میزان تطابق مارجین کوپینگ های زیرکونیایی و فلزی پره سینتر نشده سینترون قبل و بعد از پخت با دو نوع پرسلن مختلف بر روی پروتزهای ثابت ایمپلنتی

  • Amirhossein Kowsari امیرحسین کوثری متخصص پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Meysam Mahabadi میثم مهابادی استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Gholamreza Tabbakhian غلامرضا طباخیان استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به کاربرد فزاینده‌ی رستوریشن‌های دارای زیرساخت زیرکونیا و سینترون و کاربرد پرسلن‌های مختلف بر روی آن‌ها و کمبود مطالعات جهت بررسی تطابق مارجین آن‌ها در شرایط مختلف، در این مطالعه به بررسی تطابق مارجین این رستوریشن‌ها و اثر پخت پرسلن بر روی آن‌ها پرداخته شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی که در سال 1398 در مرکز تحقیقات ترانسژنزیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) انجام شد، 40 عدد اباتمنت به دو گروه 20 عددی با دو نوع  زیرساخت (زیرکونیا و آلیاژ کروم-کبالت پره سینتر نشده نرم (سینترون) تقسیم شدند، سپس هر گروه به دو گروه 10عددی تقسیم شده و با دو نوع پرسلن (نوریتاکه وکریشن) چینی گذاری شدند. تطابق لبه‌ای پیش و پس از پخت پرسلن با استریومیکروسکوپ اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری one-way ANOVA و two-way ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: پخت پرسلن بر میزان تطابق لبه‌ای با توجه به نوع فریم معنی‌دار بود (0/001 = p value) در حالی‌که نوع پرسلن بکار رفته در این اختلاف بی‌تأثیر بود (0/214 = p value) کم‌ترین میزان تغییر پس از پخت با پرسلن مربوط به گروه زیرساخت سینترون همرا باپرسلن نوریتاکه بود که با دوگروه فریم زیرکونیا تفاوت معنی‌داری داشت (0/045 = p value) و (0/006 = p value).

نتیجه‌گیری: فلزسینترون بکار رفته در این مطالعه نسبت به زیرکونیا کمتر تحت تأثیر مراحل پخت قرار گرفت. دو نوع چینی بکار رفته در این مطالعه در میزان تطابق لبه‌ای تأثیری نداشت.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت، طراحی با کمک کامپیوتر، اباتمنت، زیرکونیا، تطابق لبه‌ای دندان

بیوگرافی نویسنده

Amirhossein Kowsari امیرحسین کوثری, متخصص پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

-

مراجع

1- Misch C. Dental implant prosthetics. 2nd ed. 2015; p. 17-28, 214-5, 222-4, 758.
2- Al-Omari WM, Shadid R, Abu-Naba'a L, El Masoud B. Porcelain fracture resistance of screw-retained, cement-retained,and screw-cement-retained implant supported metal ceramic posterior crowns. J Prosthodont 2010; 19(4): 263-73.
3- Kokubo Y, Kano T, Tsumita M, Sakurai S, Itayama A, Fukushima S. Retention of zirconia copings on zirconia implants abutments cemented with provisional luting agents. J Oral Rehabil 2010; 37(1): 48-53.
4- Squier RS, Agar JR, Duncan JP, Taylor TD. Retentiveness of dental cements used with metallic implant components. Int J Oral Maxillofac Implants 2001; 16(6): 793-8.
5- Guichet DL, Yoshinobu D, Caputo AA. Effect of splinting and interproximal contact tightness on load transfer by implant restorations. J Prosthet Dent 2002; 87(5): 528-35.
6- Kahramanoğlu E, Kulak-Ozkan Y. Marginal and internal adaptation of different superstructure and abutment materials using two different implant systems for five-unit implant-supported fixed partial dentures: an in vitro study. Int J Oral Maxillofac Implants 2013; 28(5): 1207-16.
7- Kahramanoglu E, Kulak-Özkan Y. The effect of different restorative and abutment material on marginal and internal adaptation of three-unit cantilever implant-supported fixed partial dentures: an in vitro study. J prosthodont 2013; 22(8): 608-17.
8- Vojdani M, Torabi K, Atashkar B, Heidari H, Torabi Ardakani M. A comparison of marginal and internal fitof cobalt-chromium copings fabricatedby two different CAD/CAM systems. J Dent (Shiraz) 2016; 17(4): 301-8.
9- Karl M, Graef F, Wichmann M, Beck N. Microfractures in metal-ceramic and all-ceramic implant-supported fixed dental prostheses caused by superstructure fixation. Dent Mater J 2012; 31(3): 338-45.
10- Quante K, Ludwig K, Kern M. Marginal and internal fit of metal-ceramic crowns fabricated with a new laser melting technology. Dent Mater 2008; 24(10): 1311-5.
11- Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed. St.Louis, MO: Mosby; 2006. p. 562-79.
12- Sun J, Zhang FQ. The application of rapid prototyping in prosthodontics. J Prosthodont 2012; 21(8): 641-4.
13- Zeltser C, Lewinstein I, Grajower R. Fit of crown wax patterns after removal from the die. J Prosthet Dent 1985; 53(3): 344-6.
14- Beuer F, Schweiger J, Edelhoff D. Digital dentistry: an overview of recent developments for CAD/CAM generated restorations. Br Dent J 2008; 204(9): 505-11.
15- Ortorp A, Jonsson D, Mouhsen A, von Steyern PR. The fit of cobalt-chromium three-unit fix dental prostheses fabricated with four different techniques: A comparative in-vitro study. Dent Mater 2010; 27(4): 356-63.
16- Kellerhoff RK, Fischer J. In-vitro fracture strength and thermal shock resistance of metal-ceramic crowns with cast and machined Au-Ti frameworks. J Prosthet Dent 2007; 97(4): 209-15.
17- Al-Saady AA, Abdulghani MN, Jellil EI. Marginal discrepancy and fracture resistance of CAD/CAM Ceramill Sintron metal coping with different porcelain materials. J Restor Dent 2017; 29(2): 7-12.
18- Miara SH, Inagaki R, Kasahara SH, Yoda M. Fit of zircon all-ceramic crowns with different cervical margin designs, before and after porcelain firing and glazing. Dent Mater J 2014; 33(4): 484-9.
19- Görüş Z, Üner DD. Evaluation of marginal fits of crown substructure designs in implant-supported abutments. Med Sci Monit 2018; 24: 7778-84.
20- Kermani H, Sazegara H, Seyedan K, Javan M. In Vitro Evaluation of marginal adaptability of zirkonzahn metal ceramic crowns before and after porcelain firing. J Isfahan Dent Sch 2010; 6(1): 19-27. [In Persian].
21-Shayegh SH, Ghasemi A, Amini P, Abbasi K. The effect of multiple firing on the marginal gap and internal fit of zirconia frames to dental implant abutments. J Mashhad Dent Sch 2016; 40(3): 223-36. [In Persian].
22- Pak HS, Han JS, Lee JB, Kim SH, Yang JH. Influence of porcelain veneering on the marginal fit of Digident and Lava CAD/CAM zirconia ceramic crowns. J Adv Prosthodont 2010; 2(2): 33-8.
23- Reich S, Uhlen S, Gozdowski S, Lohbauer U. Measurement of cement thickness under lithium disilicate crowns using an impression material technique. Clin Oral Investig 2011; 15(4): 521-6.
24- Rinke S, Hüls A, Jahn L. Marginal accuracy and fracture strength of conventional and copy-milled all-ceramic crowns. Int J Prosthodont 1995; 8(4): 303-10.
25- Groten M, Axmann D, Pröbster L, Weber H. Determination of the minimum number of marginal gap measurements required for practical in-vitro testing. J Prosthet Dent 2000; 83(1): 40-9.
چاپ شده
2022-09-26
استناد به مقاله
1.
امیرحسین کوثریAK, میثم مهابادیMM, غلامرضا طباخیانGT. میزان تطابق مارجین کوپینگ های زیرکونیایی و فلزی پره سینتر نشده سینترون قبل و بعد از پخت با دو نوع پرسلن مختلف بر روی پروتزهای ثابت ایمپلنتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26سپتامبر2022 [ارجاع شده 4دسامبر2022];. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1901

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد