بررسی آگاهي و عملکرد تغذيه‌اي مرتبط با سلامت دهان در دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان، بهار 1391

  • زهرا سید معلمی استادیار، عضو مرکز تحقیقات ترابی‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • زهرا انشایی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Zahra Saied-Moallemi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Zahra Enshaei Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: تغذیه، یکی از عوامل مؤثر در سلامت دهان می‌باشد. گذار تغذیه‌ای اخیر موجود در ایران موجب افزایش مصرف منابع پر کالري (نان، شکر و چربی‌ها) به خصوص در افراد جوان‌تر در سطوح متفاوت تحصيلي شده است. اين پژوهش، با هدف بررسي آگاهي و عملکرد تغذيه‌اي مرتبط با سلامت دهان دانشجويان دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ مقطعي، آگاهي و عملکرد تغذيه‌اي مرتبط با سلامت دهان در 320 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان (در چهار دانشکده) و 215 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (در پنج دانشکده) با حداقل چهار ترم تحصيل در دانشگاه، در نیمه‌ دوم سال تحصيلي 91-1390 مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات از طريق پرسش‌نامه خود- ايفا و پس از بررسی روایی و پایایی (7/0 < ضريب توافق بينابيني) و از طریق توزیع آن در کلاس درس جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آناليزهاي توصیفی و Chi-square در سطح اطمینان 95/0 تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ آگاهی دانشجویان از پوسیدگی‌زایی مواد غذایی مختلف و نقش تغذیه در سلامت دهان به ترتیب 7 ± 2/31 (از 48) و 5/1 ± 7/4 (از 8) بود. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به طور معنی‌داری از آگاهی بیشتری نسبت به دانشجویان دانشگاه اصفهان برخوردار بودند (001/0 > p value). میانگین نمره‌ عملکرد تغذیه‌ای مرتبط با سلامت دهان دانشجویان 3/4 ± 44/15 (از 32) بود که این میزان تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان دو دانشگاه نداشت (29/0 = p value).

نتیجه‌گیری: آگاهی تغذیه‌ای مرتبط با سلامت دهان دانشجویان دانشگاه‌‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در حد متوسط و عملکرد تغذیه‌ای مرتبط با سلامت دهان آن‌ها ضعیف بود. برای ارتقای آگاهی و بهبود عملکرد تغذیه‌ای مرتبط با سلامت دهان در دانشجویان دانشگاه می‌بایست برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

کلید واژه‌ها: سلامت دهان، تغذیه‌ پوسيدگي‌زا، عادات تغذيه‌اي، آگاهي
چاپ شده
2012-12-31
استناد به مقاله
1.
سید معلمیز, انشاییز, Saied-Moallemi Z, Enshaei Z. بررسی آگاهي و عملکرد تغذيه‌اي مرتبط با سلامت دهان در دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان، بهار 1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31دسامبر2012 [ارجاع شده 26نوامبر2020];8(6):530-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/567

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد