مقایسه شیب کندیلی حاصل از رکورد داخل دهانی با تریسینگ رادیوگرافی ترانس کرانیال

  • شعله شهیدی دانشیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیو متریال، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران.
  • صدف ادیبی استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران.
  • مهرو وجدانی دانشیار، گروه پروتزهاي دنداني، مرکز تحقیقات بیو متریال، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران.
  • امیر علیرضا خالدی استادیار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران.
  • Sholeh Shahidi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Biomaterial Research Center, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
  • Sadaf Adibi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
  • Mahro Vojdani Associate Professor, Department of Prosthodontics, Biomaterial Research Center, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
  • Amir Ali Reza Khaledi Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

چکیده

مقدمه: تعیین شیب کندیلی در دندانپزشکی بالینی اهمیت بسیاری دارد. مقدار شیب کندیلی هر فرد مختص وی می­باشد. عدم دقت در ثبت شیب کندیلی می­تواند در باز شدن دندانهای خلفی مشکلاتی ایجاد کند و یا منجر به تداخلات اکلوژنی متعدد شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین شیب خلفی برجستگي مفصلي حاصل از رادیوگرافی ترانس‌كرانيال، با اعداد به دست آمده توسط رکورد پیشگرایی به روش ثبت داخل دهانی بود.

مواد و روش­ها: در این مطالعه بالینی تعداد 30 بیمار (13مرد و 17 زن) در محدوده سنی 40-20 سال، که فاقد علائم و نشانه های اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی بودند، انتخاب شدند. از این بیماران نگاره های ترانس‌كرانيال برای سمت راست و چپ تهیه شد. حدود خارجی برجستگي مفصلي، حفره مفصلی و زائده خلفی مفصلی رسم و نقاط تحتانی برجستگي مفصلي و زائده خلفی مفصلی به ترتیب تحت عنوان Tb و Pt نام‌گذاری شدند. خط مماس بر شیب خلفی برجستگي مفصلي رسم گردید و سپس زاویه خط مماس و Pt – Tb اندازه‌گیری شد. رکورد پیشگرایی توسط ماده پلی وینیل سایلوکسان تهیه گردید. کست های هر بیمار در آرتیکولاتور دنار مارک II مانت و شیب کندیلی اندازه گیری شده و با مقادیر رادیوگرافی مقایسه گردید. جهت بررسی آماری از ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز مستقل t استفاده شد.(05/0=α)

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار زاویه شیب خلفی برجستگي مفصلي توسط رادیوگرافی در سمت راست 7/5+5/39، در سمت چپ 4/5+8/38 و میانگین و انحراف معیار شیب کندیلی به دست آمده توسط ثبت داخل دهانی در سمت راست 5/4+4/29 و چپ 4+2/30 بدست آمد. میزان شیب کندیلی حاصل از روش رادیوگرافی با روش ثبت داخل دهانی همبستگی‌ مستقیم خطی را نشان داد. (05/0> p ).

نتیجه گیری:  با توجه به محدودیت های این مطالعه، برای بیمارانی که ثبت شیب کندیلی به روش داخل دهانی مشکل است می توان از رادیوگرافی ترانس‌كرانيال به منظور تنظیم شیب کندیلی آرتیکولاتورها بهره برد. مطالعات بیشتر توصیه می شود.

کلید واژه‌ها: کندیل مفصلي، رادیوگرافی ، ثبت بايت

چاپ شده
2012-04-02
استناد به مقاله
1.
شهیدیش, ادیبیص, وجدانیم, خالدیاع, Shahidi S, Adibi S, Vojdani M, Khaledi AAR. مقایسه شیب کندیلی حاصل از رکورد داخل دهانی با تریسینگ رادیوگرافی ترانس کرانیال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 4جولای2022];8(2):117-25. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/468

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد