مقايسه ميزان چسبندگی وکلونیزاسیون كانديدا آلبيكنس بر روي سه نوع ماده بهسازي بافت در شرايط آزمایشگاهی

  • عباس فلاح تفتی استادیار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، يزد، ايران.
  • عباسعلی جعفری ندوشن دانشیار، گروه قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، يزد، ايران
  • فریدون سلطانی استادیار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، يزد، ايران.
  • زینب ابراهیمی مقدم دندان‌پزشک، یزد، ايران.
  • فرزانه میرزایی کارشناس آزمایشگاه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، يزد، ايران.
  • Abbas Falah-Tafti Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Yazd Medical Sciences, Yazd, Iran.
  • Abbasali Jafari Nodoushan Associate Professor, Department of Medical parasitology and Mycology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Yazd Medical Sciences, Yazd, Iran.
  • Feridon Soltani Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Yazd Medical Sciences, Yazd, Iran.
  • Zeynab Ebrahimi-Moghadam DDS, Yazd, Iran.
  • Farzaneh Mirzaei Expert at Laboratory Sciences, School of Paramedics, Shahid Sadoughi University of Yazd Medical Sciences, Yazd, Iran.

چکیده

مقدمه: استوماتیت ناشی از دنچر از عوارض مهم متعاقب استفاده از دنچر در افراد سالخورده است که ناشی ازکلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس میباشد کاربرد ماده بهسازی بافت جهت تطابق بیشتر سطح دنچر با بافتهای دهان برای جلوگیری از استوماتیت ناشی از دنچر بکار میرود، ولی این مواد خود زمینه مساعدي را برای چسبندگی و کلونیزاسیون بیشتر عوامل میکروبی دهان از جمله کاندیدا فراهم میکنند. هدف از انجام این مطالعه مقایسه میزان چسبندگی وکلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس برروی سه نوع ماده بهسازی بافت رایج بود.

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی آزمايشگاهي،  18 دیسک از سه نوع ماده بهسازی بافت رایج  Visco-gel, GC-Reline و  Acrosoft   به قطر 5 و ضخامت 1 میلی  متر تهیه شد و بمدت 48 ساعت در سوسپانسيون Cfu/ml105×1 کاندیدا آلبیکنس در دمای 37 درجه جهت تشکیل بیوفیلم تجربی انکوبه گردید. سپس دیسکها با سرم فیزیولوژی استریل شستشو داده شد ودر پایان میزان سلولهای کاندیدا چسبیده به هر گروه با کشت برروی محیط سابور و دکستروز شمارش و به کمک تستهای ANOVA و Tukey مقایسه شدند. میزان 05/0 pاز نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: در اين مطالعه مواد بهسازي بافت Visco-gel و Acrosoft به ترتیب با ميانگين Cfu/ml9/14378 و Cfu/ml 2/32227 داراي بيشترين و کمترین ميزان چسبندگی و کلونیزاسیون سلول هاي زنده کاندیداي قابل كشت بودند (0001/0=P). ماده بهسازي بافت Gc-reline دارای Cfu/ml8/22342 سلول هاي زنده قابل كشت کلونیزاسیون متوسط بود.

 

 نتیجه گیری: مواد بهسازی بافت مورد مطالعه از نظر مقاومت در برابر چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی یکسان نبودند. لذا کاربرد مواد بهسازی بافتی که مقاومت بیشتری در برابر کلونیزاسیون کاندیداي دهانی دارند توصیه می شود.

کلید واژه ها: بهسازی بافت, چسبندگی باكتريايي ، کاندیدا آلبیکنس.
چاپ شده
2012-04-02
استناد به مقاله
1.
فلاح تفتیع, جعفری ندوشنع, سلطانیف, ابراهیمی مقدمز, میرزاییف, Falah-Tafti A, Jafari Nodoushan A, Soltani F, Ebrahimi-Moghadam Z, Mirzaei F. مقايسه ميزان چسبندگی وکلونیزاسیون كانديدا آلبيكنس بر روي سه نوع ماده بهسازي بافت در شرايط آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 4جولای2022];8(2):109-16. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/469

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد