تنوع کانالی در دندان‌هاي مولر اول و دوم فك پايين در شهر اصفهان

  • M hasheminia
  • H Asghar tabar afroozi

چکیده

هدف اصلي در درمان ریشه، تميزنمودن بيومكانيكي حفره پالپ و مجراي ريشه و آماده نمودن اين فضا براي پذيرش مواد پركننده، و به دنبال آن، ايجاد سيل كامل ناحيه آپيكال و كرونال در سه بعد، به منظور قطع ارتباط فضاي داخلي دندان با نسوج اطراف آن مي‎باشد. بنابراين، عدم آگاهي از آناتومي و فرم كانال مي‎تواند موجب بروز اشتباهاتي در تشخيص و طرح درمان گرديده و كل فرايند درمان را با شكست مواجه نمايد. به علاوه، چون دو بعدي بودن راديوگرافي، كه به عنوان يكي از ابزارهاي تشخيصي در اعمال اندودنتيك استفاده مي‌شود، داراي محدوديت‌هايي مي‎باشد، داشتن آمارهاي صحيح از تعداد و اشكال مختلف كانال‌هاي ريشه و درصد احتمال حضور كانال‌هاي اضافي مي‎تواند باعث موفقيت بالاتر درمان ريشه گردد[1تا3]. براي انجام اين مطالعه توصيفي- تحليلي، تعداد 160 دندان مولر اول و دوم فک پايين کشيده شده، به صورت نمونه‌گيري آسان از مراکز درماني و مطب‌هاي شهر اصفهان بدون در نظر گرفتن سن و جنس جمع‌آوري گرديد. پس از ایجاد حفره دسترسی مناسب، كانال دندان‌ها توسط جوهر هندي رنگ‎آميزي و سپس توسط اسيد نيتريك 10 درصد دكلسيفيه شد. در مرحله بعد، دندان‌ها دهيدراته و سپس توسط متيل ساليسيلات شفاف گرديد. نهايتاً، دندان‌ها براي تعيين تعداد ريشه و نوع فرم كانال در هر ريشه براساس طبقه‎بندي Weine مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه، دندان‌هاي مولر اول به روش تهيه مقطع عرضي نیز، فرم كانال آنها بررسي شد[2و4]. از تعداد 80 دندان مولر اول مورد بررسي، 79 دندان (75/98 درصد) دو ريشه‌اي و يك دندان (25/1 درصد) سه ريشه‌اي بودند. بررسي تعداد کانال‌ها نشان داد که 5 دندان (25/6 درصد) دو کاناله، 51 دندان (75/63 درصد) سه کاناله و 24دندان (30 درصد) چهار کاناله بودند (جدول 1). از تعداد 80 دندان مولر دوم مورد بررسي، 72 دندان (90 درصد) دو ريشه‌اي و 8 دندان (10 درصد) يك ريشه‌اي بودند. بررسي تعداد كانال‌ها نشان داد كه 3 دندان (75/3 درصد) يك كاناله، 24 دندان (30 درصد) دو كاناله، 46 دندان (5/57 درصد) سه كاناله، 2 دندان (5/2 درصد) چهار كاناله و 8 دندان (25/6 درصد) به فرم C-shaped بودند (جدول 1). لازم به ذکـر است که از 8 دنـدان تـك ريشـه‎اي 5 دنـدان (25/6 درصد) به فـرم C-shaped و 3 دندان تک ريشه‌اي و از نوع I بودند. براساس نتايج به دست آمده از اين بررسي، علاوه بر تفاوت آماري كه عمدتاً ناشي از تفاوت نژادي و خصوصيات منطقه‎اي مطالعات انجام گرفته است، مي‎توان به تنوع كانالي كم در ريشه ديستال اين دندان‌ها اشاره نمود. درصد بالاتر كانال‌هاي داراي دو اوريفيس با يك فورامن اپيكال در ريشه مزيال در مطالعة حاضر و ساير مطالعات انجام گرفته مي‎تواند دليل كاهش شكست درمان ريشه، علي‌رغم دقت نكردن به تنوعات ديگر كانال در اين ريشه باشد. اين تحقيق نيز تأكيد دارد دندانپزشك علاوه بر يافته‎هاي موجود در كليشه راديوگرافيك، به منظور افزايش موفقيت درمان، با مطالعه و آشنايي بيشتر به آمار تنوع كانال در منطقة خود با دقت بيشتري در جستجوي كانال‌هاي اضافي باشد.
چاپ شده
2007-06-30
استناد به مقاله
1.
hasheminia M, Asghar tabar afroozi H. تنوع کانالی در دندان‌هاي مولر اول و دوم فك پايين در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30ژوئن2007 [ارجاع شده 2جولای2022];2(2):3-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/48

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد