میزان اعتماد به نفس دانشجویان دندان‌پزشکی در انجام درمان ریشه در دانشکده دندان‌پزشکی رفسنجان

  • Mohammad Mahdi Yaghooti Khorasani محمدمهدی یاقوتی خراسانی استادیار، بخش اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
  • Pouya Abedi پویا عابدی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
  • Khatereh Tahernejad خاطره طاهرنژاد دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
  • Mostafa Sadeghi مصطفی صادقی استاد، بخش ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
  • Foad Iranmanesh فؤاد ایرانمنش استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: احساس اطمینان دانشجویان دندان‌پزشکی، یکی از عوامل اثرگذار بر موفقیت آموزش اندودنتیکس می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان احساس اطمینان دانشجویان دندان‌پزشکی در درمان ریشه در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1400 طراحی شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، پرسش‌نامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک، تجربه‌ی اندودنتیکس، نگرش در رابطه با احساس اطمینان در مراحل مختلف درمان ریشه و همچنین پیشنهادها جهت بهبود کیفیت آموزشی اندودنتیکس همراه با پرسش‌نامه‌ی اعتماد به نفس عمومی بین 54 دانشجوی سال پنجم و ششم توزیع شد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط آزمون‌های t-test ، Pearson و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (0/05 = α).

یافته‌ها: از تعداد 49 دانشجو، 24/5 درصد اولین درمان ریشه را سخت عنوان کردند. کم‌ترین نمره‌ی میانگین اطمینان برای پیدا کردن تمام کانال‌های موجود در دندان‌هایی با چند کانال، تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی و نحوه‌ی صحیح مدیریت مشکلات ناشی از درمان ریشه گزارش شد. میانگین نمره‌ی کل اطمینان بین دانشجویان سال‌های پنجم و ششم، تفاوت معنی‌داری نداشت (0/648 = p value). همچنین ارتباطی میان اعتماد به نفس عمومی و سطح اطمینان دانشجویان نیز دیده نشد (0/372 = p value). همچنین سطح اطمینان دانشجویان با سن، درجه‌ی سختی درمان کانال ریشه و تعداد درمان کانال ریشه، ارتباط معنی‌داری نشان نداد (0/05 < p value).

نتیجهگیری: دانشجویان در برخی مراحل درمان ریشه مانند پیدا کردن تمام کانال‌های موجود در دندان‌هایی با چند کانال، نحوه‌ی صحیح مدیریت مشکلات ناشی از درمان ریشه و تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی اعتماد به نفس پایین‌تری داشتند. بنابراین آموزش اندودنتیکس می‌تواند با افزایش جلسات بالینی و استفاده از پیشرفت‌های اخیر اندودنتیکس بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها: احساس اطمینان، دانشجویان دندان‌پزشکی، درمان ریشه، آموزش

مراجع

1. De Moor R, Hülsmann M, Kirkevang LL, Tanalp J, Whitworth J. Undergraduate curriculum guidelines for endodontology. Int Endod J 2013; 46(12): 1105-14.
2. Tanalp J, Güven EP, Oktay I. Evaluation of dental students' perception and self-confidence levels regarding endodontic treatment. Eur J Dent 2013; 7(2): 218-24.
3. Murray CM, Chandler NP. Undergraduate endodontic teaching in New Zealand: students' experience, perceptions and self-confidence levels. Aust Endod J 2014; 40(3): 116-22.
4. Rolland S, Hobson R, Hanwell S. Clinical competency exercises: some student perceptions. Eur J Dent Educ 2007; 11(3): 184-91.
5. Zare Jahromi M, Golparvar M, MirzaKoucheki Boroujeni P, Karbasi Kheir M. Comparison of stress between endodontists, postgraduate and undergraduate students during endodontic therapy. JIDAI 2013; 25(1): 21-7.
6. Basudan S, Binanzan N, Alhassan A. Depression, anxiety and stress in dental students. Int J Med Educ 2017; 8: 179-86.
7. Elani HW, Allison PJ, Kumar RA, Mancini L, Lambrou A, Bedos C. A systematic review of stress in dental students. J Dent Educ 2014; 78(2): 226-42.
8. Henzi D, Davis E, Jasinevicius R, Hendricson W, Cintron L, Isaacs M. Appraisal of the dental school learning environment: the students' view. J Dent Educ 2005; 69(10): 1137-47.
9. Davey J, Bryant ST, Dummer PMH. The confidence of undergraduate dental students when performing root canal treatment and their perception of the quality of endodontic education. Eur J Dent Educ 2015; 19(4): 229-34.
10. Lynch CD, Burke FM. Quality of root canal fillings performed by undergraduate dental students on single-rooted teeth. Eur J Dent Educ 2006; 10(2): 67-72.
11. Pettigrew LK, Jauhar S, Lynch CD, Savarrio L, Carrotte P, Hannigan A. An audit of the quality of root canal treatments performed by undergraduate dental students on single-rooted teeth in Glasgow dental hospital and school. Eur J Prosthodont Restor Dent 2007; 15(2): 72-6.
12. Nejad Shamsi P, Zaker-Jafari H, Basirat M, Zaker-Jafari A. Self-assessment of senior dental students about acquired skills based on the educational program. Res Med Educ 2017; 9(3): 79-4. [In Persian].
13. Murray CM, Chandler NP. Undergraduate endodontic teaching in N ew Z ealand: Students’ experience, perceptions and self‐confidence levels. Aust Endod J 2014; 40(3): 116-22.
14. Fredrickson B, Loftus GR, Wagenaar W, Fredrickson B. Atkinson and Hilgard's introduction to psychology. 15th ed. ‎Belmont, CA: Wadsworth Pub Co; 2009.
15. Beer J. Depression and self-esteem of teachers. Psychol Rep 1987; 60(3 Pt 2): 1097-8.
16. Alrahabi M. The confidence of undergraduate dental students in Saudi Arabia in performing endodontic treatment. Eur J Dent 2017; 11(1): 17-21.
17. Sabet M. Survey of validity, reliability and Normative Self Esteem test cooper smite in Tehran nineteen branches of education. [Thesis]. Tehran, Iran: Allameh Tabatabai University; 1996. p. 34-6. [In Persian].
18. Martins RC, Seijo MOS, Ferreira EF, Paiva SM, Ribeiro Sobrinho AP. Dental students' perceptions about the endodontic treatments performed using NiTi rotary instruments and hand stainless steel files. Braz Dent J 2012; 23(6): 729-36.
19. Iranmanesh P, Alavi Tabatabaei S, Saatchi M, Tahani B, Binandeh E, Khademi A. Evaluation of the perceived confidence of undergraduate dental students in performing endodontic treatment. Dental Hypotheses 2021; 12(3): 144-8.
20. Murray FJ, Blinkhorn AS, Bulman J. An assessment of the views held by recent graduates on their undergraduate course. Eur J Dent Educ 1999; 3(1): 3-9.
21. Awooda EM, Mudathir MS, Mahmoud SA. Confidence level in performing endodontic treatment among final year undergraduate dental students from the University of Medical Science and Technology, Sudan (2014). SEJ 2016; 6(1): 26-30.
22. Murray CM, Chandler NP. Undergraduate endodontic teaching in N ew Z ealand: Students’ experience, perceptions and self‐confidence levels. Aust Dent J 2014; 40(3): 116-22.
23. Arena G, Kruger E, Holley D, Millar S, Tennant M. Western Australian dental graduates’ perception of preparedness to practice: A five-year follow-up. J Dent Educ 2007; 71(9): 1217-22.
24. Seijo MO, Ferreira EF, Ribeiro Sobrinho AP, Paiva SM, Martins RC. Learning experience in endodontics: Brazilian students’ perceptions. J Dent Educ 2013; 77(5): 648-55.
25. Asgari F, Mirzaee M, Tabari R, Kazemnejad Leili E. Self-esteem in students of Guilan University of Medical Sciences. RME 2016; 8(2): 18-26. [In Persian].
چاپ شده
2022-06-25
استناد به مقاله
1.
محمدمهدی یاقوتی خراسانیMMYK, پویا عابدیPA, خاطره طاهرنژادKT, مصطفی صادقیMS, فؤاد ایرانمنشFI. میزان اعتماد به نفس دانشجویان دندان‌پزشکی در انجام درمان ریشه در دانشکده دندان‌پزشکی رفسنجان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25ژوئن2022 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:163-72. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1954

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد