بررسی میزان تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی Zirkonzahn در مقایسه با روکش‌های متال سرامیک قبل و بعد از پخت پرسلن

  • حسین کرمانی ، استاد یار بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  • حسن سازگارا دانشیار و مدیر گروه بخش پروتزهای ثابت و اکلوژن دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • کاوه سیدان استادیار و سرپرست بخش فلوشیپ پرستوایمپلنت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
  • مهدی جوان ، استاد یار بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،آدرس پستی:زاهدان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهد
  • Hossein Kermani Associate professor،Prosthodontic department , Dental school، Zahedan university of medical sciences
  • Hasan Sazegara Associate professor،Assistant of department of prosthetic dentistry، Dental school، shahid beheshti university of medical sciences، Tehran
  • Kave Seyedan Assistant professor،Assistant of prosthoimplant fellowship program، Dental school، shahid beheshti university of medical sciences، Tehran
  • Mehdi Javan Associate professor،Prosthodontic department , Dental school، Zahedan university of medical sciences، Zahedan

چکیده

مقدمه: امروزه روکش‌های متال سرامیک پر مصرف‌ترین رستوریشن‌های با پوشش کامل تاجی می‌باشند. اخیرا سرامیک اکسید زیرکونیوم به عنوان جایگزینی برای زیرساخت فلزی به حیطه دندان پزشکی وارد شده است. هدف از این پژوهش، بررسی میزان تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی Zirkonzahn و متال سرامیک با آلیاژ غیر قیمتی، قبل و بعد از پخت پرسلن بوده است.

مواد و روش‌‌ها: ابتدا یک دای فلزی شبیه دندان انسیزور میانی فک بالا با خط خاتمه تراش چمفر آماده گردید. 10 کوپینگ Zirkonzahn (گروه Z) و 10 کوپینگ فلزی از جنس آلیاژ بیس متال NNB (گروه M) به شکل یکسان بر روی این دای ساخته شد. پس از مشاهده گپ، پرسلن با ابعاد یکسان بر روی کوپینگ‌ها قرار داده شد (گروه‌های MP و ZP). میزان تطابق لبه‌ای بر روی دای فلزی با دستگاه Stereomicroscope با بزرگنمایی x57 بررسی گردید. اطلاعات به دست آمده با آزمون‌های آماری One- Sample Kolmogorov- Smirnov، Paired Samples T- Test، Anova و Hoc Scheffe Post مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌‌ها: گروه Z با میانگین 07/37، انحراف معیار 92/18 و محدوده 78-0 میکرومتر، گروه M با میانگین 68/50، انحراف معیار 24/31 و محدوده 136-0 میکرومتر، گروه ZP با میانگین 96/36، انحراف معیار 735/21 و محدوده 87 -0 میکرومتر و گروه MP با میانگین 7/63، انحراف معیار 961/37 و محدوده 171-0 میکرومتر. میزان تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی به طور معنی‌داری بیشتر از بیس متال بود. مراحل پخت پرسلن فقط تطابق لبه‌ای روکش‌های متال سرامیک را به طور معنی‌داری کاهش داد.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این پژوهش، میزان تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی Zirkonzahn و متال سرامیک با آلیاژ غیر قیمتی قبل و بعد از پخت پرسلن همه در حد استاندارد قابل قبول بالینی و کمتر از 100 میکرومتر بود. میانگین تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی بیشتر از متال سرامیک بود. تطابق لبه‌ای روکش‌های متال سرامیک به طور معنی‌داری طی مراحل پخت پرسلن کاهش پیدا کرد.

كليد واژه‌ها: پرسلن دندانی، تطابق لبه‌ای، زیرکونیا، متال سرامیک

 

چاپ شده
2010-04-16
استناد به مقاله
1.
کرمانیح, سازگاراح, سیدانک, جوانم, Kermani H, Sazegara H, Seyedan K, Javan M. بررسی میزان تطابق لبه‌ای روکش‌های زیرکونیایی Zirkonzahn در مقایسه با روکش‌های متال سرامیک قبل و بعد از پخت پرسلن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16آوریل2010 [ارجاع شده 4جولای2022];6(1):19-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/181

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد