ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی علوم پزشکی قطب ۷ کشور

  • Hassan Ghahnaviyeh حسن قهنویه دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • Mohammad Rahim Rasouli Azad محمد رحیم رسولی آزاد استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
  • Fahimeh Babalhavaeji فهیمه باب الحوائجی دانشیار، گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • Nadjla Hariri نجلا حریری استاد، گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد مؤثر مدیریت داده‌های پژوهشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، قطب ۷ کشور بود.

مواد و روش‎ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است که در سال 1399 در کتابخانه‎های دانشگاهی علوم پزشکی قطب 7 کشور انجام شد. داده‌های بخش کیفی با پرسش‌نامه‌ی ‌ساختاریافته به روش دلفی‌فازی گردآوری شده و در بخش کمی، داده‌ها منتج از نتایج بخش کیفی بوده که برای گردآوری آن‌ها از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، 127 نفر از کتابداران دانشگاه‎های علوم پزشکی قطب 7 کشور بودند. در بخش کمی، از آزمون رتبه‌بندی Friedman، آزمون کفایت نمونه‌گیری‌ Bartlett's Test of Sphericity، آزمون t-test، آزمون‌ای تحلیل عاملی تأییدی و تكنيك مدل‌يابي معادلات ساختاري استفاده شده است.

یافته‌ها: میانگین بارهای‌ عاملی همه‌ی مؤلفه‎های مدیریت داده بالاتر از 8/0 و قابل ‌قبول بوده است. با اطمینان 99 درصد، نکوئی برازش مدل‌های اندازه‌گیری در بخش کیفی، سبب اکتشاف مؤلفه‌های 12گانه زیرساخت داده، نقش نظارتی، استفاده‌ی مجدد، بودجه، سازماندهی، خدمات اطلاعاتی، اشتراک‌گذاری، آموزش و به‌روزرسانی، توزیع و انتشار، سیاست‌گذاری، ذخیره و نگهداری، حفاظت محتوای داده‌ها و تأیید آن‌ها توسط خبرگان شد. نتایج آزمون t در بخش‌کمی نشان داد که بین وضعیت ‌مطلوب و موجود مدیریت داده در کتابخانه‌های دانشگاه‎های علوم پزشکی قطب 7، تفاوت معنی‌داری (18/050= t-value) وجود داشته و وضعیت موجود نسبت به مطلوب در حد پایین‌تر از متوسط بوده است.

نتیجه‎گیری: وضعیت مدیریت‌ داده‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی علوم پزشکی (قطب 7 کشوری) در دستیابی به اهداف سازمانی، با چالش‎هایی مواجه است؛ لذا توجه و تقویت ابعاد مختلف شناسایی شده توسط این پژوهش در مدیریت داده‌ها، زمینه را برای دستیابی به اهداف سازمانی، پژوهشی و ارتقای سطح فعالیت‎های آموزش پزشکی و سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی فراهم خواهد ساخت.

کلید واژه‌ها: طراحی داده‌، سیستم‎های مدیریت داده، مراکز آموزشی.

مراجع

1. Afshar E, Sarraf Tehrani N, Rajaipour S. Struggling with Role: an investigation into the consequences of appointing academics to the position of library directors in Iranian Universities. Library and Information Science Research 2011; 1(2): 45-58. [In Persian].
2. Vaziri E, Naghshineh N, Norozi A. A Scientometric study of data sharing literature. Scientometric Research Journal 2018; 4(7): 1-16. [In Persian].
3. Oroji M, Alimohammadi D, Akhshik S. Capacity assessment of curriculum information science and knowledge studies to support students for getting job opportunities in research data management. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization 2019; 30(117): 55-79. [In Persian].
4. Bavakhani A. Factors influencing users’ attraction to the libraries of Astan Quds Razavi based on customer-focused marketing model "4 C’s" from the viewpoint of librarians 2016; 19(1): 32-49. [In Persian].
5. Vaziri E, Naghshineh N, Noroozi Chakoli A. Data sharing: International and national approaches. Information Sciences and Technology 2018; 33(3): 1013-40. [In Persian].
6. Soleimani A, Fahimnia F, Naghshineh N, Soleimani Nezhad A. Reuse of research data in Iran: Elements and requirements. Information Sciences and Technology 2020; 35(3): 663-92. [In Persian].
7. Sarafzadeh M. Big data management: a new role for academic libraries. Information and communication Quarterly book review 2015; 2(6): 273-65. [In Persian].
8- Majidi A, Naghshineh N, Esmaeili Gavi MR, Hashemi MR. Research data curation: from storage to discovery. 1st International Interactive Information Retrieval Conference. Tehran, Iran; 2017. [In Persian].
9. Qin J, Crowston K, Kirkland A. Pursuing best performance in research data management by using the capability maturity model and rubrics. Journal of Science Librarianship 2017; 6(2): 1-17.
10. Vaziri E, Naghshineh N, Norouzi Chakoli A, Dilmaghani M, Tofighi S. Factors Influencing Data Sharing: Literature Review. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization 2017; 28(3): 123-39. [In Persian].
11- Valizadeh Haghi S. A survey on infrastructure of offering information services in the government special libraries of Tehran city. National studies on librarianship and information Organization 2006; 17(3): 13-28. [In Persian].
12. Chen X, Wu M. Survey on the needs for chemistry research data management and sharing. The Journal of Academic Librarianship 2017; 43(4): 346-53.
13. Chigwada J, Chiparausha B, Kasiroori J. Research data management in research institutions in Zimbabwe. Data Science Journal 2017; 16: 31.
14. Nind T, Galloway J, McAllister G, Scobbie D, Bonney W, Hall C, et al. The Research Data Management Platform (RDMP): A novel, process driven, open-source tool for the management of longitudinal cohorts of clinical data. Gigascience 2018; 7(7): giy060.
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
حسن قهنویهHG, محمد رحیم رسولی آزادMRRA, فهیمه باب الحوائجیFB, نجلا حریریNH. ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی علوم پزشکی قطب ۷ کشور. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 4ژوئن2023];:435-47. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد