وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد

  • Fataneh Ghorbanyjavadpour فتانه قربانی جوادپور استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: اندازه و شکل دندان‌ها به شدت تحت تأثیر عوامل ژنتیکی بوده و به علت اختلال در مراحل تمایز شکلی و بافتی تکامل جوانه‌ی دندانی، آنومالی‌ها ایجاد می‌شود و معمولاً در دندان‌های دائمی شایع‌تر از دندان‌های شیری است. شایع‌ترین مورد، پیدایش اختلال اندازه‌ی دندان، در ناحیه‌ی لترال اینسیزور فک بالا و پرمولرهای دوم هر دو فک است، موارد دیگر مانند فیوژن یا ژمیناسیون به نسبت کمتر شایع هستند. حدود 5 درصد مال‌اکلوژن‌ها، ناشی از عدم تناسب اندازه‌ی دندان‌های فک بالا و پایین نسبت به یکدیگر است. به دلیل ارتباط مستقیم بین دندان‌های شیری و دائمی، بررسی صحیح و به موقع شرایط دندان‌های شیری ضروری بوده و با مداخله‌ی به موقع در دوران دندان‌های مختلط و خارج کردن دندان شیری مالفورمه و هدایت رویشی سایر دندان‌ها ضمن ایجاد روابط اکلوزالی نرمال در بین دو فک از ایجاد یک مال‌اکلوژن پیچیده‌تر جلوگیری می‌شود.

معرفی مورد: بیمار مورد نظر، پسری 9 ساله در مقطع دندانی مختلط با علامت تأخیر رویش دندان لترال دائمی سمت راست فک پایین و نامرتبی دندان‌های قدامی فک بالا، پانزدهم مهرماه سال 1398 به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: پس از تشکیل پرونده، مراحل قالب‌گیری از بیمار و تهیه‌ی رکوردهای تشخیصی مانند رادیوگرافی پانورامیک و فتوگرافی‌های داخل دهانی انجام شد و سپس دستور خارج کردن دندان شیری مالفورمه داده شد. در مرحله‌ی بعد با نصب بند روی مولرهای اول دائمی و قالب‌گیری مجدد، با تهیه و نصب لینگوال آرچ مناسب جهت حفظ فضای رویشی در ناحیه‌ی کانین دائمی پایین و جلوگیری از کلاپس لینگوالی دندان‌های قدامی و افزایش اوربایت بیمار درمان وی انجام گرفت.

کلید واژه‌ها: دندان شیری، اکلوژن دندانی.

مراجع

1- Proffit W. Fields H, Larson B, Sarver D. Contemporary orthodontic. 6thed. Missouri, US: Mosby; 2018. p. 128-9.
2- Nowak A, Christensen J, Mabry T, Townsend J, Wells M. Pediatric dentistry. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2018. p. 140-1.
3- Temilola DO, Folayan MO, Fatusi O, Chukwumah NM, Onyejaka N, Oziegbe E, et al. The prevalence, pattern and clinical presentation of developmental dental hard-tissue anomalies in children with primary and mix dentition from Ile-Ife, Nigeria. BMC Oral Health 2014; 14: 125.
4- Shanthraj SL, Mallikarjun SB, Kiran S, Wilson B. Triplication' defect in deciduous teeth: an unusual odontogenic anomaly. BMJ Case Rep 2015; 2015: bcr2014205185.
5- Ballal NV, Kundabala M, Acharya S. Esthetic management of fused carious teeth: a case report. J Esthet Restor Dent 2006; 18(1): 13-7.
6- Hülsmann M, Bahr R, Grohmann U. Hemisection and vital treatment of a fused tooth--literature review and case report. Endod Dent Traumatol 1997; 13(6): 253-8.
7- Barac-Furtinović V, Skrinjarić I. Double teeth in primary dentition and findings of permanent successors. Acta Stomatol Croat 1991; 5(1): 39-43. [In Croatian].
8- Aguiló L, Gondia JL, Cibrian R, Catala M. Primary double teeth. A retrospective clinical study of their morphological characteristics and associated anomalies. Int J Paediatr Dent 1999; 9(3): 175-83.
9- Yassin SM. Prevalence and distribution of selected dental anomalies among saudi children in Abha, Saudi Arabia. J Clin Exp Dent 2016; 8(5): e485- e490.
10- Gupta SK, Saxena P, Jain S, Jain D. Prevalence and distribution of selected developmental dental anomalies in an Indian population. J Oral Sci 2011; 53(2): 231-8.
11- Uslu O, Akcam M, Evirgen S, Cebeci I. Prevalence of dental anomalies in various malocclusions. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 135(3): 328-35.
چاپ شده
2021-08-31
استناد به مقاله
1.
فتانه قربانی جوادپورFG. وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 4ژوئن2023];:337-41. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1819

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد