ارتباط بین پروتروژن اسکلتی و تمایل لبیولینگوالی دندان‌ها با ضخامت استخوان آلوئولار قدامی در تصاویر Computed Beam Computed Tomography

  • Ali Hafez Qoran علی حافظ قرآن دانشيار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، تبریز، ايران
  • Roodabeh Koodaryan رودابه کودریان دانشيار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، تبریز، ايران
  • Vahid Hassanzadeh وحید حسن‌زاده Dentist, School of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
  • Elnaz Omrani Rad الناز عمرانی‌راد رزیدنت گروه پروتزهای دندانی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، تبریز، ايران.

چکیده

مقدمه: ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار، برای جایگذاری مناسب ایمپلنت و ساپورت و زیبایی بافت نرم اطراف رستوریشن‌های ایمپلنتی بسیار مهم است. هدف از اين پژوهش، تعیین ارتباط بین پروتروژن اسکلتی فکین و تمایل لبیولینگوالی دندان‌ها با ضخامت استخوان آلوئولار ناحیه‌ی قدامی ماگزیلا و مندیبل با استفاده از توموگرافي كامپيوتري اشعه‌ی مخروطي (Computed beam computed tomography) CBCT بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، از 100 بيمار مراجعه‌كننده به بخش راديولوژي دانشكده‌ی دندان‌پزشكي تبریز كه جهت جايگذاري ايمپلنت بین سال‌های 1392 تا 1394 اقدام كرده بودند، تصوير توموگرافي كامپيوتري اشعه‌ی مخروطي تهيه شد. پروتروژن ماگزیلا و مندیبل با اندازه‌گیری زوایای SNA و SNB و تمایل لبیولینگوالی دندان‌های قدامی ماگزیلا و مندیبل با اندازه‌گیری زوایای U1-NA و L1-NB تعیین گردید. ضخامت استخوان باکال در 3 میلی‌متر زیر (A) CEJ (Chemical engineering journal)، قسمت میانی ریشه (B) و آپکس (C) اندازه‌گیری شد. آنالیز داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی و ضریب همبستگی Pearson در سطح معنی‌داری 0/05 > p value به دست آمد.

يافته‌ها: میانگین ضخامت استخوان در سطح C، بیشتر و در سطح A، کمتر از دو سطح دیگر بود. بین میانگین ضخامت استخوان ماگزیلا و SNA (به جز ناحیه‌ی B کانین) ارتباط آماری معنی‌داری وجود نداشت
(0/05 < p value). بین میانگین ضخامت ماگزیلا و U1-NA و همچنین میانگین ضخامت مندیبل و SNB و L1-NB ارتباط آماری معنی‌داری وجود ندارد (0/05 < p value).

نتیجه‌گیری: ارتباط آماری بین پروتروژن ماگزیلا و مندیبل و تمایل لبیولینگوالی دندان‌های قدامی و ضخامت استخوان آلوئولار وجود نداشت.

کلید واژه‌ها: دندان، استخوان آلوئولار، ضخامت، توموگرافي كامپيوتري اشعه‌ی مخروطي. 

مراجع

1. Evans CD, Chen ST. Esthetic outcomes of immediate implant placements. Clin Oral Implants Res 2008; 19(1): 73-80.
2. Jemt T, Ahlberg G, Henriksson K, Bondevik O. Changes of anterior clinical crown height in patients provided with single-implant restorations after more than 15 years of follow-up. Int J Prosthodont 2006; 19(5): 455-61.
3. Spray JR, Black CG, Morris HF, Ochi S. The Influence of bone thickness on facial marginal bone response: Stage 1 placement through stage 2 uncovering. Ann Periodontol 2000; 5(1): 119-28.
4. Bayati S, Yoosefimanesh H, Mohagheghi A, Ghaemi Sh. Evaluation of facial alveolar bone dimension of maxillary anterior teeth: A Cone Beam Computed Tomography (CBCT) Investigation. Jundishapur Sci Med J 2016; 14(6): 661-8.
5. Qahash M, Susin C, Polimeni G, Hall J, Wikesjö UM. Bone healing dynamics at buccal peri-implant sites. Clin Oral Implants Res 2008; 19(2): 166-72.
6. Braut V, Bornstein MM, Belser U, Buser D. Thickness of the anterior maxillary facial bone wall-a retrospective radiographic study using cone beam computed tomography. Int J Periodontics Restorative Dent 2011; 31(2): 125-31.
7. Nowzari H, Molayem S, Chiu CH, Rich SK. Cone beam computed tomographic measurement of maxillary central incisors to determine prevalence of facial alveolar bone width ≥2 mm. Clin Implant Dent Relat Res 2012; 14(4): 595-602.
8. Ghassemian M, Nowzari H, Lajolo C, Verdugo F, Pirronti T, D'Addona A. The thickness of facial alveolar bone overlying healthy maxillary anterior teeth. J Periodontol 2012; 83(2): 187-97.
9. Januário AL, Duarte WR, Barriviera M, Mesti JC, Araújo MG, Lindhe J. Dimension of the facial bone wall in the anterior maxilla: a cone-beam computed tomography study. Clin Oral Implants Res 2011; 22(10): 1168-71.
10. Shen JW, He FM, Jiang QH, Shan HQ. Measurement of facial bone wall thickness of maxillary anterior teeth and premolars on cone beam computed tomography images. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2012; 41(3): 234-8. [In Chinese].
11. Yamada C, Kitai N, Kakimoto N, Murakami S, Furukawa S, Takada K. Spatial relationships between the mandibular central incisor and associated alveolar bone in adults with mandibular prognathism. Angle Orthod 2007; 77(5): 766-72.
12. Sangcharearn Y, Ho C. Effect of incisor angulation on overjet and overbite in class II camouflage treatment. A typodont study. Angle Orthod 2007; 77(6): 1011-8.
13. Gracco A, Lombardo L, Mancuso G, Gravina V, Siciliani G. Upper incisor position and bony support in untreated patients as seen on CBCT. Angle Orthod 2009; 79(4): 692-702.
14. Yu Q, Pan XG, Ji GP, Shen G. The association between lower incisal inclination and morphology of the supporting alveolar bone--a cone-beam CT study. Int J Oral Sci 2009; 1(4): 217-23.
15. Zhou Z, Chen W, Shen M, Sun C, Li J, Chen N. Cone beam computed tomographic analyses of alveolar bone anatomy at the maxillary anterior region in Chinese adults. J Biomed Res 2014; 28(6): 498-505.
16. Walker GF, Kowalski CJ. On the use of the SNA and SNB angles in cephalometric analyses. Am J Orthod 1973; 64(5): 517-23.
17. Jin SH, Park JB, Kim N, Park S, Kim KJ, Kim Y, et al. The thickness of alveolar bone at the maxillary canine and premolar teeth in normal occlusion. J Periodontal Implant Sci 2012; 42(5): 173-8.
18. Sarikaya S, Haydar B, Ciğer S, Ariyürek M. Changes in alveolar bone thickness due to retraction of anterior teeth. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 122(1): 15-26.
چاپ شده
2022-04-04
استناد به مقاله
1.
علی حافظ قرآنAHQ, رودابه کودریانRK, وحید حسن‌زادهVH, الناز عمرانی‌رادEOR. ارتباط بین پروتروژن اسکلتی و تمایل لبیولینگوالی دندان‌ها با ضخامت استخوان آلوئولار قدامی در تصاویر Computed Beam Computed Tomography. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 4ژوئن2023];:1-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1861

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد