##article.return## انحنای اسپی در دندان‌های دائمی افراد دارای مال‌اکلوژن‌های کلاس I، ‌II و III و ارتباط آن با اورجت و اوربایت دانلود ##common.downloadPdf##