شیوع واکنش‌های آلرژیک ناشی از آلرژن‌های محیط دندان‌پزشکی، گزارش شده میان کارکنان دندان‌پزشکی

  • Nakisa Torabinia نکیسا ترابی نیا دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان و دندان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران
  • Roya Sherkat رویا شرکت دانشیار، مرکز تحقیقات جامع الزهرا، گروه ایمنی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Amirhossein Ranjbar امیرحسین رنجبر دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Forooz Keshani فروز کشانی استادیار، مرکز تحقیقات دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان و دندان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با افزایش استفاده از خدمات دندان‌پزشکی و به طبع آن افزایش به کارگیری مواد مختلف، شیوع واکنش‌های آلرژیک علیه این مواد با افزایش رو به رو بوده است. در این شرایط، تشخیص واکنش‌های آلرژیک و شیوع آن در میان دندان‌پزشکان اهمیت پیدا می‌کند. هدف این مطالعه، بررسی میزان شیوع واکنش‌های آلرژیک به مواد دندان‌پزشکی در دانشجویان، دستیاران و اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی حاضر در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در سال 1397 با استفاده از فرم جمع‌آوری اطلاعات که با راهنمایی اساتید و همکاری گروه ایمونولوژی دانشکده‌ی پزشکی تهیه گردید، بر روی دانشجویان بالینی، دستیاران و اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی انجام شد. در نهایت داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی، آزمون Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05 > p value).

يافته‌ها: از بین 200 نفر شرکت‌کننده (152 دانشجو، 23 دستیار و 25 اعضای هیأت علمی) 64 درصد از کل افراد، حداقل یک بار در محیط کار دندان‌پزشکی واکنش آلرژیک داشتند (در بین دانشجویان، 69/1 درصد، دستیاران، 40/7 درصد و اعضای هیأت علمی، 56 درصد). شایع‌ترین واکنش آلرژیک خارش پوست، کهیر و واکنش‌های تنفسی بودند. بخش‌های پرکلینیک، بیشترین شیوع واکنش‌های آلرژیک را داشتند (0/003 = p value).

نتیجه‌گیری: شیوع واکنش‌های آلرژیک ناشی از آلرژن‌های محیط کار دندان‌پزشکی بسیار حائز اهمیت بوده و شایع‌ترین واکنش‌ها، واکنش‌های پوستی و بعد از آن واکنش‌های تنفسی هستند. همچنین بیشترین آلرژی به مواد دندان‌پزشکی مربوط به دستکش لاتکس بود.

کلید واژه‌ها: فراوانی، آلرژن، کارکنان دندان‌پزشکی. 

مراجع

1. Lyapina M, Krasteva A, Dencheva M, Tzekova M, Kisselova-Yaneva A. Methacrylate and acrylate allergy in dental students. Journal of IMAB 2013; 19(4): 363-70.
2. Olms C, Yahiaoui-Doktor M, Remmerbach TW. Contact allergies to dental materials. Swiss Dent J 2019; 129(7-8): 571-9.
3. Ayatollahi J, Ayatollahi F, Mellat Ardekani A, Bahrololoomi R, Ayatollahi J, Ayatollahi A, et al. Occupational hazards to dental staff. Dent Res J (Isfahan) 2012; 9(1): 2-7.
4. Boudinar L, Offner D, Jung S. Occupational allergies in dentistry: A cross-sectional study in a group of french dentists. Oral 2021; 1(2): 139-52.
5. Rezaee M, Ghasemi M, Joneidi Jafari N. Latex glove allergy in dental workers: complications and predisposing factors. Tehran Univ Med J 2008; 65(13): 42-8.
6. Syed M, Chopra R, Sachdev V. Allergic reactions to dental materials-a systematic review. Journal of clinical and diagnostic research. J Clin Diagn Res 2015; 9(10): ZE04-9.
7. Kitagawa M, Murakami S, Akashi Y, Oka H, Shintani T, Ogawa I, et al. Current status of dental metal allergy in Japan. J Prosthodont Res 2019; 63(3): 309-12.
8. Japundžić I, Lugović-Mihić L. Skin reactions to latex in dental professionals–first Croatian data. Int J Occup Saf Ergon 2019; 25(3): 423-8.
9. Bedolla-Barajas M, Machuca-Rincón ML, Morales-Romero J, Macriz-Romero N, Madrigal-Beas IM, Robles-Figueroa M, et al. Self-reported prevalence of latex allergy and associated factors in healthcare workers. Rev Alerg Mex 2017; 64(4): 430-8. [In Spanish].
10. Lőrincz H, Kovács HZ, Kerekes-Máthé B. Allergies in dental practice–questionnaire-based study.
J Interdiscip Med 2020; 5(3): 97-100.
11. Jacobsen N, Hensten‐Pettersen A. Occupational health problems and adverse patient reactions in periodontics. J Clin Periodontol 1989; 16(7): 428-33.
12. Uveges RE, Grimwood RE, Slawsky LD, Marks Jr JG. Epidemiology of hand dermatitis in dental personnel. Mil Med 1995; 160(7): 335-8.
13. Kanerva L, Alanko K, Estlander T, Jolanki R, Lahtinen A, Savela A. Statistics on occupational contact dermatitis from (meth) acrylates in dental personnel. Contact Dermatitis 2000; 42(3): 175-6.
14. Sauder MB, Pratt MD. Acrylate systemic contact dermatitis. Dermatitis 2015; 26(5): 235-8.
چاپ شده
2022-04-04
استناد به مقاله
1.
نکیسا ترابی نیاNT, رویا شرکتRS, امیرحسین رنجبرAR, فروز کشانیFK. شیوع واکنش‌های آلرژیک ناشی از آلرژن‌های محیط دندان‌پزشکی، گزارش شده میان کارکنان دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 4ژوئن2023];:50-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1912

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد