بررسی تأثیر مدت زمان تابش لیزر در دوز یکسان در درمان آفت عودکننده‌ی دهان

  • Farzaneh Aghakhani فرزانه آقاخانی دندان‌پزشک، فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Amir Mansour Shirani امیرمنصور شیرانی استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Nima Amini نیما امینی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آفت عود‌کننده، یک زخم شایع و دردناک در ناحیه‌ی دهان است. هدف از این مطالعه، بررسی زمان تابش لیزر در دوز یکسان در درمان آفت عود‌کننده‌ی دهان بود و مطالعه‌ی مشابهی دیده نشد.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، تعداد 30 بیمار مراجعه‌کننده به بخش بیماری‌های دهان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، با آفت دهانی کوچک و به روش نمونه‌گیری آسان و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه مشابه تقسیم شدند. لیزر دیود کم توان nm660، در گروه A با 200 میلی‌وات و20 ثانیه و در گروه B با 20 میلی‌وات و 200 ثانیه به تعداد دو جلسه در روزهای اول و سوم تابانده شد و مدت زمان بهبودی بالینی و شدت درد در دو گروه باهم مقایسه گردید. داده‌ها با استفاده آزمون‌های آماری Independent t-test و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

يافته‌ها: میانگین درد روز اول بعد از لیزر تا روز هفتم در گروه B، به طور معنی‌داری کمتر از گروه A بود
(0/001 > p value). میانگین اندازه‌ی ضایعه در روزهای سوم (0/03 = p value)، پنجم (0/001 > p value) و هفتم (0/001 = p value) در گروه B به طور معنی‌داری کمتر از گروه A بود. میانگین مدت زمان بالینی بر طرف شدن ضایعه در گروه B به طور معنی‌داری کمتر از گروه A بود (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، توان پایین‌تر و زمان تابش طولانی‌تر لیزر دیود 660 نانومتر برای درمان زخم‌های آفت دهانی پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه‌ها: زخم آفت، لیزر کم توان، مدت زمان بهبودی زخم، درد. 

مراجع

1. Glick M. Burket‘s oral medicine. 12th Ed. Shelton, US: People's Medical Publishing House; 2015.
p. 29-51, 73-77.
2. Natah SS, Konttinen YT, Enattah NS, Ashammakhi N, Sharkey KA, Häyrinen-Immonen R. Recurrent aphthous ulcers today: a review of the growing knowledge. Int J Oral Maxillofac Surg 2004; 33(3): 221-34.
3. Farhad-Mollashahi L, Pouramir M, Motalebnejad M, Honarmand M, Bijani A, Shirzad A. Comparison of salivary total antioxidant capacity and lipid peroxidation in patients with recurrent aphthous stomatitis and healthy persons. J Babol Univ Med Sci 2013; 15(5): 39-44. [In Persian].
4. Toche P, Salinas L, Guzmán MM, Afani S, Jadue A. Recurrent oral ulcer: clinical characteristic and differential diagnosis. Rev Chilena Infectol 2007; 24(3): 215-9. [In Spanish].
5. Navabi N, Zarei MR, Falsafi F, Sadeghi B. Assessment the role of hematologic agent deficiencies in the etiology of recurrent aphthous stomatitis. J Babol Univ Med Sci 2013; 15(3): 88-95. [In Persian].
6. Quijano D, Rodríguez M. Topical corticosteroids in recurrent aphthous stomatitis. Systematic review. Acta Otorrinolaringol Esp 2008; 59(6): 298-307. [In Spanish].
7. Hello M, Barbarot S, Bastuji-Garin S, Revuz J, Chosidow O. Use of thalidomide for severe recurrent aphthous stomatitis: a multicenter cohort analysis. Medicine (Baltimore) 2010; 89(3): 176-82.
8. Gavanji S, Larki B, Doostmohammadi M, Mortezaeinezad F. Production of a new mixed herbal medicine for minor Aphthous Ulcers. J Med Plant 2012; 4(1): 49-51.
9. Motalebnejad M, Moghadamnia A, Mohammadi E. The effect of bio adhesive in reduction of pain and healing time of Aphtha. J Babol Univ Med Sci 2003; 5(1): 12-6. [In Persian].
10. Nammour S. Chronology of the use of the laser beam in dentistry, and the state of postgraduate university education programs in this domain. Photomed Laser Surg 2016; 34(1): 1-2.
11. Kotlow L. Lasers and soft tissue treatments for the pediatric dental patient. Alpha Omegan 2008; 101(3); 140-51.
12. De Souza TO, Martins MA, Bussadori SK, Fernandes KP, Tanji EY, Mesquita-Ferrari RA, et al. Clinical evaluation of low-level laser treatment for recurring aphthous stomatitis. Photomed Laser Surg 2010; 28(Suppl 2): S85-8.
13. Pavlić V, vujić-Aleksić V, Aoki A, Nežić L. Treatment of recurrent aphthous stomatitis by laser therapy: A systematic review of the literature. Vojnosanit Pregl 2015; 72(8): 722-8.
14. Eghballi F. Appling low level laser therapy in dentistry. Tehran, Iran: Shayan Nemodar; 2010. p. 54-64. [In Persian].
15. Mortiz A, Beer F. Oral laser application. 1st ed. Berlin, Germany: Quintessenz Verlags; 2006.
16. Takahashi K, Onoda C, Sugiyama S, Noro A, Makiishi T, Ishikawa T. Clinical evaluation of Ga-Al-As semiconductor laser diode (UNI-LASER) irradiation in treatment of solitary aphtha, erosion and hypersensitive dentin. Shikwa Gakuho 1987; 87(2): 295-303. [In Japanese].
17. Prikuls VF. Experience in irradiating with helium-neon lasers to treat patients with relapsing aphthous stomatitis. Stomatologiia (Mosk) 2000; 79(6): 20-2. [In Russian].
18. Eslami Farsani R, Ashtiani Araghi B, Camrava SK, Rezvan F. Laser therapy. Basic & clinical practice of low level laser. Tehran, Iran: Boshri Publications; 2005. p. 113-231. [In Persian].
19. Vale FA, Moreira MS, de Almeida FC, Ramalho KM. Low-Level Laser therapy in the treatment of recurrent aphthous ulcer. Scientific World Journal 2015; 2015: 150412.
20. Zeini Jahromi N, Ghapanchi J, Pourshahidi S, Zahed M, Ebrahimi H. Clinical evaluation of high and low-level laser treatment (CO2vsInGaAlP Diode Laser) for recurrent aphthous stomatitis. J Dent (Shiraz) 2017; 18(1): 17-23.
21. Amorim Dos Santos J, Normando AGC, de Toledo IP, Melo G, De Luca Canto G, Santos-Silva AR, et al. Laser therapy for recurrent aphthous stomatitis: an overview. Clin Oral Investig 2020; 24(1): 37-45.
22. Alberketson M, Hedström L, Bergh H. Recurrent aphthous stomatitis and pain management with low-level lasertherapy. Oral surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol2014; 117(5): 590-4.
23. Aggarwal H, Singh MP, Nahar P, Mathur H, Gv S. Efficacy of low-level laser therapy I treatment recurrent aphthous ulcer. J Clin Diagn Res 2014; 8(2): 218-21.
24. Anand V, Gulati M, Govila V, Anand B. Low level laser therapy in the treatment of aphthous ulcer. Indian J Dent Res 2013; 24(2): 267-70.
25. Prasad RS, Pai A. Assessment of immediate pain relief with laser treatment of recurrent aphthous stomatitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013; 116(2): 189-93.
26. Khademi H, Shirani AM, Nikegbal F. Evaluation of low level laser therapy in recurrent aphthous stomatitis. Shiraz Univ Dent J 2009; 10(2): 159-61. [In Persian].
27. Najeeb S, Khurshid Z, Zohaib S, Najeeb B, Qasim SB, Zafar MS. Management of recurrent aphthous ulcers using low-level lasers: A systematic review. Medicina (Kaunas) 2016; 52(5): 263-8.
28. Suter VGA, Sjölund S, Bornstein MM. Effect of laser on pain relief and wound healing of recurrent aphthous stomatitis: a systematic review. Lasers Med Sci 2017; 32(4): 953-63.
چاپ شده
2022-04-04
استناد به مقاله
1.
فرزانه آقاخانیFA, امیرمنصور شیرانیAMS, نیما امینیNA. بررسی تأثیر مدت زمان تابش لیزر در دوز یکسان در درمان آفت عودکننده‌ی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 4ژوئن2023];:10-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1895

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد