تأثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین

  • Negin Karimi نگین کریمی دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Behnam Khorrami بهنام خرمی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Reza Nezhadnasrollah رضا نژادنصراله دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Yamin Haghani یامین حقانی دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه بررسی اثر کاربرد موضعی پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم بافت نرم بعد از جراحی دندان عقل نهفته‌ی نسج نرم فک پایین را هدف قرار داده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی یک‌سوکور، تعداد 30 بیمار که نیاز به جراحی دندان عقل نهفته‌ی نسج نرم فک پایین داشتند، از بین مراجعه‌کنندگان به بخش جراحی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1394 انتخاب شدند. بیماران به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم گردیدند.

در گروه آزمون، بعد از جراحی دندان عقل، در ساکت دندان PRP (Platelet-rich plasma) قرار داده شد در حالی که گروه شاهد هیچ دریافت نکرد. شدت درد، مدت زمان خون‌ریزی، میزان باز شدن دهان، درای ساکت، بازشدگی زخم، شدت تورم و رنگ مخاط ناحیه‌ی تحت جراحی بررسی شدند. داده‌ها با آزمون‌های آماری t-test، Mann-Whitney وFisher  تجزیه و تحلیل شدند (05/0 > p value).

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی شدت درد در روز سوم بعد از جراحی و فراوانی بازشدگی زخم در روز هفتم بعد از جراحی در گروه آزمایش به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (0/001 > p value). میانگین مدت زمان خون‌ریزی در روز سوم بعد از جراحی، اگرچه در گروه آزمایش کمتر از گروه شاهد بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود (0/59 = p value). میزان بروز درای ساکت در روز هفتم و میانگین میزان باز شدن دهان در روزهای سوم و هفتم بعد از جراحی نیز بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشتند.

نتیجه‌گیری: استفاده از PRP موضعی، اثر مفیدی روی بهبود ترمیم ساکت دندان، بعد از جراحی مولر سوم داشت. بر خلاف گروه شاخص، گروه تحت نظر با PRP کاهش درد و ترمیم بهتری را در بافت نرم ثبت کردند.

کلید واژه‌ها: پلاسمای غنی از پلاکت، مولر سوم، ترمیم زخم.

مراجع

1. Hupp JR, Tucker MR, Ellis E. Contemporary oral and maxillofacial surgery. 7th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2018. p. 189, 190.
2. Blair P, Flaumenhaft R. Platelet alpha-granules: basic biology and clinical correlates. Blood Rev 2009; 23(4): 177-89.
3. Leslie M. Cell biology. Beyond clotting: the powers of platelets. Science 2010; 328(5978): 562-4.
4. Scimeca CL, Bharara M, Fisher TK, Kimbriel H, Armstrong DG. Novel use of platelet-rich plasma to augment curative diabetic foot surgery. J Diabetes Sci Technol 2010; 4(5): 1121-6.
5. Simon D, Manuel S, Geetha V, Naik BR. Potential for osseous regeneration of platelet-rich plasma--a comparative study in mandibular third molar sockets. Indian J Dent Res 20041; 15(4): 133-6.
6. Albanese A, Licata ME, Polizzi B, Campisi G. Platelet-rich plasma (PRP) in dental and oral surgery: from the wound healing to bone regeneration. Immun Ageing 2013; 10(1): 23.
7. Marco Antonello Gd, Torres do Couto R, Giongo CC, Corrêa MB, Chagas Júnior OL, et al. Evaluation of the effects of the use of platelet-rich plasma (PRP) on alveolar bone repair following extraction of impacted third molars: prospective study. J Craniomaxillofac Surg 2013; 41(4): e70-5.
8. Ogundipe OK, Ugboko VI, Owotade FJ. Can autologous platelet-rich plasma gel enhance healing after surgical extraction of mandibular third molars? J Oral Maxillofac Surg 2011; 69(9): 2305-10.
9. Sammartino G, Tia M, Gentile E, Marenzi G, Claudio PP. Platelet-rich plasma and resorbable membrane for prevention of periodontal defects after deeply impacted lower third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2009; 67(11): 2369-73.
10. Rutkowski JL, Johnson DA, Radio NM, Fennell JW. Platelet rich plasma to facilitate wound healing following tooth extraction. J Oral Implantol 2010; 36(1): 11-23.
11. Kaul RP, Godhi SS, Singh A. Autologous platelet rich plasma after third molar surgery: a comparative study. J Maxillofac Oral Surg 2012; 11(2): 200-5.
12. Rutkowski JL, Fennell JW, Kern JC, Madison DE, Johnson DA. Inhibition of alveolar osteitis in mandibular tooth extraction sites using platelet-rich plasma. J Oral Implantol 2007; 33(3): 116-21.
13. Bhujbal R, Malik NA, Kumar N, Kv S, Parkar MI, Mb J. Comparative evaluation of platelet rich plasma in socket healing and bone regeneration after surgical removal of impacted mandibular third molars. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2018; 12(3): 153-8.
14. Bhujbal R, Veerabhadrappa SK, Yadav S, Chappi M, Patil V. Evaluation of platelet-rich fibrin and platelet rich plasma in impacted mandibular third molar extraction socket healing
and bone regeneration: A split-mouth comparative study. Eur J Gen Dent 2020; 9(2): 96-102.
15. Gandevivala A, Sangle A, Shah D, Tejnani A, Sayyed A, Khutwad G, et al. Autologous platelet-rich plasma after thirdmolar surgery. Ann Maxillofac Surg 2017; 7(2): 245-9.
16. Haraji A, Lassemi E, Motamedi MH, Alavi M, Adibnejad S. Effect of plasma rich in growth factors on alveolar osteitis. Natl J Maxillofac Surg 2012; 3(1): 38-41.
17. Alissa R, Esposito M, Horner K, Oliver R. The influence of platelet-rich plasma on the healing of extraction sockets: an explorative randomized clinical trial. Eur J Oral Implantol 2010; 3(2): 121-34.
چاپ شده
2021-06-26
استناد به مقاله
1.
نگین کریمیNK, بهنام خرمیBK, رضا نژادنصرالهRN, یامین حقانیYH. تأثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 23سپتامبر2021];:183-90. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1854

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد