فراوانی کانال C- شکل در دندان‌های آسیای دوم فک پایین مردم شهر کرمان

  • مریم کوزه کنانی دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، کرمان، ايران.
  • مالک بهمنی دندان‌پزشک، كرمان، ايران.
  • Maryam Kuzekanani Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  • Malek Bahmani DDS, Kerman, Iran.

چکیده

مقدمه: اطلاع از اشکال آناتومیک مختلف کانال ریشه دندان‌های قوس فکی اهمیت زیادی در موفقیت درمان ریشه آن‌ها دارد. هدف ازانجام این مطالعه، تعیین فراوانی کانال C- شکل در دندان‌های آسیای دوم فک پایین مردم شهر کرمان بود.

مواد و روش‌ها: در این بررسی مقطعی آزمایشگاهی، تعداد 200 عدد دندان آسیای دوم فک پایین از بیماران مراجعه‌ کننده به بخش جراحی دانشکده دندان‌پزشکی و درمانگاه‌های خیریه سطح شهر کرمان جمع‌آوری شد. پس از تراشیدن حفره دسترسی بر روی سطح اکلوزال دندان‌ها پالپ دندان‌ها با قرار گرفتن درون محلول هیپوکلریت سدیم 25/5 درصد در طی 12 تا 24 ساعت خارج گردید. سپس دندان‌هایی که مدخل C- شکل داشتند از بقیه دندان‌ها جدا گردیدند. مقاطع عرضی در محل‌های CEJ (Cemento Enamel Junction)، يك سوم میانی و ا‌پیکال از ریشه دندان‌هایی که دارای کانال C- شکل بودند توسط دیسک الماسی تهیه شد تا نوع کانال‌های C- شکل کشف شده بر اساس طبقه بندی Haddad در سال 1999، مشخص گردد. از آزمون‌های توصیفی برای بررسی داده‌ها در سطح اطمینان 95/0 استفاده شد.

یافته‌ها: از 200 دندان مورد بررسی 10 دندان دارای کانال C- شکل بودند (5 درصد). دو دندان (1 درصد) دسته 1، 5 دندان (5/2 درصد) دسته 2، یک دندان (5/0 درصد) دسته 3 داشتند. در یک دندان (نیم درصد) در CEJ، مدخل C- شکل، در يك سوم میانی کانال‌ها از هم جدا و در يك سوم آپیکال کانال‌ها دوباره به هم پیوسته و به یک آپکس منتهی می‌گردیدند. در یک دندان (نیم درصد) نیز مدخل در CEJ به شکل حرف C، در يك سوم میانی کانال‌ها از هم جدا و در قسمت آپیکال به سه آپکس مجزا ختم می‌شدند.

نتیجه‌‌گیری: فراوانی کانال C- شکل در این تحقیق در شهر کرمان 5 درصد مشاهده گردید که با برخی آمارهای بین‌المللی مطابقت دارد.

كليد واژه‌ها: فراوانی، کانال C- شکل، کرمان.
چاپ شده
2011-04-19
استناد به مقاله
1.
کوزه کنانیم, بهمنیم, Kuzekanani M, Bahmani M. فراوانی کانال C- شکل در دندان‌های آسیای دوم فک پایین مردم شهر کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2011 [ارجاع شده 3ژوئن2020];7(1):53-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/305

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد