بررسی فتودینامیک‌تراپی با فتوسان و غلظت‌های متلین‌بلو بر روی کاندیدا آلبیکانس رشد یافته بر روی دنچر

  • Ali Salehi Mazandarani علی صالحی مازندرانی دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Shahram Amini شهرام امینی استادیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Amir Mansour Shirani امیر منصور شیرانی استادیار، گروه بیماری‌های دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mones Sanjaripour مونس سنجری پور دستیار تخصصی بیماری‌های دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در تعدادی از مطالعات، فتودینامیک‌تراپی با استفاده از منابع نوری و مواد جاذب نور علیه قارچ کاندیدا به کار رفته است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات ضدقارچی فتوسان با غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو بر کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر بود و در جستجوی بانک‌های اطلاعاتی، مطالعه‌ی مشابهی دیده نشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1397-98 انجام شد. ۲۶ دنچر مشابه تهیه گردید. سوسپانسیون کاندیدیا معادل ٥/٠ مک‌فارلند بر روی دنچرها تلقیح شد. نمونه‌ها به سه گروه هفت‌تایی با غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو (0/1، 0/01، 0/001 گرم بر لیتر) انتخاب شدند و فتوسان با طول موج 630 نانومتر به کار رفت. پنج نمونه‌ی شاهد شامل شاهد بدون درمان، شاهد فتوسان تنها، سه شاهد با غلظت‌های متیلن‌بلو تنها در نظر گرفته شد. تعداد کلونی‌ها با روش دستی و به طور چشمی شمارش شد. داده‌ها با آزمون‌های ANOVA و T-test تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک‌تراپی و غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو، با گروه‌های شاهد اختلاف معنی‌دار داشت (٠٥/٠ > p value). میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک‌تراپی بین سه غلظت متیلن‌بلو اختلاف معنی‌دار داشت (0/001 >p value ) و در متیلن‌بلو با غلظت 0/1 به طور معنی‌داری بیشترین کارآیی در کاهش کاندیدیا داشت (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: فتودینامیک‌تراپی با فتوسان و متیلن‌بلو با غلظت 0/1 بیشترین کارآیی نسبت به بقیه‌ی موارد در کاهش کاندیدیا آلبیکانس را داشت.

کلید واژه‌ها: فتودینامیک‌تراپی، متیلن‌بلو، کاندیدا آلبیکنس، دنچر

مراجع

1. Hebecker B, Naglik JR, Hube B, Jacobsen ID. Pathogenicity mechanisms and host response during oral Candida albicans infections. Expert Rev Anti Infect Ther 2014; 12(7): 867-79.
2. Wilson D. Candida albicans. Trends Microbiol 2019; 27(2): 188-9.
3. Naglik JR, Gaffen SL, Hube B. Candidalysin: discovery and function in Candida albicans infections. Curr Opin Microbiol 2019; 52: 100-9.
4. Pereira CA, Domingues N, Araújo MIDSA, Junqueira JC, Back-Brito GN, Jorge AOC. Production of virulence factors in Candida strains isolated from patients with denture stomatitis and control individuals. Diagn Microbiol Infect Dis 2016; 85(1): 66-72.
5. Gendreau L, Loewy ZG. Epidemiology and etiology of denture stomatitis. J Prosthodont 2011; 20(4): 251-60.
6. Hannah VE, O'Donnell L, Robertson D, Ramage G. Denture stomatitis: causes, cures and prevention. Prim Dent J 2017; 6(4): 46-51.
7. Puryer J. Denture stomatitis-a clinical update. Dent Update 2016; 43(6): 529-30, 533-5.
8. Conrads G. Pathophysiology of dental caries. In: Schwendicke F, Frencken J, Innes N, editors. Caries excavation: Evolution of treating cavitated carious lesions. Basel, Switzerland: Karger Medical and Scientific Publishers; 2018. p. 1-10.
9. Perić M, Živković R, Lemić AM, Radunović M, Miličić B, Arsenijević VA. The severity of denture stomatitis as related to risk factors and different Candida spp. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2018; 126(1): 41-7.
10. Moosazadeh M, Akbari M, Tabrizi R, Ghorbani A, Golkari A, Banakar M, et al. Denture stomatitis and Candida Albicans in Iranian population: A systematic review and meta-analysis. J Dent (Shiraz) 2016; 17(3 Suppl): 283-92.
11. Shi B, Wu T, McLean J, Edlund A, Young Y, He X, et al. The denture-associated oral microbiome in health and stomatitis. mSphere 2016; 1(6): e00215-16.
12. Al-Kebsi A, Al-Motareb F, Al-Hamzy M, Al-Shamahy H, Al-Sanabani N, et al. Multiple risk factors of Candida albicans associated denture stomatitis. On J Dent & Oral Health 2018; 1(3): 1-5.
13. Yarborough A, Cooper L, Duqum I, Mendonça G, McGraw K, Stoner L. Evidence regarding the treatment of denture stomatitis. J Prosthodont 2016; 25(4): 288-301.
14. Liu X, Wang D, Yu C, Li T, Liu J, Sun S. Potential antifungal targets against a Candida biofilm based on an enzyme in the arachidonic acid cascade-A review. Front Microbiol 2016; 7: 1925.
15. Pérez-Laguna V, Gilaberte Y, Millán-Lou MI, Agut M, Nonell S, Rezusta A, et al. A combination of photodynamic therapy and antimicrobial compounds to treat skin and mucosal infections: a systematic review. Photochem Photobiol Sci 2019; 18(5): 1020-9.
16. Davoudi A, Ebadian B, Nosouhian S. Role of laser or photodynamic therapy in treatment of denture stomatitis: A systematic review. J Prosthet Dent 2018; 120(4): 498-505.
17. Sousa TMS, de Farias OR, Batista AUD, de Medeiros ES, Santiago BM, Cavalcanti YW. Effectiveness of denture microwave disinfection for treatment of dfrdenture stomatitis: A systematic review and meta‐analysis. Int J Dent Hyg 2021; 19(1): 62-77.
18. Liang Y, Lu LM, Chen Y, Lin YK. Photodynamic therapy as an antifungal treatment. Exp Ther Med 2016; 12(1): 23-7.
19. Martins KV, Gontijo S. Treatment of denture stomatitis: literature review. Rev Bras Odomtol 2017; 74(3): 215-20.
20. Azizi A, Amirzadeh Z, Rezai M, Lawaf S, Rahimi A. Effect of photodynamic therapy with two photosensitizers on Candida albicans. J Photochem Photobiol B 2016; 158: 267-73.
21. de Sousa JNL, de Queiroga BH, de Oliveira Kocerginsky P, Marinho PHC, Araki ÂT. Photoinactivation of Candida albicans using methylene blue as photosensitizer. RGO, Rev Gauch Odontol 2015; 63(4): 411-7.
22. Diogo P, Fernandes C, Caramelo F, Mota M, Miranda IM, Faustino M, et al. Antimicrobial photodynamic therapy against endodontic Enterococcus faecalis and Candida albicans mono and mixed biofilms in the presence of photosensitizers: a comparative study with classical endodontic irrigants. Front Microbiol 2017; 8: 498.
23. Nielsen HK, Garcia J, Væth M, Schlafer S. Comparison of riboflavin and toluidine blue O as photosensitizers for photoactivated disinfection on endodontic and periodontal pathogens in vitro. PLoS One 2015; 10(10): e0140720.
24. Filipov I, Markova K, Boyadzhieva E. Efficency of photoactivated disinfection on experimental biofilm-scaning electron microscopy results. J IMAB 2013; 19(4): 383-7.
25. Peloi LS, Soares RRS, Biondo CEG, Souza VR, Hioka N, Kimura E. Photodynamic effect of light-emitting diode light on cell growth inhibition induced by methylene blue. J Biosci 2008; 33(2): 231-7.
چاپ شده
2022-09-26
استناد به مقاله
1.
علی صالحی مازندرانیASM, شهرام امینیSA, امیر منصور شیرانیAMS, مونس سنجری پورMS. بررسی فتودینامیک‌تراپی با فتوسان و غلظت‌های متلین‌بلو بر روی کاندیدا آلبیکانس رشد یافته بر روی دنچر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26سپتامبر2022 [ارجاع شده 4دسامبر2022];. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1953

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد