بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون فوریت‌های پزشکی

  • Elham Faghihian الهام فقیهیان مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Zahra Saied Moallemi زهرا سید معلمی مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Nafiseh Zare نفیسه زارع دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: وقوع فوریت‌های پزشکی حین درمان دندان‌پزشکی امری محتمل است. توانمندی دندان‌پزشک در مواجهه با اورژانس‌های پزشکی نیازمند داشتن آگاهی و اطلاعات علمی کافی است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی سطح آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون فوریت‌های پزشکی در درمان دندان‌پزشکی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی در سال 1398 میان 60 نفر از دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسش‌نامه‌ای بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید واقع شد. داده‌ها با روش‌های توصیفی آمار، محاسبه‌ی Correlation Coefficients و Independent t-test با سطح معنی‌داری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: در این مطالعه مجموع نمرات آگاهی شرکت‌کنندگان 2/58 ± 7/53 از 12 به دست آمد. تفاوت معنی‌داری میان سطح آگاهی خانم‌ها و آقایان یافت نشد (0/72 = p value). همچنین مشخص گردید ارتباط نسبی میان نمره‌ی درس فوریت‌های پزشکی دانشجویان با میزان آگاهی آن‌ها در زمینه‌ی فوریت‌های پزشکی در دندان‌پزشکی وجود دارد (0/48 = r، 0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: میزان آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی پیرامون فوریت‌های پزشکی در دندان‌پزشکی در سطح مطلوبی نمی‌باشد. پیشنهاد می‌شود محتوای آموزشی ارائه شده به آن‌ها مورد بازبینی قرار گیرد، مضاف بر آن با برگزاری کلاس‌های علمی و کارگاه‌های عملی، دانش و مهارت دانشجویان در این زمینه ارتقاء یابد.

واژه‌های کلیدی: آگاهی، دانشجویان دندان‌پزشکی، اورژانس‌ها

مراجع

1. Malamed SF. Medical emergencies in the dental office. 4th ed. Missouri, US: Mosby; 1993. p. 41-3.
2. Mesgarzadeh A, Dabbaghi Tabrizi F. Prevalence emergency events and the kinds of drugs and emergency equipments in Tabrize dental offices in 2002. Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2005; 23(3): 484-93. [In Persian].
3. Malamed SF, Medical Emergencies in the Dental Office. 4th ed. Missouri, US: Mosby; 1993. p. 41-3.
4. Hupp JR, Tucker MR. Contemporary oral and maxillofacial surgery. 3rd ed. Missouri, US: Mosby; 1988.
5. Albelaihi HF, Alweneen AI, Ettish A, Alshahrani F. Knowledge, attitude, and perceived confidence in the management of medical emergencies in the dental office: A survey among the dental students and interns. J Int Soc Prev Community Dent 2017; 7(6): 364-9.
6. Roy E, Quinsat V, Bazin O, Lesclous P, Lejus‐Bourdeau C. High‐fidelity simulation in training dental students for medical life‐threatening emergency. Eur J Dent Educ 2018; 22(2): e261-8.
7. Arsati F, Montalli VÂ, Flório FM, Ramacciato JC, da Cunha FL, Cecanho R, et al. Brazilian dentists’ attitudes about medical emergencies during dental treatment. J Dent Educ 2010; 74(6): 661-6.
8. Qwen C, Mizra NJSADJ. Medical emergencies in dental practices in South Africa. S Afr Dent J 2015; 70(7): 300-3.
9. Malamed SF. Knowing your patients. J Am Dent Assoc 2010; 141(Suppl 1): S3-S7.
10. Jevon P. Updated posters to help manage medical emergencies in the dental practice. Br Dent J 2015; 219(5): 227-9.
11. Müller M, Hänsel M, Stehr S, Weber S, Koch T. A state-wide survey of medical emergency management in dental practices: incidence of emergencies and training experience. Emerg Med J 2008; 25(5): 296-300.
12. Sopka S, Biermann H, Druener S, Skorning M, Knops A, Fitzner C, et al. Practical skills training influences knowledge and attitude of dental students towards emergency medical care. Eur J Dent Educ 2012; 16(3): 179-86.
13. Nunn P. Medical emergencies in the oral health care setting. J Dent Hyg 2000; 74(2): 136-51; quiz 52-5.
14. AmirChaghmaghi M, Sarabadani J, Delavarian Z, MirzaAli A. The evaluation of knowledge among dental specialists about common medical emergencies in dental offices in Mashhad-Iran in 2009-2010. J Mashhad Dent Sch 2010; 34(4): 263-70. [In Persian].
15. ADA Council on Scientific Affairs. Office emergencies and emergency kits. J Am Dent Assoc 2002; 133(3): 364-5.
16. Dym H. Preparing the dental office for medical emergencies. Dent Clin North Am 2008; 52(3): 605-8.
17. Birang R, Kaviani N ,Behnia M, Mirghaderi M. Isfahan dentists’ readiness for medical emergencies: their knowledge and access to necessary equipments. Iran J Med Educ 2005; 5(2): 47-54. [In Persian].
18. Hashemipour M, Ataie Z, Orandi S. The Knowledge and practice of dentists about medical emergency in private dental offices. Journal of Dentistry 2009; 10(3): 222-33. [In Persian].
19. Morowati Sharifabad M, Aghelinejad A, Mosaffa A. Investigating general dentists’ knowledge in regard with medical emergencies in Yazd in 2013. J Dent Res 2014; 3(1): 176-84. [In Persian].
20. Jafari M, Pishva SS, Sarrafan N. Evaluation of the knowledge and prepardness of general dentists about medical emergencies in Urmia in 2012. Stud Med Sci 2013; 24(8): 639-46. [In Persian].
21. Broadbent J, Thomson WM. The readiness of New Zealand general dental practitioners for medical emergencies. N Z Dent J 2001; 97(429): 82-6.
22. Zamanzadeh M, Haddadi A, Moosazadeh M, Karimzadeh A, Ghorbani A. Assessment of senior students' and dentists' knowledge about medical emergencies in dental offices, Sari, Iran 2016. J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 27(154): 173-8. [In Persian].
23. Babaee N, Poorsattar Bejeh Mir A, Poorsattar A, Serajpoor H. Assessment of Babol′ s dentist knowledge regarding medical emergencies in dental office in 2010. J Dent Tehran Univ Med Sci 2013; 26(4): 314-20. [In Persian].
24. FarhadMollashahi L, Honarmand M. Assessment of knowledge and attitude of general dental practitioners about medical emergencies in Zahedan-Iran. Med J Mashhad Univ Med Sci 2008; 32(4): 319-24. [In Persian].
25. Navabazam A, Agha Aghili H, Firouzei M, Hasanzade A. Assessment of knowledge, performance, instruments and drugs used during medical emergencies in Yazd dental offices in 2014. J Isfahan Dent Sch 2014; 10(6): 477-83. [In Persian].
26. Narayan DPR, Biradar SV, Reddy MT, BK S. Assessment of knowledge and attitude about basic life support among dental interns and postgraduate students in Bangalore city, India. World J Emerg Med 2015; 6(2): 118-22.
27. Gonzaga HFdS, Buso L, Jorge MA, Gonzaga LHdS, Chaves MD, Almeida OP. Evaluation of knowledge and experience of dentists of São Paulo State, Brazil about cardiopulmonary resuscitation. Braz Dent J 2003; 14(3): 220-2.
چاپ شده
2022-06-25
استناد به مقاله
1.
الهام فقیهیانEF, زهرا سید معلمیZSM, نفیسه زارعNZ. بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون فوریت‌های پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25ژوئن2022 [ارجاع شده 15آگوست2022];:189-95. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1852

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد