بررسی میزان شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه اصفهان در سال 98-97

  • Elham Faghihian الهام فقیهیان استادیار، گروه آموزشی بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Laleh Amini لاله امینی استادیار، گروه آموزشی بیماری های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، لرستان، ایران
  • Maryam Rizaneh مریم ریزانه دندان‌پزشک عمومی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، لرستان، ایران
  • Atefe Esfandpour عاطفه اسفندپور دانشجوی دکترای حرفه‌ای دندان‌پزشکی،کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لیکن پلان دهانی، یک بیماری خودایمنی و التهابی مزمن نسبتاً شایع است که تغییر پاسخ ایمنی با واسطه‌ی سلولی نقش اصلی را در پاتوژنز آن ایفا می‌کند. در میان عوامل احتمالی مؤثر در ایجاد این بیماری، نقش اختلالات روانی به خصوص افسردگی و اضطراب در پاتوژنز بیماری مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه اصفهان در سال 98-1397 بود.

مواد و روش‌ها: در پژوهش مورد- شاهدی حاضر، تعداد 40 بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به کلینیک ویژه‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397-98 (گروه مورد) و تعداد 40 فرد غیرمبتلا به بیماری لیکن پلان دهانی و کاملاً سالم (گروه شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. سپس پرسش‌نامه افسردگی بک (BDI) توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. در نهایت داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی‌داری در مطالعه‌ی حاضر 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین سنی گروه مورد (53/43 سال) کمتر از گروه شاهد (44/68 سال) می‌باشد. بعلاوه میانگین افسردگی در گروه مورد (12/78) بیشتر از گروه شاهد (9/5) بود، با این حال این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/05 < p value).

نتیجه‌گیری: بطور کلی اين مطالعه نشان‌دهنده‌ی نقش افسردگی در پاتوژنز بيماري ليكن پلان دهانی بود. بطوری که سطح بالاي افسردگي مي‌تواند نقطه شروع واكنش‌هاي خودایمنی مختلف و ابتلا به ليكن پلان دهانی باشد.

کلید واژه‌ها: افسردگی، شیوع، لیکن پلان دهانی، دندان‌پزشکی

مراجع

1. Alajbeg I, Challacombe SJ, Holmstrup P, Jontell M. Red and white lesions of the oral mucosa. In: Glick M, Greenberg MS, Lockhart PB, Challacombe SJ, editors. Burket's oral medicine. 13th ed. New York, NY: John Wiley & Sons; 2021. p. 85-138‏.
2. Payeras MR, Cherubini K, Figueiredo MA, Salum FG. Oral lichen planus: focus on etiopathogenesis. Arch Oral Biol 2013; 58(9): 1057-69.
3. Liao H, Luo Y, Long L, Peng J, Qiu X, Yuan P, et al. Anxiety and oral lichen planus. Oral Dis 2021; 27(3): 506-14.
4. Sawant NS, Vanjari NA, Khopkar U, Adulkar S. A study of depression and quality of life in patients of lichen planus. ScientificWorldJournal 2015; 2015: 817481.
5. Önder M, Cosar B, Öztas MO, Candansayar S. Stress and skin diseases in musicians: evaluation of the beck depression scale, general psychologic profile (the brief symptom inventory [BSI]), beck anxiety scale and stressful life events in musicians. Biomed Pharmacother 2000; 54(5): 258-62.
6. Araya MS, Alcayaga GR, Esguep A. Association between psychological disorders and the presence of Oral lichen planus, Burning mouth syndrome and Recurrent aphthous stomatitis. Med Oral 2004; 9(1): 1-7.
7. Adamo D, Calabria E, Coppola N, Muzio LL, Giuliani M, Azzi L, et al. Assessment of sleep disturbance in oral lichen planus and validation of PSQI: a case-control multicenter study from the SIPMO (Italian Society of Oral Pathology and Medicine). J Oral Pathol Med 2022; 51(2): 194-205
8. Vilar‐Villanueva M, Gándara-Vila P, Blanco-Aguilera E, Otero-Rey EM, Rodríguez-Lado L, García‐García A, et al. Psychological disorders and quality of life in oral lichen planus patients and a control group. Oral Dis 2019; 25(6): 1645-51.
9. Yuwanati M, Gondivkar Sh, Sarode SC, Gadbail A, Sarode GS, Patil Sh, et al. Impact of oral lichen planus on oral health-related quality of life: A systematic review and meta-analysis. Clin Pract 2021; 11(2): 272-86.
10. Di Stasio D, Lauritano D, Gritti P, Migliozzi R, Maio C, Minervini G, et al. Psychiatric disorders in oral lichen planus: a preliminary case control study. J Biol Regul Homeost Agents 2018; 32(2 Suppl 1): 97-100.
11. Kalkur C, Sattur AP, Guttal KS. Role of depression, anxiety and stress in patients with oral lichen planus: a pilot study. Indian J Dermatol 2015; 60(5): 445-9.
12. Hirota SK, Moreno RA, Dos Santos CH, Seo J, Migliari DA. Psychological profile (anxiety and depression) in patients with oral lichen planus: a controlled study. Minerva Stomatol 2013; 62(3): 51-6.
13. Valter K, Vučićević Boras V, Buljan D, Vidović Juras D, Sušić M, Gabrić Pandurić D, et al. The influence of psychological state on oral lichen planus. Acta Clin Croat 2013; 52(2): 145-9.
14. Xiao-hong W, Xu-dong H, Song-hong W, Hua X. Study of association between oral lichen planus and depression in female patients. Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2011; 20(5): 548-52.
15. Vallejo MJ, Huerta G, Cerero R, Seoane JM. Anxiety and depression as risk factors for oral lichen planus. Dermatology 2001; 203(4): 303-7.
16. Mollashahi FL, Lashkaripour K, Rigi Ladiz MA, Honarmand M, Ansari H. The evaluation of psychosocial factors associated with oral lichen planus [in Persian]. Zahedan J Res Med Sci 2009; 11(3): 55-62.
17. Motallebnezhad M, Moosavi S, Khafri S, Baharvand M, Yarmand F, CHangiz S. Evaluation of mental health and oral health related quality of life in patients with oral lichen planus [in Persian]. J Res Dent Sci 2014; 10(4): 252-9.
18. Manczyk B, Gołda J, Biniak A, Reszelewska K, Mazur B, Zając K, et al. Evaluation of depression, anxiety and stress levels in patients with oral lichen planus. J Oral Sci 2019; 61(3): 391-7.
19. Alves MG, do Carmo Carvalho BF, Balducci I, Cabral LA, Nicodemo D, Almeida JD. Emotional assessment of patients with oral lichen planus. Int J Dermatol 2015; 54(1): 29-32.
20. Li K, He W, Hua H. Characteristics of the psychopathological status of oral lichen planus: a systematic review and meta-analysis. Aust Dent J 2022; 67(2): 113-24.
21. Abiko Y, Paudel D, Matsuoka H, Yamazaki Y, Koga C, Kitagawa Y, et al. Psychostomatology: The psychosomatic status and approaches for the management of patients with inflammatory oral mucosal diseases. J Oral Maxillofac Surg Med Pathol 2022; 34(2 Suppl 1): 200-208.
چاپ شده
2022-09-26
استناد به مقاله
1.
الهام فقیهیانEF, لاله امینیLA, مریم ریزانهMR, عاطفه اسفندپورAE. بررسی میزان شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه اصفهان در سال 98-97. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26سپتامبر2022 [ارجاع شده 4دسامبر2022];. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1977

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد