ارتباط عوامل شخصیتی و همکاری در بیماران بالغ کاندید درمان ارتودنسی ثابت در اصفهان

  • Alireza Akhlaghi علیرضا اخلاقی دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mohammad Monirifrard محمد منیری‌فرد استادیار، گروه ارتودنتیکس، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mohammad Hossein Nikbakht محمدحسین نیکبخت دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Farinaz Shirban فریناز شیربان استادیار، گروه ارتودنتیکس، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: همکاری بیمار در درمان ارتودنسی، یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های نتیجه‌ی درمان می‌باشد. عدم همکاری، باعث طولانی شدن درمان، کاهش بازده، نتایج غیرقابل پیش‌بینی و نامطلوب و افزایش هزینه‌ها می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط میان برخی ویژگی‌های شخصیتی بیماران با میزان همکاری آنان در درمان ارتودنسی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 90 نفر از بیمارانی که در سال 1397 برای درمان به 7 مرکز تخصصی ارتودنسی در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، به روش خوشه‌ای آسان انتخاب شدند. 5 ویژگی شخصیتی بیماران توسط تست شخصیتی NEO-Five Factor Inventory و میزان همکاری آنان در بازه‌ی 2 و 6 ماهه توسط پرسش‌نامه‌ی Orthodontic Patient Cooperation Scale استخراج شد. داده‌های حاصل توسط  آزمون‌هایPearson و ANOVA آنالیز شدند. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میان روان رنجورخویی و میزان همکاری بیماران در 2 و 6 ماه همبستگی معنی‌داری با ضرایب به ترتیب 0/25 و 0/24 وجود دارد (به ترتیب 0/01 = p value و 0/03 = p value). همچنین میان وظیفه‌شناسی و همکاری در 6 ماه همبستگی با ضریب 28/0 وجود دارد (0/01 = p value).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، فاکتور شخصیتی روان رنجورخویی می‌تواند یک عامل خطر در عدم همکاری بیماران در درمان ارتودنسی باشد. همچنین وظیفه‌شناسی فاکتوری است که می‌تواند پیش‌بینی‌کننده‌ی همکاری خوب در درمان ارتودنسی باشد. البته این ارتباطات ضعیف می‌باشند.

كليد واژه‌ها: عوامل شخصیتی، روانشناسی، همکاری، ارتودنسی ثابت، بیماران بالغ

مراجع

1. Oosterink FMD, De Jongh A, Hoogstraten J. Prevalence of dental fear and phobia relative to other fear and phobia subtypes. Eur J Oral Sci 2009; 117(2): 135-43.
2. Ong LM, De Haes JC, Hoos AM, Lammes FB. Doctor-patient communication: a review of the literature. Soc Sci Med 1995; 40(7): 903-18.
3. Klaus K, Stark P, Serbesis TSP, Pancherz H, Ruf S. Excellent versus unacceptable orthodontic results: influencing factors. Eur J Orthod 2017; 39(6): 615-21.
4. Zarif Najafi H, Oshagh M, Salehi P, Keshavarz H. Evaluation of fixed orthodontic patients' compliance in the clinic of Shiraz dental school: A cross-sectional study [in Persian]. J Dent Med Tehran Univ Med Sci 2014; 27(2): 129-36.
5. Nanda RS, Kierl MJ. Prediction of cooperation in orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992; 102(1): 15-21.
6. Costa PT, MacCrae RR. Revised NEO personality inventory (NEO PI-R) and NEO five-factor inventory (NEO-FFI). Lutz, FL: Psychological Assessment Resources; 1992.
7. Eslamipour F. Assessment of the Relationship between Personality Traits and Patient Satisfaction after Orthodontic Treatment in Isfahan 2016 [in Persian]. [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan. Medical University of Isfahan; 2016.
8. Singh J, Dixit P, Singh P, Kedia NB, Tiwari MK, Kumar A. Pain perception and personality trait toward orthodontic treatment. J Int Soc Prev Community Dent 2017; 7(6): 377-80.
9. Joshanloo M, Daemi F, Bakhshi A, Nazemi S, Ghafari Z. Construct validity of NEO-personality inventory-revised in Iran [in Persian]. Iran J Psychiatry Behav Sci 2010; 16(3): 220-30.
10. Slakter MJ, Albino JE, Fox RN, Lewis EA. Reliability and stability of the orthodontic patient cooperation scale. Am J Orthod 1980; 78(5): 559-63.
11. Anisi J, Majdian M, Joshanloo M, Ghohari-kamel Z. Validity and reliability of NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) on university students [in Persian]. IJBS 2011; 5(4): 351-5.
12. Khademi A. Association between psychological factors and pain perception in patients with irreversible pulpitis during endodontic therapy [in Persian]. [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan Medical University; 2017.
13. Kiyak HA, McNeill RW, West RA, Hohl T, Heaton PJ. Personality characteristics as predictors and sequelae of surgical and conventional orthodontics. Am J Orthod 1986; 89(5): 383-92.
14. O'Connor PJ. Patients' perceptions before, during, and after orthodontic treatment. J Clin Orthod 2000; 34(10): 591-2.
15. Hansen V, Liu SSY, Schrader SM, Dean JA, Stewart KT. Personality traits as a potential predictor of willingness to undergo various orthodontic treatments. Angle Orthod 2013; 83(5): 899-905.
16. Ağar U, Doruk C, Biçakçi AA, Büküşoğlu N. The role of psycho-social factors in headgear compliance. Eur J Orthod 2005; 27(3): 263-7.
17. Hassan N, Rasool G, Nausheen A, Rahman S, Hussain T. Patient and parent motivation for orthodontic treatment. Cell 2016; 321: 9117048.
18. Qabool H, Sukhia RH, Fida M. Assessment of cooperation and compliance in adult patients at three stages of orthodontic treatment at a tertiary care hospital: A cross-sectional study. Int Orthod 2020; 18(4): 794-800.
چاپ شده
2022-09-26
استناد به مقاله
1.
علیرضا اخلاقیAA, محمد منیری‌فردMM, محمدحسین نیکبختMHN, فریناز شیربانFS. ارتباط عوامل شخصیتی و همکاری در بیماران بالغ کاندید درمان ارتودنسی ثابت در اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26سپتامبر2022 [ارجاع شده 4دسامبر2022];. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1968

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد