala SVSG, Popuri VD, Chilamakuri S, Nuvvula S, Veluru S, Babu MSM. Oral health concerns with sweetened medicaments: Pediatricians’ acuity. J Int Soc Prev Community Dent 2015; 5(1): 35-9.
20. American Academy on Pediatric Dentistry Council on Clinical Affairs. Policy on the dental home. Pediatr Dent 2008; 30(7 Suppl): 22-3.
چاپ شده
2021-01-11
استناد به مقاله
1.
مریم حاجی احمدیMH, هادی مشکل‌گشاHM, مهدی جعفریMJ, رضا سالاری مقدمRS-M, شیرین مرزوقیSM. بررسی نگرش، آگاهی و عملکرد پزشکان متخصص کودکان شهر اصفهان درباره‌ی تأثیر مصرف دارو بر سلامت دهان کودکان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11ژانویه2021 [ارجاع شده 23ژانویه2021];:457-69. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1783

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد