تأثير سن و جنس بر ناحيه زيبايي دندان‌ها در دو حالت استراحت و لبخند ارادي

  • سوسن صادقيان استاديار، گروه ارتودنتيكس، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • نسرين فياض دندان‌پزشك، اصفهان، ايران
  • Soosan Sadeghian Assistant Professor, Department of Orthodontics, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Nasrin Fayyaz DDS, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: از آن‌جا كه يكي از اهداف درمان‌هاي ارتودنسي، بهبود زيبايي صورت است، بررسي فاكتورهاي مؤثر در زيبايي يك لبخند حایز اهميت مي‌باشد. هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير سن و جنس بر روي ناحيه زيبايي دندان‌ها در حالت استراحت و لبخند زدن، در بالغين بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، 120 زن و مرد از نژاد ايراني و در منطقه اصفهان به طور تصادفي در سه گروه سني 25-20، 40-35 و 55-50 سال و با توزیع سنی یکسان انتخاب شدند. از هر فرد در حالت استراحت، لبخند ارادي و همچنين از نماي كلي دندان‌ها عكس‌برداري شد. پس از انجام اندازه‌گيري‌ها، اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آناليز واريانس، آزمون همبستگي Pearson و آزمون Tukey، ارزيابي شد (05/0 = α).

يافته‌ها: افزایش سن سبب كاهش ارتفاع خط لب و كاهش ميزان نمايان شدن دندان‌هاي فك بالا در دو حالت استراحت (03/0 = p value) و لبخند زدن (02/0 = p value) و در فك پايين، تنها باعث افزايش نمايان شدگي دندان‌ها در حالت استراحت شد (001/0 > p value) اما بر روي ارتفاع خط لب در حالت لبخند ارادي تأثير قابل ملاحظه‌اي نداشت (05/0 < p value). در زنان، ارتفاع خط لب فك بالا و ميزان نمايان شدن دندان‌ها، در هر دو حالت بيشتر از مردان بود (03/0 = p value) در فك پايين در حالت استراحت، ميزان نمايان شدگي دندان‌ها در مردان، بيشتر بود (001/0 > p value) در حالت لبخند ارادي تفاوت قابل توجهي وجود نداشت (05/0 < p value).

نتيجهگيري: كاهش قابل توجه ارتفاع خط لب فك بالا و در نتيجه كاهش ميزان نمايان شدن دندان‌ها در حالت استراحت و لبخند ارادي، بيانگر تأثيرات قابل ملاحظه افزايش سن بر روي ناحيه زيبايي دندان‌ها است كه در اين ميان، تفاوت‌هاي ميان دو جنس نيز در آن دخيل مي‌باشد. توجه به تأثير دو عامل سن و جنس در طرح درمان‌هاي ارتودنسي توصیه می‌شود.

كليد واژه‌ها: زیبایی دنداني، افزايش سن، جنس، سن
چاپ شده
2013-03-28
استناد به مقاله
1.
صادقيانس, فياضن, Sadeghian S, Fayyaz N. تأثير سن و جنس بر ناحيه زيبايي دندان‌ها در دو حالت استراحت و لبخند ارادي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28مارس2013 [ارجاع شده 10آگوست2022];9(1):67-0. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/589

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد