بررسي مقادير نرمال آناليز McNamara در بالغين ايراني ساکن در اهواز

  • Ehsan Naghdipour احسان نقدی پور دانشجو، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • Fataneh Ghorbanyjavadpour فتانه قربانی جوادپور استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه تشخیص و طرح درمان‌های ارتودنسی و جراحی بهتر است بر اساس میزان نورم استاندارد اختصاصی هرگونه نژادی باشد. هدف از این مطالعه، تعیین مقادیر نورم سفالومتریک بالغین ایرانی ساکن در شهر اهواز بر اساس شاخص‌های آنالیز McNamara و تعیین تفاوت‌های جنسیتی و مقایسه‌ی آن‌ها با مقادیر استاندارد و سایر مطالعات مشابه بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصيفي- مقطعی، تعداد 79 رادیوگرافی سفالومتری (39 زن و 40 مرد با دامنه‌ی سنی 29-1۹ سال) از آرشیو بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز و یک بخش خصوصی در شهر اهواز طی سال‌های 1398-1397 انتخاب شد. 8 پارامتر خطی و 4 پارامتر زاویه‌ای بر اساس آنالیز McNamara با روش دستی توسط خط‌کش ارتودنسی بررسی گردید. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری Mann-Whitney، Shapiro-Wilk، Independent t-test تحلیل شدند، سطح معنی‌دار، 0/05 > p value در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج این مطالعه، شاخص‌های زیر تفاوت معنی‌دار داشتند (0/05 > p value): طول مؤثر ماگزیلا، طول مؤثر مندیبل، فاصله‌ی میلی‌متری نقطه‌ی A در ماگزیلا و چانه تا خط عمود از نقطه‌ی N، اختلاف طول ماگزیلا نسبت به مندیبل، ارتفاع 1/3 تحتانی صورت در این شاخص‌ها تفاوت معنی‌دار نبود (0/05 < p value).

نتیجه‌گیری: با وجود تفاوت‌هایی میان تعدادی از پارامترهای سفالومتریک با مقادیر نرمال نژاد سفید اروپایی بر اساس آنالیز McNamara، از این آنالیز در جهت تشخیص و طرح درمان بیماران ارتودنسی- جراحی در جمعیت ایرانی می‌توان استفاده کرد.

کلید واژه‌ها: بالغ، گروه نژادی، ارتدونتیک، سفالومتری، ایرانی

مراجع

1. Broadbent BH. A new x-ray technique and its application to orthodontia. Angle Orthod 1931; 1(2): 45-66.
2. Hofrath H. Die bedeutung der röntgenfern-und abstandsaufnahme für die diagnostik der kieferanomalien. Fortschr Orthodontic 1931; 1(2): 232-58.
3. Downs WB. Variations in facial relationships: their significance in treatment and prognosis. Am J Orthod 1948; 34(10): 812-40.
4. Downs WB. The role of cephalometrics in orthodontic case analysis and diagnosis. Am J Orthod 1952; 38(3): 162-82.
5. Downs WB. Analysis of the dentofacial profile. Angle Orthod 1956; 26(4): 191-212.
6. Steiner CC. Cephalometrics for you and me. Am J Orthod 1953; 39(10): 729-55.
7. Steiner CC. Cephalometrics in clinical practice. Angle Orthod 1959; 29(1): 8-29.
8. Steiner CC. The use of cephalometrics as an aid to planning and assessing orthodontic treatment: report of a case. Am J Orthod 1960; 46(10): 721-35.
9. Harvold EP. The activator in interceptive orthodontics. Maryland Heights, Missouri: C. V. Mosby Co; 1974. p. 20-1.
10. Ricketts RM. A foundation for cephalometric communication. Am J Orthod 1960; 46(5): 330-57.
11. Ricketts RM, Bench RW, Hilgers JJ, Schulhof R. An overview of computerized cephalometrics. Am J Orthod 1972; 61(1): 1-28.
12. Ricketts RM. Perspectives in the clinical application of cephalometrics: the first fifty years. Angle Orthod 1981; 51(2): 115-50.
13. GhorbanyJavadpour F, Khanemasjedi M. Soft tissue facial profile and anteroposterior lip positioning in Iranians. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2014; 32(2): 90-5.
.14Rakhshan V, Ghorbanyjavadpour F. Anteroposterior and vertical soft tissue cephalometric norms of Iranians, interethnic comparisons, sex dimorphism, and the effect of age on cephalometric variables. J Oral Maxillofac Surg 2019; 23(2): 167-78.
15. McNamara Jr JA. A method of cephalometric evaluation. Am J Orthod 1984; 86(6): 449-69.
16. McNamara JA, Brudon WL, Kokich VG. Orthodontics and dentofacial orthopedics. 1st ed. Needham, MA: Needham Press; 2001. p. 21.
17. Dahlberg G. Statistical methods for medical and biological students. New South Wales, Australia: G. Allen & Unwin Limited; 1940. p. 114-20.
18. Jacobson A, White L. Radiographic cephalometry: from basics to 3-D imaging. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 131(4): 133.
19. Poosti M, Amini F, Darnahal A, Mokhnefi P. Normal standards of McNamara analysis in Iranian adult population. Iran J Orthod 2012; 7(1): 1-5.
.20Alam MK, Basri R, Purmal K, Sikder M, Saifuddin M, Iida J. Cephalometric norm study in a Bangladeshi population using McNamara analysis. Int Med J 2013; 20(1): 84-6.
21. Al-Barakati SF, Talic NF. Cephalometric norms for Saudi sample using McNamara analysis. Saudi Dent J 2007; 19(3): 139-45.
.22 Miyajima K, McNamara Jr JA, Kimura T, Murata S, IizukaT. Craniofacial structure of Japanese and European-American adults with normal occlusions and well-balanced faces. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 110(4): 431-8.
23. Connor AM, Moshiri F. Orthognathic surgery norms for American black patients. Am J Orthod 1985; 87(2): 119-34.
24. Nahidh M. Iraqi cephalometric norms using McNamara’s analysis. J Bagh College Dentistry 2010; 22(3): 123-7.
25. Purmal K, Alam MK, Zam Zam NM. Cephalometric norms of Malaysian adult Indian. Int Med J 2013; 20(2): 192-6.
26. Purmal K, Alam MK, Zam Zam N. Cephalometric norms of Malaysian adult Chinese. Int Med J 2013; 20(1): 87-91.
27. Gu Y, McNamara Jr JA, Sigler LM, Baccetti T. Comparison of craniofacial characteristics of typical Chinese and Caucasian young adults. Eur J Orthod 2011; 33(2): 205-11.
28. Wu J, Hägg U, Rabie ABM. Chinese norms of McNamara's cephalometric analysis. Angle Orthodontic 2007; 77(1): 12-20.
29. Farkas LG. Anthropometry of the head and face in medicine. New York, NY:‎ Elsevier; 1981. p. 25-3.
.30Legan HL, Burstone CJ. Soft tissue cephalometric analysis for orthognathic surgery. J Oral Surg 1980; 38(10): 744-51.
چاپ شده
2022-06-25
استناد به مقاله
1.
احسان نقدی پورEN, فتانه قربانی جوادپورFG. بررسي مقادير نرمال آناليز McNamara در بالغين ايراني ساکن در اهواز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25ژوئن2022 [ارجاع شده 4دسامبر2022];:180-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1946

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد