بررسی فراوانی بدخیمی‌های حفره دهان و بافت‌های اطراف در یک مرکز درماني شهر اصفهان در يك دوره پنج ساله

  • آتوسا امین زاده استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • احمد متقی استادیار، گروه جراحي دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • ابراهیم محمدی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Atousa Aminzadeh Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
  • Ahmad Motaghi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
  • Ebrahim Mohammadi DDS, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: شیوع بدخیمی‌ها بین جوامع و در یک جامعه بر اساس محل و زمان متفاوت می‌باشد. انجام مطالعات اپیدمیولوژیک می‌تواند در آشنایی با گروه‌های در معرض خطر کمک کننده باشد. هدف از این پژوهش، بررسی فراوانی بدخيمي‌هاي دهان و نسوج اطراف با در نظر گرفتن سن و جنس بیماران، نوع و محل بدخیمی در یک مرکز درماني شهر اصفهان در يك دوره پنج ساله بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه گذشته‌نگر توصيفي، اطلاعات مربوط به 236 مورد بدخیمی‌هاي دهان و بافت‌هاي اطراف، بین سال‌هاي 1389-1384 بررسی و اطلاعات مربوط به سن، جنس و محل ابتلا ثبت شد. بدخیمی‌ها از نظر بافت منشأ در گروه‌های اپی‌تلیالی، بزاقی، خوني، بافت نرم و سخت قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 به صورت توصیفی بیان شد.

یافته‌ها: بدخیمی‌های حفره دهان 8/1 درصد کل بدخيمي‌ها را در طی پنج سال مورد نظر تشکیل داد. میانگین سنی مبتلایان به بدخیمی‌های دهان در این تحقیق 54 سال (5/56 سالگی در مردان و 52 سالگی در زنان) به دست آمد. نسبت ابتلا مرد به زن 2/2 برابر بود. فراوان‌ترین گروه بدخیمی‌ها مربوط به ضایعات اپی‌تلیالی با 72 درصد موارد ابتلا بود پس از آن 15 درصد بزاقی، 5/5 درصد خوني، 9/2 درصد بافت نرم و 9/2 درصد ضایعات استخوانی قرار داشتند. 20 درصد بدخیمی‌ها به حنجره و بعد از آن به زبان (17 درصد) مربوط بود. شایع‌ترین بدخیمی سرطان سلول سنگفرشی بود که 90 درصد ضایعات اپی‌تلیالی را تشکیل می‌داد.

نتیجه‌گیری: سرطان سلول سنگفرشی فراوان‌ترین نوع بدخیمی بود. فراوانی در مردان 5/56 ساله، و در حنجره و زبان بیشتر مشاهده شد.

کلید واژه‌ها: بدخیمی‌های دهان، بدخیمی‌های سر و گردن، اپیدمیولوژی
چاپ شده
2012-12-31
استناد به مقاله
1.
امین زادهآ, متقیا, محمدیا, Aminzadeh A, Motaghi A, Mohammadi E. بررسی فراوانی بدخیمی‌های حفره دهان و بافت‌های اطراف در یک مرکز درماني شهر اصفهان در يك دوره پنج ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31دسامبر2012 [ارجاع شده 23نوامبر2020];8(6):560-6. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/568

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد