بررسی تأثیر نوع و Mode دستگاه لایت‌کیور بر درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل

  • Razieh Hoseinifar راضیه حسینی‌فر استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • Lida Lashkarizadeh لیدا لشکری‌زاده استادیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: پلیمریزاسیون کافی کامپوزیت‌ها یکی از فاکتورهای کلیدی جهت حصول خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و عملکرد کلینیکی مطلوب می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر نوع و Mode دستگاه لایت‌کیور بر میزان درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل (Xtra-fill, Tetric N-Ceram Bulk Fill) در مقایسه با کامپوزیت معمول Tetric N-Ceram می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی که در دانشکد‌ه‌ی‌ دندان‌پزشکی کرمان و تهران در سال 1398 انجام شد، 15 نمونه‌ی کامپوزیتی کیور نشده و تعداد 45 دیسک کامپوزیتی به قطر 10 میلی‌متر و ضخامت 4 میلی‌متر تهیه شد و سپس توسط دستگاه‌های لایت‌کیور QTH، LED وLED ramp  به مدت 20 ثانیه کیور شدند. کامپوزیت‌های بالک‌فیل (Xtra-fill, Tetric N-Ceram Bulk Fill) به صورت توده‌ای با ضخامت 4 میلی‌متر قرار داده شدند و کامپوزیت معمولی (Tetric N-Ceram) به صورت لایه لایه با ضخامت 2 میلی‌متر قرار داده شد. میزان درجه‌ی پلیمریزاسیون سطح فوقانی و تحتانی نمونه‌ها با دستگاه (Fourier transform infrared spectroscopy) FTIR اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با آزمون‌های Two-way ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شدند. 0/05 > p value به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در تمام نمونه‌ها، درجه‌ی تبدیل در سطح، به صورت معنی‌داری بیشتر از عمق 4 میلی‌متر بود (0/05 > p value). به صورت کلی، درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌ها باهم تفاوت معنی‌داری نداشتند (0/05 < p value)، اما تفاوت بین LED ramp با QTH و LED معنی‌دار بود (0/05 > p value). نوع و Mode دستگاه لایت‌کیور بر میزان درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل تأثیر معنی‌داری نداشت (0/05 < p value)؛ اما درجه‌ی تبدیل کامپوزیت معمولی با QTH و LED ramp به صورت معنی‌داری بیشتر از LED بود (0/05 > p value).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل مورد مطالعه تحت تأثیر نوع دستگاه لایت نبود و کامپوزیت‌های بالک‌فیل مورد مطالعه، میزان درجه‌ی تبدیل قابل قبول از نظر کلینیکی را هم در سطح و هم در عمق 4 میلی‌متر ایجاد کردند.

کلید واژه‌ها: رزین کامپوزیت، پلیمریزاسیون طیف‌سنجی تبدیل مادون قرمز.

مراجع

1.Ozturk B, Cobanoglu N, Cetin AR, Gunduz B. Conversion degrees of resin composites using different light sources. Eur J Dent 2013; 7(1): 102-9.
2.Bala O, Uçtasli MB, Tüz MA. Barcoll hardness of different resin-based composites cured by halogen or light emitting diode (LED). Oper Dent 2005; 30(1): 69-74.
3.Chung KH, Greener EH. Correlation between degree of conversion, filler concentration and mechanical properties of posterior composite resins. J Oral Rehabil 1990; 17(5): 487-94.
4.Bala O, Olmez A, Kalayci S. Effect of LED and halogen light curing on polymerization of resin‐based composites. J Oral Rehabil 2005; 32(2): 134-40.
5.Parisay I, Bahrololomi Z, Ghafournia M, Solaimani AA, Boruziniat A. The effects of exposure times and light curing sources on surface micro-hardness of a resin modified glass ionomer. J Dent Mater and Tech 2014; 3(2): 77-81. [In Persian].
6.Kaviani A, Dabaghi Tabriz F, Khalaj K, Neshati A. Comparison of the effect of three LED light modes and conventional QTH curing light on shear bond strength of composite to dentin. J Dent Sch 2013; 31(4): 210-5. [In Persian].
7.Dionysopoulos D, Tolidis K, Gerasimou P. The effect of composition, temperature and post-irradiation curing of bulk fill resin composites on polymerization efficiency. Mater Res 2016; 19(2): 466-73.
8.Orłowski M, Tarczydło B, Chałas R. Evaluation of marginal integrity of four bulk-fill dental composite materials: in vitro study. ScientificWorldJournal 2015; 2015: 701262.
9.Zorzin J, Maier E, Harre S, Fey T, Belli R, Lohbauer U, et al. Bulk-fill resin composites: polymerization properties and extended light curing. Dent Mater 2015; 31(3): 293-301.
10.Leprince JG, Palin WM, Vanacker J, Sabbagh J, Devaux J, Leloup G. Physico-mechanical characteristics of commercially available bulk-fill composites. J Dent 2014; 42(8): 993-1000.
11.Olegário IC, Hesse D, Bönecker M, Imparato JCP, Braga MM, Mendes FM, et al. Effectiveness of conventional treatment using bulk-fill composite resin versus atraumatic restorative treatments in primary and permanent dentition: a pragmatic randomized clinical trial. BMC Oral Health 2017; 17(1): 34.
12. Jafarzadeh Kashi TJ, Erfan M, Fazel Najafabadi A, Fatemi SM, Behroozibakhsh M, Hali H. Degree of conversion of micro-hybrid, nano-hybrid and Ormocer composites using LED and QTH light-curing units. J Dent Med Tehran Univ Med Sci 2012; 25(2): 85-90. [In Persian].
13. Soygun K, Unal M, Ozer A, Gulnahar E, Bolayır G. Effects of different curing unites on bulk fill composites. Int J Oral Dent Health 2015; 1: 3.
14. Mirzaee M, Yassini E, Kharazifard MJ, Vaziri M. Shear bond strength of composite to dentin following light curing with light emitting diode and quartz tungsten halogen light curing units. J Islam Dent Assoc Iran 2015; 27(4): 168-72. [In Persian].
15.Oberholzer TG, Du Preez IC, Kidd M. Effect of LED curing on the microleakage, shear bond strength and surface hardness of a resin-based composite restoration. Biomaterials. 2005; 26(18): 3981-6.
16.Rajisha K, Sujatha I, Jayalalakshmi K, Prasannalatha Nadig D, Prathyusha D, Savitri D, et al. An in vitro evaluation of microleakage of a bulk fill composite resin in class V cavities cured by two pulse modes. Int J Appl Dent Sci 2016; 2(4): 19-22 .
17.Farahat F, Daneshkazemi AR, Hajiahmadi Z. The effect of bulk depth and irradiation time on the surface hardness and degree of cure of bulk-fill composites. J Dent Biomater 2016; 3(3): 284-91.
18.Tarle Z, Meniga A, Knežević A, Šutalo J, Ristić M, Pichler G. Composite conversion and temperature rise using a conventional, plasma arc, and an experimental blue LED curing unit. J Oral Rehabil 2002; 29(7): 662-7.
19.Hammouda IM. Effect of light-curing method on wear and hardness of composite resin. J Mech Behav Biomed Mater 2010; 3(2): 216-22.
20.Sgarbi SC, Pereira SK, Martins JMH, Oliveira MAC, Mazur RF. Degree of conversion of resin composites light activated by halogen light and led analyzed by ultraviolet spectrometry. Rev Clín Pesq Odontol 2010; 6(3): 223-30.
21.Alshali RZ, Silikas N, Satterthwaite JD. Degree of conversion of bulk-fill compared to conventional resin-composites at two time intervals. Dent Mater 2013; 29(9): e213-7.
22. Price RB, Dérand T, Loney RW, Andreou P. Effect of light source and specimen thickness on the surface hardness of resin composite. Am J Dent 2002; 15(1): 47-53.
چاپ شده
2022-06-25
استناد به مقاله
1.
راضیه حسینی‌فرRH, لیدا لشکری‌زادهLL. بررسی تأثیر نوع و Mode دستگاه لایت‌کیور بر درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25ژوئن2022 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:145-52. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1938

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد