##article.return## بررسی ارتباط دو بیماری پریودنتیت و آرتریت روماتوئید در بیماران مراجعه کننده به دو مرکز درمانی در شهر اصفهان در سال 1383 دانلود ##common.downloadPdf##