ارتباط بین تیپ شخصیتی با میزان همکاری و رضایت‌مندی از درمان در بیماران بالغ تحت درمان ارتودنسی ثابت

  • Tahereh Ahmadpour طاهره احمدپور دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Nasim Esnaashari نسیم اثنا عشری استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Hadi Farhadi هادی فرهادی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Nafiseh Shirani نفیسه شیرانی دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: همکاری بیمار در درمان ارتودنسی، یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی کننده‌های نتیجه‌ی‌ درمان می‌باشد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﻌﯿﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ شیوه‌‌ی درﻣﺎن، ﮐﯿﻔیت آن و ﻫﻤﭽﻨین رابطه‌ی‌ ﭘﺰشک و ﺑﯿﻤﺎر بشمار می‌رود. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میان برخی ویژگی‌های شخصیتی بیماران با میزان همکاری آنان در درمان ارتودنسی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، 135 نفر از افرادی که برای درمان ثابت ارتودنسی، به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. بعد از انتخاب افراد، پرسش‌نامه‌های NEO-FFI و رضایت‌مندی در اختیار آن‌ها قرار گرفت. همبستگی میان 5 فاکتور روانشناسی نظریه‌ی پنج عاملی شخصیت Costa و McCrae، با میزان همکاری و رضایت بیماران در طی درمان ارتودنسی بررسی شد. داده‌ها با استفاده از ضرایب همبستگی Pearson، Spearman و Regression  آنالیز شدند.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی همکاری بین 2 و 6 ماه بعد از شروع درمان، اختلاف معنی‌دار نداشت (0/66 = p value). نمره‌ی رضایت‌مندی از درمان با نمره‌ی عامل شخصیتی مسؤولیت‌پذیری رابطه‌ی مستقیم داشت (0/01 = p value) اما با نمرات سایر عوامل شخصیتی رابطه‌ی معنی‌دار نداشت (0/05 < p value). نمره‌ی همکاری 2 و 6 ماه بعد از شروع درمان با نمرات عوامل شخصیتی، رابطه‌ی معنی‌دار نداشت (0/05 < p value). بین نمره‌ی همکاری 2 ماه (0/57 = p value) و 6 ماه بعد از شروع درمان (0/99 = p value) با نمره‌ی رضایت‌مندی از درمان رابطه‌ی معنی‌دار وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: بین همکاری بیماران ارتودنسی و تیپ شخصیتی آن‌ها، ارتباطی وجود نداشت. بین رضایتمندی بیماران ارتودنسی و نمره‌ی عامل شخصیتی مسؤولیت‌پذیری رابطه‌ی مستقیم وجود داشت.

کلید واژه‌ها: ارتودنسی، روانشناسی، همکاری بیماران

مراجع

Skidmore KJ, Brook KJ, Thomson WM, Harding WJ. Factors influencing treatment time in orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 129(2): 230-8.
2- Zarif Najafi H, Oshagh M, Salehi P, Keshavarz H. Evaluation of fixed orthodontic patients' compliance in the clinic of Shiraz dental school: A cross-sectional study. J Dent Med 2014; 27(2): 129-36. [In Persian].
3- Lyons EK, Ramsay DS. A self-regulation model of patient compliance in orthodontics: implications for the design of a headgear monitor. Semin Orthod 2000; 6(4): 224-30.
4- Bartsch A, Witt E, Sahm G, Schneider S. Correlates to objective patient compliance with removable appliance wear. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1993; 104(4): 378-86.
5- Lahti S, Tuutti H, Hausen H, Kääriäinen R. Comparison of ideal and actual behavior of patients and dentists during dental treatment. Commun Dent Oral Epidemiol 1995; 23(6): 374-8.
6- Amado J, Sierra AM, Gallón A, Alvarez C, Baccetti T. Relationship between personality traits and cooperation of adolescent orthodontic patients. Angle Orthod 2008; 78(4): 688-91.
7- Kacer KA, Valiathan M, Narendran S, Hans MG. Retainer wear and compliance in the first 2 years after active orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 138(5): 592-8.
8- Starnbach HK, Kaplan A. Profile of an excellent orthodontic patient. Angle Orthod 1975; 45(2): 141-5.
9- Nanda RS, Kierl MJ. Prediction of cooperation in orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992; 102(1): 15-21.
10- Bos A, Kleverlaan CJ, Hoogstraten J, Prahl-Andersen B, Kuitert Rd. Comparing subjective and objective measures of headgear compliance. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132(6): 801-5.
11- Onyeaso CO, BeGole EA. Orthodontic treatment need in an accredited graduate orthodontic center in North America: a pilot study. J Contemp Dent Pract 2006; 7(2): 87-94.
12- Mascarenhas AK. Patient satisfaction with the comprehensive care model of dental care delivery. J Dent Educ 2001; 65(11): 1266-71.
13- Hudak PL, McKeever P, Wright JG. The metaphor of patients as customers: Implications for measuring satisfaction. J Clin Epidemiol 2003; 56(2): 103-8.
14- Steele JG, Ayatollahi SM, Walls AW, Murray JJ. Clinical factors related to reported satisfaction with oral function amongst dentate older adults in England. Community Dent Oral Epiemiol 1997; 25(2): 143-9.
15- Leao A, Sheiham A. Relation between clinical dental status and subjective impacts on daily living. J Dent Res 1995; 74(7): 1408-13.
16- Abu Alhaija ES, Aldaikki A, Al-Omairi MK, Al-Khateeb SN. The relationship between personality traits, pain perception and attitude toward orthodontic treatment. Angle Orthod 2010; 80(6): 1141-9.
17- Costa PT Jr, McCrae RR. Reply to eysenck. Pers Individ Differ 1992; 13(8): 861-5.
18- Holden RR, Fekken GC. The NEO five factor inventory in a Canadian context: Psychometries properties for a sample of university women. Pers Individ Differ 1994; 17(3): 441-4.
19- Egan V, Deary I, Austin E. The NEO-FFI: Emerging British norms and an item- level analysis suggests N, A, and C are more reliable than O and E. Pers Individ Differ 2000; 29(5): 907-20.
20- Schleyer TK, Dodell D. Continuing dental education requirements for relicensure in the United States. J AM dent Assoc 2005; 136(10): 1450-6.
21- Slakter MJ, Albino JE, Fox RN, Lewis EA. Reliability and stability of the Orthodontic Patient Cooperation Scale. Am J Orthod 1980; 78(5): 559-63.
22- Sarul M, Lewandowska B, Kawala B, Kozanecka A, Antoszewska-Smith J. Objectively measured patient cooperation during early orthodontic treatment: Does psychology have an impact? Adv Clin Exp Med 2017; 26(8): 1245-51.
23- Hansen V, Liu SSY, Schrader SM, Dean JA, Stewart KT. Personality traits as a potential predictor of willingness to undergo various orthodontic treatments. Angle Orthod 2013; 83(5): 899-905.
24- Eslamipour F. Assessment of the relationship between personality traits and patient satisfaction after orthodontic treatment in Isfahan 2016. [DDS Thesis]. Isfahan, Iran: School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2016. [In Persian].
چاپ شده
2022-06-25
استناد به مقاله
1.
طاهره احمدپورTA, نسیم اثنا عشریNE, هادی فرهادیHF, نفیسه شیرانیNS. ارتباط بین تیپ شخصیتی با میزان همکاری و رضایت‌مندی از درمان در بیماران بالغ تحت درمان ارتودنسی ثابت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25ژوئن2022 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:173-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1924

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد