بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394

  • Erfan Asgharzadeh عرفان اصغرزاده دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Maryam Zaree Jahromi مریم زارع جهرمی دانشیار، بخش اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Amin Mortaheb امین مرتهب استادیار، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Romina Hajipour رومینا حاجی پور دستیار تخصصی اندودانتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت درمان ریشه، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت درمان‎ اندودنتیک می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394 می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعهی مقطعی- توصیفی، 860 پرونده‌ی درمان ریشه‌ شده‌ی بیماران مراجعه‌کننده طی سال‌های 1397-1394 به بخش اندودنتیکس عمومی و بخش درمان جامع دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) شامل 1903 کانال درمان ریشه شده، بررسی شد. کلیشه‌های رادیوگرافی پری‌اپیکال توسط دو متخصص درمان ریشه مورد استفاده و بررسی قرار گرفت و در فرم‌ها ثبت گردید. در مرحله‌ی تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی، پرفوراسیون فورکا، گسترش کم یا زیاد حفره‌ی دسترسی ارزیابی شد. در مرحله‌ی آماده‌سازی کانال خطاهایی نظیر پیدا نکردن کانال، لج، ترانسپورت، انواع پرفوریشن و وسیله‌ی شکسته بررسی شد. طول و تراکم پرکردگی معیارهای بررسی شده در مرحله پرکردن کانال بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ آنالیز آماری توسط آزمون Chi-Square و آزمون دقیق Fisher انجام شد.

یافته‌ها: میزان فراوانی درمان ریشه‌های مطلوب 37/5 درصد بود. دندان مولر اول پایین بیشترین آمار وجود خطا (40/7 درصد) را نشان داد. پرفوراسیون فورکا با 9/4 درصد بالاترین خطای مرحله‌ی تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی گزارش شد. در مرحله‌ی آماده‌سازی کانال ترنسپورتیشن 7/8 درصد بیشترین میزان خطا گزارش شد. تراکم پرکردگی نامناسب (وجود گپ) 36/9 درصد بود.

نتیجه گیری: بخش اندودنتیکس عمومی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش کیفیت درمان‌های ریشه انجام شده توسط دانشجویان است. 

کلید واژه ها: رادیوگرافی، خطاها، درمان ریشه، دانشجویان.

مراجع

1- Boucher Y, Matosian L, Rilliard F, Machtou P. Radiographic evaluation of the prevalence and technical quality of root canal treatment in a French subpopulation. Int Endod J 2002; 35(3): 227-39.
2- Allen PF, Whitworth JM. Endodontic considerations in the elderly. Gerontology 2004; 21(4): 185-95.
3- Ng YL, Mann V, Rahbaran S, Lewsey J, Gulabivala K. Outcome of primary root canal treatment: systematic review of the literature – part2. Influence of clinical factors. Int Endod J 2008; 41(1): 6-31.
4- Pak JG, Fayazi S, White SN. Prevalence of periapical radiolucency and root canal treatment: a systematic review of cross-sectional studies. J Endod 2012; 38(9): 1170-6.
5- Siqueira Jr JF, Rôças IN, Alves FR, Campos LC. Periradicular status related to the quality of coronal restorations and root canal fillings in a Brazilian population. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 100(3): 369-74.
6- Asgary S, Shadman B, Ghalamkarpor Z, Shahravan A, Ghoddusi J, Bagherpour A, et al. Periapical status and Quality of root canal fillngs and coronal restorations in Iranin population. Iran Endod J 2010; 5(2): 74-82.
7- Craveiro MA, Fontana CE, de Martin AS, Bueno CE. Influence of coronal restoration and root canl filling quality on periapical status: clinical and radiographic evaluation. J Endod 2015; 41(6): 836-40.
8- Moreno JO, Alves FR, Goncalves LS, Martinez AM, Rocas IN, Siqueira JF Jr. Periradicular status and quality of root canal fillings and coronal restorations in an urban Colombian population. J Endod 2013; 39(5): 600-4.
9- Balto H, Al Khalifah S, Al Mugairin S, Al Deeb M, Al-Madi E. Technical quality of root fillings performed by undergraduate students in Suadi Arabia. Int Endod J 2010; 43(4): 292-300.
10- Eleftheriadis Gl, Lambranidis TP. Technical quality of root canal treatment and detection of iatrogenic errors in an undergraduate dental clinic. Int Endod J 2005; 38(10): 725-34.
11- Chugal NM, Clive JM, Spangbers LS. Endodontic infection: some biologic and treatment factors associated with outcome. Oral Surg Oral Med Oral pathol Oral Radiol Endod 2003; 96(1): 81-90.
12- Peters OA. Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. J Endod 2004; 30(8): 559-67.
13- White SC. Oral radiology principles and Interpretation. 7th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2003. p. 97.
14- Alrahebi MK, Evaluation of complications of root canal treatment performed by undergraduate dental student. Libyan J Med 2017; 12(1): 1345582.
15- de Silva PZ, Riberio FC, Xaxier JMB, Pratte-Santos R, Demuner C. Radiographic Evaluation of root canal treatment performed by under graduate student. Iran Endod J 2018; 13(1): 30-6.
16- Vukadinor T, Blazic L, Kantardzic, Lainovic T. Technical quality of root filling performed by undergraduate students. ScientificWorldJournal 2014; 2014: 751274.
17- Saatchi M, Mohammadi G, Vali Sichani A, Moshkforoush S. Technical quality of root filling performed by undergraduate students. Iran Endod J 2018; 13(1): 88-93.
18- Ilgüy D, Ilgüy M, Fisekçioglu E, Ersan N, Taralp J, Dölekoglu S. Assessment of root canal treatment outcomes performed by Turkish dental students. J Dent Edic 2013; 77(4): 502-9.
19- Yavari H, Samiei M, Shahi S, Borna Z, Abdollahi AA, Ghiasvand N, et al. Radiographic evaluation of root canal filling accomplished by undergraduate dental student. Iran Endod J 2015; 10(2): 127-30.
20- Elsayed RO, Abu-Bakr NH, Ibrahim YE. Quality of root canal treatment performed by undergraduate dental student. Aust Endod J 2011; 37(2): 56-60.
21- Er O, Sagsen B, Maden M, Cinar S, Kahraman Y. Radiographic technical quality of filling performed by dental student in Turkey. Int Endod J 2006; 39(11): 867-72.
22- Román-Richon S, Faus-Matoses V, Alegre-Domingo T, Faus-Llácer VJ. Radiographic technical quality of root canal treatment performed ex vivo by dental students at Valencia University Medical and Dental School, Spain. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2014; 19(1): e93-7.
23- Dadresanfar B, Mohammadzadeh Akhlaghi N, Vatanpour M, Atef Yekta H, Baradaran Mohajeri L. Technical quality of root canal treatment performed by undergraduate dental students. Iran Endod J 2008; 3(3):73-8.
24- Unal GC, Kececi AD, Kaya BU, Tac AG. Quality of root canal fillings performed by undergraduate dental students. Eur J Dent 2011; 5(3): 324-30.
چاپ شده
2022-09-24
استناد به مقاله
1.
عرفان اصغرزادهEA, مریم زارع جهرمیMZJ, امین مرتهبAM, رومینا حاجی پورRH. بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24سپتامبر2022 [ارجاع شده 26فوریه2024];. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1945

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد