مقایسه‌ی تطابق مارژینال و ریزنشت ترمیم‌های CL V دندان‌های قدامی شیری با دو لاینر RMGI متفاوت

  • Saeedeh Talebianpour سعیده طالبیان‌پور گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Hajar Attarzadeh هاجر عطارزاده استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: برای کاهش ریزنشت، تکنیک‌ها و مواد مختلفی پیشنهاد شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسي تطابق لبه‌ای و ریزنشت ترميم‌های كامپوزيت در دندان‌هاي كانين شيري با تكنيك ساندویچ به روش باز (Open sandwich) و لاینرهای متفاوت می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی تجربی و مقطعی در سال 1398، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) صورت گرفت. تعداد 60 دندان کانین شیری سالم در 3 گروه جهت انجام ترمیم کامپوزیت تقسیم شدند. در سطح باکال نمونه‌ها حفره‌ی کلاس V با فاصله‌ی 1 میلی‌متر زیر CEJ (Cementoenamel junction)، تراش داده شده و در گروه یک و دو، 1 میلی‌متر، لاینر یونوسیل و گلاس آینومر Fuji II در کف حفره قرار داده شد. سپس ترمیم با کامپوزیت 3MZ250 صورت گرفت. در گروه 3 (شاهد)، ترمیم بدون لاینر انجام شد. پس از رنگ‌آمیزی، نمونه‌ها در محلول متیلن‌بلو 0/5 درصد، مقاطع برش باکولینگوالی با ضخامت 1 میلی‌متری تهیه و بررسی ریزنشت با استریو میکروسکوپ صورت گرفت. به صورت تصادفی ساده با روش آماری
Simple Random Sampling، 5 نمونه از هر گروه برای بررسی تطابق لبه‌ای با SEM
(Scanning electron microscope) انتخاب گردید. برای مقایسه‌ی گروه‌های سه‌گانه از آزمون غیر پارامتریک Chi-square و Kruskal-Wallis و برای مقایسه‌ی هر گروه باهم از آزمون غیر پارامتریک Mann-Whitney استفاده شد. سطح معنی‌داری، 0/05 > p value و نرم‌افزار مورد استفاده GPower بود.

يافته‌ها: میزان ریزنشت در مارجین جینجیوالی در گروه‌های با تکنیک ساندویچ به روش باز (Open sandwich) و لاینرهای یونوسیل و Fuji II نسبت به شاهد، معنی‌دار بود (0/003 = p value). بین دو گروه یونوسیل و Fuji II تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/795 = p value). بررسی با SEM، هیچگونه تفاوت معنی‌داری بین 3 گروه در ریزنشت مارجین جینجیوالی مشاهده نگردید (0/232 = p value).

نتیجه‌گیری: استفاده از دو لاینر یونوسیل و Fuji II در حفره‌های کلاس V ترمیم شده با تکنیک Open sandwich در دندان‌های قدامی شیری می‌تواند ریزنشت لثه را کاهش دهد.

کلید واژه‌ها: ریزنشت دندانی، یونوسیل، گلاس آینومر، ترمیم دندان. 

مراجع

1. Summitt JB, Robbins JW, Schwartz RS. Fundamentals of operative dentistry: A contemporary approach. 1st ed. Batavia, IL: Quintessence Pub Co; 1996.
2. Neme AM, Maxson BB, Pink FE, Aksu MN. Microleakage of Class II packable resin composites lined with flowables: An in vitro study. Oper Dent 2002; 27(6): 600-5.
3. Tung FF, Hsieh WW, Estafan D. In vitro microleakage study of a condensable and flowable composite resin. Gen Dent 2000; 48(6): 711-5.
4. Chu CH. Treatment of early childhood caries: a review and case report. Gen Dent 2000; 48(2): 142-8.
5. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the child and adolescent. 8th ed. Missouri, US: Mosby; 2004.
6. Croll TP. Primary incisor restoration using resin-veneered stainless steel crowns. ASDC J Dent Child 1998; 65(2): 89-95.
7. Hosoya Y, Omachi K, Staninec M. Colorimetric values of esthetic stainless steel crowns. Quintessence Int 2002; 33(7): 537-41.
8. Kasraei S, Azarsina M, Majidi S. In vitro comparison of microleakage of posterior resin composites with and without liner using two-step etch-and-rinse and self-etch dentin adhesive systems. Oper Dent 2011; 36(2): 213-21.
9. Gopinath VK. Comparative evaluation of microleakage between bulk esthetic materials versus resin-modified glass ionomer to restore Class II cavities in primary molars. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2017; 35(3): 238-43.
10. Luong E, Shayegan A. Assessment of microleakage of class V restored by resin composite and resin-modified glass ionomer and pit and fissure resin-based sealants following Er: YAG laser conditioning and acid etching: in vitro study. Clin Cosmet Investig Dent 2018; 10: 83-92.
11. Ayna B, Celenk S, Atas O, Tümen EC, Uysal E, Toptanci IR. Microleakage of glass ionomer based restorative materials in primary teeth: An In vitro study. Niger J Clin Pract 2018; 21(8): 1034-7.
12. Niranjan B, Shashikiran ND, Singla S, Thakur R, Dubey A, Maran S. A comparative microleakage evaluation of three different base materials in class I cavity in deciduous molars in sandwich technique using dye penetration and dentin surface interface by scanning electron microscope. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2016; 34(4): 324-30.
13. Nematollahi H, Bagherian A, Ghazvini K, Esmaily H, Mehr MA. Microbial microleakage assessment of class V cavities restored with different materials and techniques: A laboratory study. Dent Res J (Isfahan) 2017; 14(5): 344-50.
14. Sawani S, Arora V, Jaiswal S, Nikhil V. Comparative evaluation of microleakage in Class II restorations using open vs. closed centripetal build-up techniques with different lining materials.
J Conserv Dent 2014; 17(4): 344-8.
15. Margolis FS. The sandwich technique and strip crowns: an esthetic restoration for primary incisors. Compend Contin Educ Dent 2002; 23(12): 1165-9.
16. Panahandeh N, Sheikholeslamian M, Farzaneh H. Microleakage in class V cavities restored with sandwich technique: Self-etch versus total-etch bonding systems. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2015; 33(1): 74-9.
17. Cenci TP, Skupien JA, Sedrez-Porto JA, Jacobovitz M, Della-Bona Á, Gastmann AH, Pappen FG. Accuracy of color measurement of endondontically treated teeth after aging. Braz Dent Sci 2016; 19(3): 47-52.‏
18. Oliveira GL, Carvalho CN, Carvalho EM, Bauer J, Leal AMA. The influence of mixing methods on the compressive strength and fluoride release of conventional and resin-modified glass ionomer cements. Int J Dent 2019; 2019: 6834931.
19. Moazzami SM, Sarabi N, Hajizadeh H, Majidinia S, Li Y, Meharry MR, et al. Efficacy of four lining materials in sandwich technique to reduce microleakage in class II composite resin restorations. Oper Dent 2014; 39(3): 256-63.
20. Atash R, Bottenberg P, Petein M, Abbeele AV. In vitro evaluation of the marginal seal of four restoration materials on deciduous molars. Bull Group Int Rech Sci Stomatol Odontol 2003; 45(1): 34-41.
21. Czarnecka B, Kruszelnicki A, Kao A, Strykowska M, Nicholson JW. Adhesion of resin-modified glass-ionomer cements may affect the integrity of tooth structure in the open sandwich technique. Dent Mater 2014; 30(12): e301-5.‏
22. . Chuang SF, Jin YT, Lin TS, Chang CH, García-Godoy F. Effects of lining materials on microleakage and internal voids of Class II resin-based composite restorations. Am J Dent 2003; 16(2): 84-90.
23. Dietrich T, Lösche AC, Lösche GM, Roulet JF. Marginal adaptation of direct composite and sandwich restorations in Class II cavities with cervical margins in dentine. J Dent 1999; 27(2): 119-28.
24. Gyanani HC, Chhabra N, Shah NC, Jais PS. Microleakage in sub-gingival class II preparations restored using two different liners for open sandwich technique supplemented with or without ultrasonic agitation: An in vitro study. J Clin Diagn Res 2016; 10(3): ZC70-3.
25. Fabianelli A, Sgarr A, Goracci C, Cantoro A, Pollington S, Ferrari M. Microleakage in class II restorations: open vs closed centripetal build-up technique. Oper Dent 2010; 35(3): 308-13.
26. Nowak A, Christensen JR, Mabry TR, Townsend JA, Wells MH. Pediatric dentistry-e-book: Infancy through adolescence. 6th ed. ‎Philadelphia, PA: Saunders; 2018.
27. Roberson T, Heymann HO, Swift EJ. Sturdevant's art and science of operative dentistry. 5th ed. Missouri, US: Mosby; 2006.‏
چاپ شده
2022-04-04
استناد به مقاله
1.
سعیده طالبیان‌پورST, هاجر عطارزادهHA. مقایسه‌ی تطابق مارژینال و ریزنشت ترمیم‌های CL V دندان‌های قدامی شیری با دو لاینر RMGI متفاوت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 2جولای2022];:25-2. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1904

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد