بررسي مقايسه‌اي بروز پروتوانكوژن HER2/neu در مخاط طبيعي، ديسپلاستيك و كارسينوم سلول سنگفرشي دهان

  • صفورا سیفی استادیار، بخش آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل
  • شهریار شفایی استادیار، بخش پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل
  • کامران نصرتی استادیار، بخش جراحی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل
  • بهزاد آریایی فر دندان پزشک
  • Safoura Seifi Assistant Professor, Department of Oral & Maxillofacial Pathology,School of Dentistry,Babol University of Medical Sciences.Babol
  • Shahriar Shafaei Assistant professor, Department of Pathology,School of Medicin,Babol University of Medical Sciences Babol
  • Kamran Nosrati Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery,School of Dentistry,Babol University of Medical Sciences.Babol
  • Behzad Ariaeifar Dentist

چکیده

   

مقدمه: HER2/neu پروتوانکوژنی دارای سکانس همولوگ با گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال است و ارزش بررسی بروز آن در رویکرد تشخیصی و درمانی کارسینوم سلول سنگفرشی دهان مورد بحث مي‌باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی مقايسه‌اي میزان بروز HER2/neu در طی فرایند کارسینوژنز کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و مقايسه آن با مخاط طبيعي و ديسپلاستيك بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش توصیفی– تحليلي، با استفاده از روش رنگ آمیزی ایمونو هیستوشیمی با آنتی بادی منوکلونال Anti HER2/neu، ميزان بروز HER2/neu در 18 نمونه کارسینوم سلول سنگفرشی دهان، 18 نمونه دیسپلازی اپی تلیالی و 18 نمونه مخاط طبیعی دهان بررسی شد. درصد و شدت رنگ پذیری غشای سلول‌های اپی تلیالی با HER2/neu ارزیابی و رتبه‌بندي گرديد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از 17SPSS و آزمون‌هاي 2χ و Fischers exact test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در همه آزمون‌ها، سطح معنی‌دار 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته‌‌ها: در مخاط طبیعی دهان، رنگ‌پذیری با نشانگر HER2/neu تقریباً غیر قابل تشخیص بود و فقط یک نمونه (6 درصد) رنگ پذیری مثبت (رتبه 2) را نشان داد. رنگ‌پذیری مثبت (رتبه 2) در دیسپلازی اپی تلیالی دهان در 11 درصد و در كارسينوم سلول سنگفرشی در 17 درصد موارد (همه رتبه‌2) مشاهده شد. اختلاف آماری معنی‌داري در ميزان بروز HER2/neu بین مخاط طبیعی و دیسپلازی اپی تلیالی و كارسينوم سلول سنگفرشي وجود نداشت (05/0< p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، به نظر می‌رسد که پروتئین HER2/neu، در فرایند کارسینوژنز و بنابراین در درمان کمکی کارسینوم سلول سنگفرشی دهان، نقش موثر و مهمی ندارد. HER2/neu برای افتراق هیستوپاتولوژیک اپی تلیوم طبیعی دهان و دیسپلازی از کارسینوم سلول سنگفرشی موثر نیست.

كليد واژه‌ها: کارسینوم سلول سنگفرشی، HER2/neu، دیسپلازی، ایمونو هیستوشیمی
چاپ شده
2010-06-16
استناد به مقاله
1.
سیفیص, شفاییش, نصرتیک, آریایی فرب, Seifi S, Shafaei S, Nosrati K, Ariaeifar B. بررسي مقايسه‌اي بروز پروتوانكوژن HER2/neu در مخاط طبيعي، ديسپلاستيك و كارسينوم سلول سنگفرشي دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16ژوئن2010 [ارجاع شده 4جولای2022];6(1):35-3. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/183

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد