تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال‌اکلوژن اسکلتی Cl II

  • سعید صادقیان استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • امین شیروانی استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نوشین فخاری دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته‌ پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Saeid Sadeghian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Amin Shirvani Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nooshin Fakhari Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: میزان برآمدگی نیمرخ بینی در طرح درمان بیماران کلاس II مدنظر قرار می‌گیرد. هدف این پژوهش، بررسی خصوصیات مورفومتریک نیمرخ بینی در بیماران کلاس II در یک نمونه از جامعه‌ ایرانی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه تحلیلی- مقطعی و بدون جهت می‌باشد که با به کارگیری تحلیل مورفومتریک روی رادیوگرافی‌های سفالومتریک 123 بیمار اسکلتال کلاس II انجام گرفت. برهم‌پوشاني رادیوگرافی‌ها با استفاده از برهم‌پوشاني پروكراست انجام شد. آنالیز مؤلفه‌های اصلی بر روی 8 نقطه‌ بافت نرم بینی و 15 نقطه‌ بافت سخت جهت توصیف تمایلات طبیعی موجود انجام گرفت. آنالیز رگرسیون چند خطی برای تعیین شدت ارتباط خصوصیات مورفولوژیک بافت سخت و پروفایل بافت نرم بینی استفاده شد. آنالیز مؤلفه‌های اصلی توسط نرم‌افزار Viewbox 4 و آنالیز رگرسیون با سطح معنی‌داری 05/0 توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 15 انجام شد.

یافته‌ها: تنوع نیمرخ بافت نرم بینی با 22 مؤلفه‌ اصلی توصیف ‌شد. هفت مؤلفه‌ اصلی اول بافت نرم در افراد کلاس II در حدود 5/88 درصد کل واریانس شکل را شامل می‌شود. شدت همبستگی خصوصیات مورفولوژیک بافت سخت و نیمرخ بافت نرم بینی 5/35 درصد برآورد شد.

نتیجه‌گیری: افراد کلاس II تنوع مختلفی از شکل بینی دارند و بین الگوی اسکلتی بیماران با مال‌اکلوژن کلاس II و شکل بینی آن‌ها ارتباطي وجود ندارد.

کلید واژه‌ها: مال اکلوژن، بینی، سفالومتری، تحلیل مؤلفه‌های اصلی
چاپ شده
2012-12-31
استناد به مقاله
1.
صادقیانس, شیروانیا, فخارین, Sadeghian S, Shirvani A, Fakhari N. تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال‌اکلوژن اسکلتی Cl II. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31دسامبر2012 [ارجاع شده 26نوامبر2020];8(6):503-11. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/566

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد