بررسی ارتباط بین دانسیته استخوان ،Resonance Frequency و Insertion torque

  • رضا بیرنگ دانشیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد،، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • منصور ریسمانچیان دانشیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی پروفسور ترابی نژاد.اصفهان، ایران.
  • مهدی عابدینی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Reza Birang
  • Mansoor Rismanchian Associate Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry & Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mehdi Abedini

چکیده

مقدمه: ایجاد استئواینتگریشن پس از کاشت ایمپلنت به 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد در حالی که بیماران تمایل به بارگذاری زود هنگام ایمپلنت دارند. استانداردی معین برای تعیین مقدار دانسیته استخوان، نیروی پیچشی نهایی (Insertion Torque (IT و ثبات اولیه ایمپلنت وجود ندارد تا بتوان بر اساس ارتباط بین سه شاخص فوق زمان بارگذاری را مشخص نمود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین IT و ثبات اولیه (RFA) و دانسیته استخوان در ایمپلنت­های پیچی شکل بود.

مواد و روش‌ها: در این كارآزمايي باليني، 18 نفر از بیمارانی که جهت کاشت ایمپلنت سیستم ITI مراجعه ­نمودند پس از اخذ رضایت نامه انتخاب شدند. قبل از عمل جراحی مقدار دانسیته استخوان فک آن­ها از طریق انجام رادیوگرافی دیجیتال تعیین شد و بلافاصله پس از کاشت ایمپلنت، RFA و IT نیز اندازه­گیری گردید. تعداد 55 ایمپلنت ITI از مجموع 62 ITI مورد استفاده به طول 12 میلی­متر و قطر 1/4 میلی­متر مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس آمار بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS . و آزمون آماری پیرسون در سطح معنی داری 95/0ارزیابی شد.

یافته‌ها: ارتباط بین IT و RFA و دانسیته استخوان معنی­دار بود. آزمون پیرسون ضریب همبستگی بین سه شاخص را از 872/0 تا 784/0 نشان داد که بیان­کننده ارتباط قوی شاخص­های تحت بررسی می­باشد. میانگین دانسیته برابر 042/0468/1 گرم بر سانتی­متر مربع و میانگین RFA برابر 2/201/66 ISQ بدست آمد و میانگین Insertion Torque برابر 33/362/34 نیوتن بر سانتی­متر بدست آمد.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر بین سه پارامتر IT  و RFA و دانسیته استخوان ارتباط وجود دارد .

كليد واژه‌ها: ایمپلنت­ دنداني، دانسیته استخوان، آناليز مد افزائی
چاپ شده
2011-03-19
استناد به مقاله
1.
بیرنگر, ریسمانچیانم, عابدینیم, Birang R, Rismanchian M, Abedini M. بررسی ارتباط بین دانسیته استخوان ،Resonance Frequency و Insertion torque. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19مارس2011 [ارجاع شده 21ژوئن2024];6(5). Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/254
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد