صحت جایگذاری ایمپلنت در روش NAVIGATION در سیستم DIO Navi پیش‌بینی اولیه و بعد از جراحی

  • Mitra Johari میترا جوهری دندان‌پزشک عمومی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • Mohammad Ghasabzadeh Naeini محمد قصاب زاده نائینی استادیار، گروه جراحی فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • Mohammad Aminkavoosi محمد امین کاووسی استادیار، گروه رادیولوژی فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • Maryam Hedayatian مریم هدایتیان دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دقت در جراحی هدایت شده‌ی ایمپلنت به معنای تطابق موقعیت از پیش تعیین شده‌ی ایمپلنت توسط نرم‌افزار با موقعیت ایمپلنت در دهان بیمار است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر انجام پیش‌بینی اولیه توسط NAVIGATION در سیستم DIOnavi در دقت جایگذاری ایمپلنت بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی مداخله‌ای، دو نمونه به حجم 25 و 17 نفر (در مجموع 42 بیمار) از بیماران متقاضی روش Navigation برای جایگذاری ایمپلنت، انتخاب شدند. ابتدا از هر بیمار یک (cone beam Computed tomography)CBCT  گرفته شد و سپس مدل مجازی آن با استفاده از سیستم DIO NAVI (شرکت DIO کره جنوبی) تهیه گردید. بعد از جایگذاری ایمپلنت توسط جراح دو تا سه ماه بعد، دوباره از بیمار از همان مقطع CBCT گرفته و ضخامت استخوان باکالی روی ایمپلنت، ضخامت استخوان لینگوالی روی ایمپلنت، فاصله‌ی آپکس ایمپلنت تا نواحی آناتومیک اپیکالی (حفره‌ی بینی، سینوس ماگزیلاری و منتال فورامن)، میزان عمق ایمپلنت از لبه‌ی کرست، فاصله‌ی ایمپلنت از دندان‌های مجاور در صورت وجود در دو تصویر به‌ دست ‌آمده باهم مقایسه شد. داده‌ها با آزمون آماری Paired t-test و Pearson تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

یافته‌ها: میانگین‌های کل اندازه‌گیری‌ها در هر دو گروه در پیش‌بینی اولیه با بعد از جراحی به‌ طور معنی‌داری در ارتباط بود (0/99 = r، 0/001 > p value) و در گروه ‌ تایی، 98 درصد و در گروه 25‌ تایی، 97/4 درصد واریانس‌های میانگین‌های کل اندازه‌گیری‌ها توسط پیش‌بینی اولیه تبیین می‌شد.

نتیجه‌گیری: صحت قرار‌گیری ایمپلنت با کمک سیستم DIOnavi بیش از 97 درصد برآورد گردید.

کلمات کلیدی: ایمپلنت دندان، سیستم Navigation، جراحی دهان

مراجع

1. Rinaldi M, Ganz SD, Mottola A. Computer-guided applications for dental implants, bone grafting, and reconstructive surgery. 1st ed. London, UK: Elsevier; 2015.
2. Westendorff C, Hoffmann J, Gomez-Roman G, Bartz D, Herberts T, Reinert S. Accuracy and interindividual outcome of navigation guided dental implant socket drilling in an experimental setting. International Congress Series 2005; 1281: 1205-10.
3. Block MS. Accuracy using static or dynamic navigation. J Oral Maxillofac Surg 2016; 74(1): 2-3.
4. Casap N, Tarazi E, Wexler A, Sonnenfeld U, Lustmann J. Intraoperative computerized navigation for flapless implant surgery and immediate loading in the edentulous mandible. Int J Oral Maxillofac Implants 2005; 20(1): 92-8.
5. Kang SH, Lee JW, Lim SH, Kim YH, Kim MK. Verification of the usability of a navigation method in dental implant surgery: in vitro comparison with the stereolithographic surgical guide template method. J Craniomaxillofac Surg 2014; 42(7): 1530-5.
6. Ewers R, Schicho K, Truppe M, Seemann R, Reichwein A, Figl M, et al. Computer-aided navigation in dental implantology: 7 years of clinical experience. J Oral Maxillofac Surg 2004; 62(3): 329-34.
7. Voulgarakis A, Strub JR, Att W. Outcomes of implants placed with three different flapless surgical procedures: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg 2014; 43(4): 476-86.
8. Meyer U, Wiesmann HP, Runte C, Fillies T, Meier N, Lueth T, et al. Evaluation of accuracy of insertion of dental implants and prosthetic treatment by computer-aided navigation in minipigs. Br J Oral Maxillofac Surg 2003; 41(2): 102-8.
9. Tsuji M, Noguchi N, Shigematsu M, Yamashita Y, Ihara K, Shikimori M, et al. A new navigation system based on cephalograms and dental casts for oral and maxillofacial surgery. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; 35(9): 828-36.
10. Aydemir CA, Arısan V. Accuracy of dental implant placement via dynamic navigation or the freehand method: A split-mouth randomized controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res 2020; 31(3): 255-63.
11. Schnitman PA, Rubenstein JE, Whörle PS, DaSilva JD, Koch GG. Implants for partial edentulism.
J Dent Educ 1988; 52(12): 725-36.
12. Vercruyssen M, Hultin M, Van Assche N, Svensson K, Naert I, Quirynen M. Guided surgery: accuracy and efficacy. Periodontol 2000 2014; 66(1): 228-46.
13. Vercruyssen M, Cox C, Coucke W, Naert I, Jacobs R, Quirynen M. A randomized clinical trial comparing guided implant surgery (bone- or mucosa-supported) with mental navigation or the use of a pilot-drill template. J ClinPeriodontol 2014; 41(7): 717-23.
14. Panchal N, Mahmood L, Retana A, Emery 3rd R. Dynamic navigation for dental implant surgery. Oral MaxillofacSurgClin North Am 2019; 31(4): 539-47.
15. Hardy TC, Suri L, Stark P. Influence of patient head positioning on measured axial tooth inclination in panoramic radiography. J Orthod 2009; 36(2): 103-10.
16. Gillot L, Cannas B, Friberg B, Vrielinck L, Rohner D, Pettersson A. Accuracy of virtually planned and conventionally placed implants in edentulous cadaver maxillae and mandibles: a preliminary report. J Prosthet Dent 2014; 112(4): 798-804.
17. Behneke A, Burwinkel M, Behneke N. Factors influencing transfer accuracy of cone beam CT-derived template-based implant placement. Clin Oral Implants Res 2012; 23(4): 416-23.
18. D'haese J, De Bruyn H. Effect of smoking habits on accuracy of implant placement using mucosally supported stereolithographic surgical guides. Clin Implant Dent Relat Res 2013; 15(3): 402-11.
19. Stefanelli LV, DeGroot BS, Lipton DI, Mandelaris GA. Accuracy of a dynamic dental implant navigation system in a private practice. Int J Oral Maxillofac Implants 2019; 34(1): 205-13.
20. Brief J, Edinger D, Hassfeld S, Eggers G. Accuracy of image-guided implantology. Clin Oral Implants Res 2005; 16(4) :495-501
21. Sun TM, Lan TH, Pan CY, Lee HE. Dental implant navigation system guide the surgery future. Kaohsiung J Med Sci 2018; 34(1): 56-64.
22. Lund H, Gröndahl K, Gröndahl HG. Accuracy and precision of linear measurements in cone beam computed tomography Accuitomo tomograms obtained with different reconstruction techniques. Dentomaxillofac Radiol 2009; 38(6): 379-86.
23. Siessegger M, Schneider BT, Mischkowski RA, Lazar F, Krug B, Klesper B, et al. Use of an image-guided navigation system in dental implant surgery in anatomically complex operation sites.
J Craniomaxillofac Surg 2001; 29(5): 276-81.
24. Nishikawa K, Suehiro A, Sekine H, Kousuge Y, Wakoh M, Sano T. Is linear distance measured by panoramic radiography reliable. Oral Radiol 2010; 26: 16-9.
25. Scher EL. Risk management when operating in the posterior mandible. Implant Dent 2002; 11(1): 67-72.
26. Kobayashi K, Shimoda S, Nakagawa Y, Yamamoto A. Accuracy in measurement of distance using limited cone-beam computerized tomography. Int J Oral Maxillofac Implants 2004; 19(2): 228-31.
27. Stefanelli LV, DeGroot BS, Lipton DI, Mandelaris GA. Accuracy of a dynamic dental implant navigation system in a private practice. Int J Oral Maxillofac Implants 2019; 34(1): 205-13.
چاپ شده
2022-06-24
استناد به مقاله
1.
میترا جوهریMJ, محمد قصاب زاده نائینیMGN, محمد امین کاووسیMA, مریم هدایتیانMH. صحت جایگذاری ایمپلنت در روش NAVIGATION در سیستم DIO Navi پیش‌بینی اولیه و بعد از جراحی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژوئن2022 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:136-44. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1937

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد