كارآيي رادیو گرافی واترز در تشخيص شكستگي‌هاي يك سوم مياني صورت: مقايسه با سی‌تی اسکن کرونال و اگزیال و كلينيك بيمار

  • M - Mehdizadeh
  • M Ghorashian
  • S Rahmati

چکیده

مقدمه: بخش ماگزيلوفاشيال يكي از پيچيده‌ترين قسمت‌هاي بدن، و تهيه تصاوير راديوگرافيكي آن مشكل است. براي تشخيص شكستگي‌هاي يك سوم مياني صورت، از راديوگرافي واترز استفاده مي‌شود. هدف اين مطالعه بررسي كارآيي راديوگرافي واترز به عنوان يك راديوگرافي مقدماتي مناسب براي تشخيص شكستگي‌هاي يك سوم مياني صورت است. مواد و روش‌ها: اين مطالعه به صورت مشاهده‌اي- مقطعي و test evaluation انجام شد. در اين تحقيق از بيماران دچار شكستـگي‌ يك سوم مياني صورت مراجعه‌كننده به بيمارستان الزهرا (س) اصفهان، معاينات باليني به عمل آمد و تعداد شكستگي‌هاي يك سوم مياني صورت آنها برآورد شد. با انجام راديوگرافي‌هاي سي‌تي اسكن و واترز، تعداد اين شكستگي‌ها معين ‌گرديد. از آزمون‌هاي آماري فريدمن و تی زوج و مجذور كاي استفاده گردید. نتايج: ميانگين تعداد شكستگي مشاهده شده در سي‌تي اسكن 95/5، در واترز 60/4 و در كلينيـك 45/2 بود. بين ميانگين تعداد شكستگي مشاهده شده در سي‌تي اسكن، راديوگرافي واترز و كلينيك اختلاف آماري معني‌دار وجود دارد. نتيجه‌گيري: كارآيي راديوگرافي واترز در تشخيص تعداد نواحي شكستگي يك سوم مياني صورت در ابتداي مراجعه بيمار بالا بود و از آن مي‌توان به عنوان يك راديوگرافي مناسب قبل از انجام مطالعات دقيق‌تر توسط سي‌تي اسكن استفاده نمود.
چاپ شده
2007-06-30
استناد به مقاله
1.
Mehdizadeh M, Ghorashian M, Rahmati S. كارآيي رادیو گرافی واترز در تشخيص شكستگي‌هاي يك سوم مياني صورت: مقايسه با سی‌تی اسکن کرونال و اگزیال و كلينيك بيمار. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30ژوئن2007 [ارجاع شده 2جولای2022];2(2):36-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/47

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد