ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر Cone Beam Computed Tomography

  • Mohammad Sadegh Shiranizadeh محمدصادق شيراني‌زاده دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Azadeh Torkzadeh آزاده ترك‌زاده استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Afshin Yadegari Naeini افشين يادگاري نائيني استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • سید ساسان آریا نژاد Seyed Sasan Arianezhad دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی ابعاد استخوان آلوئولار باکال و پالاتال در دندان‌های قدامی ماگزیلا در بیمارانی که کاندید جایگزینی فوری ایمپلنت میباشند، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا بر روی تصاویر CBCT (Cone beam computed tomography) بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تصاویر CBCT 78 بیمار مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 98-1397 مورد بررسی قرار گرفت. ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا در سه محل کرست، ناحیه‌ی میانی ریشه و آپکس به وسیله‌ی نرم‌افزار Sidexis اندازه‌گیری گردید و بین دو جنس مذکر و مؤنث مقایسه شد. داده‌ها با آزمون آماریT-test  آنالیز شدند (0/05 >p value ).

یافته‌ها: ضخامت استخوان آلوئولار باکال در محل کرست و ناحیه‌ی میانی ریشه‌ی دندان‌های سانترال، لترال و کانین کمتر از 1 میلی‌متر بود. ضخامت استخوان آلوئولار باکال در محل آپکس دندان‌های سانترال، لترال و کانین بیشتر از 1 میلی‌متر بود. ضخامت استخوان آلوئولار پالاتال در محل کرست دندان‌های سانترال، لترال و کانین کمتر از 1 میلی‌متر بود ولی ضخامت استخوان آلوئولار پالاتال در ناحیه‌ی میانی ریشه و آپکس بیش از 1 میلی‌متر بود. بین جنسیت و ضخامت استخوان آلوئولار باکال تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت (0/05 < p value). بین جنسیت و ضخامت استخوان آلوئولار پالاتال، در محل کرست دندان‌های لترال و کانین و در ناحیه‌ی میانی ریشه و آپکس هر سه دندان سانترال، لترال و کانین، مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان بود (0/05 > p value).

نتیجه‌گیری: استخوان آلوئولار باکال، در محل کرست و ناحیه‌ی میانی ریشه و استخوان آلوئولار پالاتال، در محل کرست با ضخامت کمتر از یک میلی‌متر وجود داشت. 

کلیدواژه‌ها: توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی، ماگزیلا، ساکت دندانی.

مراجع

1- Stumbras A, Kuliesius P, Januzis G, Juodzbalys G. Alveolar ridge preservation after tooth extraction using different bone graft materials and autologous platelet concentrates: a systematic review. J Oral Maxillofac Res 2019; 10(1): e2.
2- Jonasson G, Skoglund I, Rythén M. The rise and fall of the alveolar process: Dependency of teeth and metabolic aspects. Arch Oral Biol 2018; 96(1): 195-200.
3- Thoma DS, Bienz SP, Lim HC, Lee WZ, Hämmerle CHF, Jung RE. Explorative randomized controlled study comparing soft tissue thickness, contour changes, and soft tissue handling of two ridge preservation techniques and spontaneous healing two months after tooth extraction. Clin Oral Implants Res 2020; 31(6): 565-74.
4- Pietrokovski J, Starinsky R, Arensburg B, Kaffe I. Morphologic characteristics of bony edentulous jaws. J Prosthodont 2007; 16(2): 141-7.
5- Sanz M, Cecchinato D, Ferrus J, Pjetursson EB, Lang NP, Lindhe J. A prospective, randomized-controlled clinical trial to evaluate bone preservation using implants with different geometry placed into extraction sockets in the maxilla. Clin Oral Implants Res 2010; 21(1): 13-21.
6- Lang NP, Tonetti MS, Suvan JE, Bernard JP, Botticelli D, Fourmousis I, et al. Immediate implant placement with transmucosal healing in areas of aesthetic priority: A multicentre randomized-controlled clinical trial I. Surgical outcomes. Clin Oral Implants Res 2007; 18(2): 188-96.
7- Esposito M, Grusovin MG, Polyzos IP, Felice P, Worthington HV. Timing of implant placement after tooth extraction: immediate, immediate-delayed or delayed implants? A Cochrane systematic review. Eur J Oral Implantol 2010; 3(3): 189-205.
8- Bhola M, Neely AL, Kolhatkar S. Immadiate implant placement: clinical decisions, advantages and disadvantages. J Prosthodont 2008; 17(7): 576-81.
9- Jin SH, Park JB, Kim N, Park S, Kim KJ, Kim Y, et al. The thickness of alveolar bone at the maxillary canine and premolar teeth in normal occlusion. J Periodontal Implant Sci 2012; 42(5): 173-8.
10- Nowzari H, Molayem S, Chiu CHK, Rich SK. Cone beam computed tomographic measurement of maxillary central incisors to determine prevalence of facial alveolar bone width ≥2 mm. Clin Implant Dent Relat Res 2012; 14(4): 595-602.
11- Evans CDJ, Chen ST. Esthetic outcomes of immediate implant placements. Clin Oral Implants Res 2008; 19(1): 73-80.
12- Braut V, Bornstein MM, Belser U, Buser D. Thickness of the anterior maxillary fasial bone wall- A retrospective radiographic study using cone beam computed tomography. Int J Periodontics Restorative Dent 2011; 31(2): 125-31.
13- Gupta J, Ali SP. Cone beam computed tomography in oral implants. Natl J Maxillofac Surg 2013; 4(1): 2-6.
14- Mogharrabi S, Ahmadzadeh A, Ghodsi S, Bazmi F, Valizadeh S. Measuring the thickness of buccal cortical bone of maxillary premolar teeth by cone beam computed tomography technique. J Dent Tehran Univ Med Sci 2020; 33(1): 38-45. [In Persian].
15- Yang G, Hu WJ, Cao J, Liu DG. Measurement of sagittal root position and the thickness of the facial and palatal alveolar bone of maxillary anterior teeth. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2013; 48(12): 716-20.
16- Tomasi C, Sanz M, Cecchinato D, Pjetorsson B, Ferrus J, Lang NP, et al. Bone dimensional variations at implants places in fresh extraction sockets:a multilevel multivariate analysis. Clin Oral Implants Res 2010; 21(1): 30-6.
17- Vera C, De Kok IJ, Reinhold D, Limpiphipatanakorn P, Yap AK, Tyndall D, et al. Evaluation of buccal alveolar bone dimension of maxillary anterior and premolar teeth: a cone beam computed tomography investigation. Int J Oral Maxillofac Implants 2012; 27(6): 1514-9.
18- Bayati S, Yoosefimanesh H, Mohagheghi A, Ghaemi Sh. Evaluation of facial alveolar bone dimension of maxillary anterior teeth: A cone beam computed tomography (CBCT) investigation. Jundishapur Sci Med J 2016; 14(6): 661-8. [In Persian].
19- Januário AL, Duarte WR, Barriviera M, Mesti JC, Araújo MG, Lindhe J. Dimension of the fasial bone wall in the anterior maxilla: a cone-beam computed tomography study. Clin Oral Implants Res 2011; 22(10): 1168-71.
20- Tian YL, Liu F, Sun HJ, Lv P, Cao YM, Yu M, et al. Alveolar bone thickness around maxillary central incisors of different inclination assessed with cone-beam computed tomography. Korean J Orthod 2015; 45(5): 245-52.
21- Jafar Alsaffar Z, Shafshak SM, Shokry Sh. Assessment of labial and palatal alveolar bone thickness and height in maxillary anterior teeth in Saudi population using cone-beam computed tomography. Int J Contemp Dent 2016; 7: 1-6.
چاپ شده
2022-04-04
استناد به مقاله
1.
محمدصادق شيراني‌زادهMSS, آزاده ترك‌زادهAT, افشين يادگاري نائينيAYN, Seyed Sasan Arianezhadسسآن. ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر Cone Beam Computed Tomography. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 2جولای2022];:79-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1899

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد