بررسی میزان رضایتمندی بیماران دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در جریان COVID-19

  • Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Fatemeh Vakili فاطمه وکیلی دانشجوی دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان رضایتمندی بیماران دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جریان پاندمی COVID-19 (سال تحصیلی 1400-1399) بوده است.

مواد و روش ها: مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی حاضر به صورت مقطعی، میزان رضایتمندی 251 بیمار از بیماران دانشکده در جریان پاندمی کووید-19 در سال تحصیلی 1400-1399 با استفاده از یک پرسش‌نامه‌ی خود ساخته متشکل از 34 سؤال (که روایی و پایایی آن تأیید شد) شامل اطلاعات مورد نیاز در 5 بخش دموگرافیک، عوامل بین فردی، کیفیت خدمات، تسهیلات و دسترسی و کنترل عفونت، به دست آمد. در انتها داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی، و روش‌های آمارتحلیلی شامل آزمون t مستقل، ضریب همبستگی Pearson و آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل گردید. (0/005 > p value).

یافته ها: بیشترین بیماران شرکت‌کننده در پژوهش از بخش اندو عمومی (20 نفر- 8 درصد) بود. بیشترین رضایتمندی کلی بیماران از بخش جراحی تخصصی با میانگین 24/92 ± 144/25، کم‌ترین آن از بخش پروتز تخصصی با میانگین 8/30 ± 128/41 و به طور کلی میزان رضایتمندی کلی بیماران با نمره‌ی میانگین کلی 60/32 ± 136/19 از 170 (80/35 درصد) گزارش شد.

نتیجه‌گیری: به طور کلی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه‌کنندگان به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در جریان پاندمی کرونا، نسبتاً مطلوب بوده است.

کلید واژه‌ها: خدمات بهداشتی دندانی، رضایتمندی بیمار، کووید-19

مراجع

1. Pakdaman A, Khormali A, Shamshiri AR. Patient satisfaction-comparison of the comprehensive care model with traditional model of delivering dental services in Tehran University of Medical Sciences. J Dent Med Tehran Univ Med Sci 2013; 26(4): 234-42. [In Persian].
2. Lafont BE ,Gardiner DM, Hochstedler J. Patient satisfaction in a dental school. Eur J Dent Educ 1999; 3(3): 109-116.
3. Narenjiha M, Haghighat S, Bahador H, Shajari J, Haji Molla Hoseini F. Patient’satisfaction from Doctors’Communication: A Survey In Ghods Clinic In Tehran. Iran J Med Educ 2012; 12(1): 77-89. [In Persian].
4. Gürdal P, Çankaya H, Onem E, Dinçer S, Yílmaz T. Factors of patient satisfaction/dissatisfaction in a dental faculty outpatient clinic in Turkey. Community Dent Oral Epidemiol 2000; 28(6): 461-9.
5. Haji fattahy F, Rezaie M, Valaie N, Khosravanifard B, Haraji A, Mehrshadian M. Evaluation of patients’ satisfaction of departments in Islamic Azad University Dental Branch, in 2009. J Res Dent Sci 2010; 7(3): 23-9.
6. Seyedmajidi M, Motallebnejad M, Bijani A, Sabbagzadeh M. Defining effective factors on patients' satisfaction referring to Dental Faculty in Babol University of Medical Sciences: A principle step to socially accountable medical education. MEDEDJ 2013; 1(2): 58-66. [In Persian].
7. Skaret E, Berg E, Raadal M, Kvale G. Reliability and validity of the Dental Satisfaction Questionnaire in a population of 23‐year‐olds in Norway. Community Dent Oral Epidemiol 2004; 32(1): 25-30.
8. Hallowell BD, Carlson CM, Jacobs JR, Pomeroy M, Steinberg J, Tenforde MW, et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 prevalence, seroprevalence, and exposure among evacuees from Wuhan, China, 2020. Emerg Infect Dis 2020; 26(9): 1998-2004.
9. Ather A, Patel B, Ruparel NB, Diogenes A, Hargreaves KM. Coronavirus disease 19 (COVID-19): implications for clinical dental care. J Endod 2020; 46(5): 584-95.
10. Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 2020; 12(1): 1-6.
11. Hajisadeghi S, Kashani Z. Survey of patients satisfaction in the faculty of dentistry, Qom university of medical sciences in 2016-2017. Qom Univ Med Sci J 2018; 12(2): 62-73. [In Persian].
12. Razmi H, Jafari Talari M. Evaluation of patients' satisfaction referred to Dentistry Faculity, Tehran University of Medical Sceinces in 2003. J Iran Dent Assoc 2005; 17(2): 82-9. [In Persian].
13. Masoudirad H, Tabari R, Arefian MR. An assessment of patient's satisfaction toward endodontics department, Guilan dental school (2003-2004). J Iran Dent Assoc 2005; 17(5): 81-8. [In Persian].
14. Miri SS, Moghadam Nejad M, Soltani P. Evaluation of patient satisfaction with dental services at Kermanshah Dental Faculty in Iran. J Pioneer Med Sci 2016; 6(2).
چاپ شده
2022-06-25
استناد به مقاله
1.
سید محمد رضویSMR, فاطمه وکیلیFV. بررسی میزان رضایتمندی بیماران دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در جریان COVID-19. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25ژوئن2022 [ارجاع شده 15آگوست2022];:205-14. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1941

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد